Synspunkt:

«Føler tiltakshaverne et ansvar i forhold til konsekvensene for berørte grunneiere?»

Det spørsmålet stiller vi oss selv hver eneste dag.

Tunnel: Bygging av den undersjøiske Borgundfjordtunnelen og Veddemarktunnelen vil forbinde Ålesund og Sula, og skal kunne korte ned kjøretiden fra 28 til 14 minutter.   Foto: Bytunnelen AS

Vi er fullstendig vingeklippet av Bytunnelen AS med Kaaresen i spissen.

Marte og Per-Morten Olset
Meninger

Det er selvfølgelig Borgundfjordtunnelen vi også har i tankene, det samme som Hans-Peter Kaaresen tenker på. Kaaresen har litt andre tanker rundt dette og mener det er politikerne som må svare på hans spørsmål. Vi er usikre på hvem som kan svare oss. Er det Bytunnelen AS, Ålesund kommune eller andre kvalifiserte personer/etater som kan gi oss svar på dette?

Vi ønsker å gi en grunneiers synspunkt på Borgundfjordtunnelen basert på innlegget til Hans-Peter Kaaresen, tirsdag 28. april 2020 i Sunnmørsposten.

Vi er grunneiere som blir direkte berørt av det planlagte tunnelinnslaget til Borgundfjordtunnelen på Gåseidsiden.

Vi kjøpte eiendommen i 2004, tomten er stor og huset er relativt lite. Vi hadde planer om å skille ut tomter og bygge på vårt eget hus og i 2015 var vi klare for å realisere disse planene. Vi kom så langt som til nabovarsling og forhåndskonferanse med Ålesund kommune. I denne forhåndskonferansen kom det frem at vi ikke kan gjøre noe med denne tomten, eller med vår eksisterende bolig, fordi det planlagte tunnelinnslaget vil komme nettopp på vår tomt. I ettertid har vi sett planene som direkte berører oss.

Vi har forståelse for at vi må vike for fellesskapet og vi synes at denne tunnelen er en fornuftig løsning på de trafikale utfordringene vi står overfor hver eneste ukedag. Dette er vår mening, andre berørte grunneiere har ikke nødvendigvis samme oppfatning.


Synspunkt:

«Borgundfjordtunnelen – det eneste prosjektet som kan løse trafikkfloken i løpet av 2–3 år»

Er politikerne klar over det enorme ansvaret de har i forhold til mulige konsekvenser pga. mangelfull samferdsel?


Prosessen trekker som kjent ut i tid. Vi har selvfølgelig forståelse for at nødvendige undersøkelser må foretas og at disse må være grundige, vi leser også at tiltakshaver mener at prosjektet blir motarbeidet av diverse etater.

Vi tviler ikke på gjennomføringsevnen til Kaaresen når det gjelder å bygge tunnel, det har han vist før at han kan gjøre. Det vi er mer tvilende til er om det er økonomi til å gjennomføre prosjektet i privat regi og om Bytunnelen AS vil være i stand til å ivareta berørte grunneiere på best mulig måte.

Hvis vi har forstått det riktig, så er en trafikkanalyse kostnadsberegnet til kr 210 000. Bytunnelen AS har søkt Ålesund kommune og Sula kommune om å dekke 1/3 hver. Hvis Bytunnelen AS ikke har kr 210 000 og må få støtte på kr 140 000 av dette beløpet på dette stadiet, så stiller vi et stort spørsmålstegn til hvordan de skal skaffe til veie 2–3 mrd. som er tall vi har hørt at dette prosjektet er kostnadsberegnet til. Det gjentas til stadighet at prosjektet kan stå ferdig om 2–3 år bare det får de nødvendige godkjenningene.

Vår bolig står foran en oppgradering og deler av bygningsmassen er forfalt. Nødvendig vedlikehold må tas, men søknadsberettigede oppgraderinger har Ålesund kommune gitt beskjed om at vi ikke vil få innvilget. Vi er fullstendig vingeklippet av Bytunnelen AS med Kaaresen i spissen.


Leserinnlegg:

«Bru fra Sula til Bogneset er bare å glemme, det blir mer som et «luftslott» å regne»

Etter at alle økonomiske hjelpetiltak og øvrige aktiviteter i forbindelse med koronapandemien er gjennomført, vil morgendagens økonomiske spillerom i Norge bli vesentlig forringet i forhold til gårsdagens.


Vi vet at flere enn oss venter på en avklaring. Både Ålesund kommune og Bytunnelen AS er fraværende ang. informasjon om fremdrift og det er nærliggende å tenke at for Bytunnelen AS er «intet nytt godt nytt». Så lenge grunneierne sitter stille i båten, så får de arbeidsro til å jobbe videre med planleggingen av Borgundfjordtunnelen uten brysomme forstyrrelser.

Kaaresen har flere ganger uttalt i diverse medier at «han aldri gir seg». Er vi prisgitt Kaaresens levealder før vi eventuelt kan få tilbake forutsigbarhet og eiendomsretten til tomten og boligen vår? Som Kaaresen uttalte i artikkelen vi viser til, så anslår han at ny vegstrekning Vegsund – Blindheim – Moa ikke vil komme før om tidligst 15 år, kanskje 20 eller 25. Er det noen grunn til å håpe på at Borgundfjordtunnelen vil realiseres noe tidligere?


Leserinnlegg:

«Trafikken over Sula»

Hva vil skje om det hender noe med eller på Vegsundbrua? På hvilken måte kommer vi oss over til andre siden?


Vi leser i diverse dokumenter fra kommunen at en snarlig avklaring for berørte grunneiere står høyt på listen. Vi føler oss ikke ivaretatt av verken Ålesund kommune eller Bytunnelen AS.

Det er 5 spørsmål som vi ønsker at noen kvalifiserte personer/etater kan gi oss et godt svar på:

1. Er det virkelig slik i Norge i 2020 at en privat person/utbygger kan gå til kommunen og si at «her vil jeg bygge en tunnel» og deretter båndlegge annenmanns eiendom i årevis uten å måtte gå i dialog med grunneiere med tilbud om innløsning av eiendommene?

2. Hvis svaret på spørsmål nr. 1 er JA – hvor lenge kan i så fall en privat aktør båndlegge annenmanseiendom før grunneier kan få tilbake «rettighetene» til sin eiendom eller måtte få et tilbud om innløsning?

3. Hvordan bør/skal Bytunnelen AS og Ålesund kommune opptre for at grunneieres interesser skal ivaretas på en best mulig måte?

4. Hvordan måtte Statens Vegvesen ha forholdt seg til grunneierne?

5. Gjelder andre regler for en privat aktør enn for et statlig organ?


Bekymringsmelding til DSB

Sårbare på Sula

Med snart 10.000 innbyggere, stor gjennomgangstrafikk, og kun én vegforbindelse over Vegsundbroa, er Sula beredskapsmessig sårbar. Det går frem av en bekymringsmelding fra Bytunnelen AS, ordføreren og brannsjefen i Sula.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!