Leserinnlegg:

«Et klokt vedtak om vindturbiner – Havsul I»

Formannskapet i Ålesund kommune vedtok med stort flertall å be om ny konsekvensutredning for Havsul I.

Havsul I vindkraftverk: NVE har gitt konsesjon til Havsul I AS til å bygge og drive eit offshore-vindkraftverk på Mørekysten utenfor Harøya og Finnøya.  Foto: NVE

Meninger

Bunnfaste vindturbiner som er planlagt på grunt vann utenfor Harøya og Finnøya. Området er del av det viktigste gyteområdet for norsk vårgytende (NVG) sild, også kjent som «Havets sølv».

Konsesjonen for vindkraftprosjektet Havsul I ble gitt i 2008 og stadfestet i 2009. Konsesjonshaver Havsul I AS eies av Vestavind Offshore AS, hvor Tafjord er aksjonær. De har frem til nå ikke foretatt seg stort annet enn to begrensede miljøundersøkelser. Disse pågikk noen få uker i september 2010 og august 2011. Grunnlaget for konsesjon var mangelfullt allerede i 2008.

Havsul I har to ganger oversittet fristen for idriftsetting. I mars ga NVE ytterligere utsettelse til 2025. En samlet fiskerinæring, Motvind Nordvest, Norsk Ornitologisk Forening med flere har klaget NVEs beslutning inn for Olje- og energidepartementet.

Da Formannskapet i Ålesund med stort flertall vedtok krav om ny konsekvensutredning for Havsul I, fikk ordfører Eva Vinje Aurdal en bredside fra sin partifelle Oddvar Myklebust. Vi lar bredsida ligge, og vil gi ordfører og flertallet i Formannskapet honnør for utvist samfunnsansvar og klokskap.

Samtidig forstår vi at Oddvar Myklebust som tidligere ordfører i daværende Sandøy kommune. Det er lov å være lojal mot lokalsamfunnet og kjempe for sitt, og bli skuffet.


Mangeårig Sandøy-ordførar med breiside mot nye Ålesund og Arbeidarpartiet:

- Kommunen kan tape fleire titals millionar kroner


Han har nok rett i at Havsul I kunne gitt noen skarve skattekroner til Ålesund og noe ny begrenset aktivitet i gamle Sandøy kommune.

Vindkraftprosjektet Havsul I handler imidlertid om noe langt større en snevre lokale interesser. Havsul I er et nasjonalt anliggende, og handler om reproduksjon og forvaltning av en av de verdens største fiskebestander, norsk vårgytende (NVG) sild.

Havsul I er ifølge Havforskningsinstituttet tenkt plassert i det som er del av det viktigste området for gytevandring og gytefelt for silda. Forskning har dokumentert at vind-industri kan utgjøre en trussel for gyteprosesser. Konsekvensene ved å forstyrre gyteprosessene kan ifølge Havforskningsinstituttet bli «formidable». Deres advarsel støttes av nyere forskning.

Havsul I vil koste oss strømkunder og skattebetalere titalls milliarder kroner gjennom fordelaktige ordninger for utbygger/eier. De nevnte skattekroner til kommunen blir for «vekslepenger» å regne. Kostnadene og den subsidierte «profitten» fra Havsul I skal betales av det norske folk i fellesskap og vil trolig gå ut av landet, til gigantselskapet Enbridge i Canada. Selskapet som har avtale om å overta Havsul I.

Havsul I vil eventuelt produsere svindyr, upålitelig og sekundær vindkraft i mindre enn halvparten av årets 365 dager, og vi vet aldri når (det blåser). Da er det uforståelig at noen i fullt alvor kan mene at vindkraft skal veie tyngre enn hensyn til reproduksjon og forvaltning av en evigvarende fiskebestand, som er en av verdens største.


Kronikk:

«I samme hav»

Samlet står havnæringene for mesteparten av Norges verdiskapning.


Vi bør ha historien i minnet. Vår velstand og store deler av vårt næringsliv er bygget opp på fiskerienes behov og enorme verdier brakt i land fra havet.

Det tør være bred faglig og tverrpolitisk enighet om at Føre-var prinsippet må gjelde i forhold til våre fiskebestander og gyteområder. Konsesjonen til Havsul I skulle aldri vært gitt, og må trekkes tilbake.
-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!