Jeg mener at det vil påvirke rekruttering av brukerrepresentanter fra uføregruppen, personer som har god erfaringskompetanse på egen sykdom, og som har mye å bidra med, men som vil komme veldig skjevt ut med dette forslaget. Det er i dag ikke alltid like lett å finne kvalifiserte brukerrepresentanter, og dette forslaget i statsbudsjettet vil gjøre det ytterlig vanskelig å rekruttere og beholde brukerrepresentanter.

En vil ikke kunne benytte den lille restarbeidsevnen en har i et slikt verv, og inntektsmuligheten en har hatt opptil 42.559; i året (2021), forsvinner. Nå blir det avkorting fra første krone.

Det er først når en har tjent over 0.8 G at et nytt forslag kan lønne seg. Så er spørsmålet, hvor mange med en uføregrad på 100 % kan greie å tjene over 85.000; (0.8 G) i en vanlig jobb i løpet av 1 år?

Det er sendt ut brev til alle uføretrygdede om at det foreslåtte fribeløpet på 0.4 G (42.559;) skal fjernes.

Nytt forslag går ut på at uføre skal trekkes 50 % av sin kompensasjonsgrad opp til 1.2 G (127.678;) fra 1 tjente krone. Det betyr at det ikke vil lønne seg for dem som jobber litt, og ikke tjener over dagens fribeløp på 0.4G. Dette er et nytt usosialt kutt som rammer de som har lite fra før.

Dette er å frata den uføre den lille muligheten man har til å bidra i samfunnet og føle seg samfunnsnyttig, og at innsatsen en gjør, blir verdsatt.

Det skilles ikke mellom arbeid og verv, og nettopp verv er gjerne det uføre kan bidra med. Man kan ha verv i frivillige organisasjoner, borettslag, være meddommer og være brukerrepresentant.

Loven sier også at det skal være brukermedvirkning i helseforskning, men vil en bidra med dette, når uføre får beholde mindre av godtgjørelsen for å gjøre det samme oppgave som yrkesaktive. Dette er diskriminerende og feil.

Er vi ikke «vanlige folk» vi da, som politikerne satte søkelys på i valgkampen? Den lille restarbeidsevnen som noen uføre har, vil bli ubenyttet.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!