Vi har nylig publisert en artikkel i det internasjonale tidsskriftet Journal of Advanced Nursing som gir kunnskap om hvordan pasienter erfarer hjerteinfarkt i pasientforløpet.

Akutt hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt er en akutt og kritisk situasjon, og kan oppleves dramatisk for både pasient og pårørende.

Behandlingen av hjerteinfarkt er høyspesialisert, og det medfører at pasienter i vår region vanligvis blir overflyttet med luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim for utblokking av blodårene i hjertet.

Oppfølgingen etter et hjerteinfarkt er livslang medisinering og livsstilsendringer. God informasjon betyr mye for hvordan pasienter og pårørende opplever sykdomsforløpet, og hvordan de mestrer sykdommen og forebygging av nye hjerteinfarkt.

Pasienterfaringer

I vår studie fant vi at pasientene opplevde informasjon og medvirkning ulikt i de forskjellige fasene av pasientforløpet. I akuttfasen opplevde de å være i trygge hender, men de fikk lite informasjon om diagnosen og hva som skulle skje videre. Under selve behandlingen med utblokking fikk de presis og individuelt tilpasset informasjon om funn og behandling.

Informasjon og medvirkning i beslutninger knyttet til videre medisinering, livsstilsendringer og oppfølging ble til dels opplevd som mangelfull.

Mange opplevde sviktende koordinering og informasjon knyttet til hjemreisen. Praktiske problemer som mangel på klær, penger og personlige eiendeler var belastende når pasientene måtte reise hjem med offentlige transportmidler.

Verdifull rehabilitering

Hjerterehabilitering og oppfølging ved lokalsykehus etter utskriving ble beskrevet som verdifullt. Her fikk pasientene kunnskap og motivasjon til å gjennomføre livsstilsendringer. De opplevde medvirkning og forsto betydningen av å ta personlig ansvar for å forebygge videre sykdomsutvikling.

Fellesskapet med både personalet og andre pasienter opplevdes helsefremmende og viktig for videre mestring.

Behov for individuelle planer

Vi konkluderer med at bedre og mer individuelle planer for informasjon og medvirkning vil kunne styrke pasient- og pårørendeinvolveringen i forløpet av et hjerteinfarkt.

Det er ikke alle pasienter som får tilbud om eller har mulighet til å delta i hjerterehabiliteringen, og for disse pasientene er det nødvendig med spesifikk veiledning om medisiner og livsstilsendringer før de blir utskrevet fra sykehuset.

Forebygging

Norge er i verdenstoppen når det gjelder overlevelse etter hjerteinfarkt.

Likevel ser vi at hver femte person som har hatt hjerteinfarkt får et nytt hjerteinfarkt i løpet av det neste året.

Det blir forsket aktivt på forebygging av hjerteinfarkt ved NTNU i Trondheim. De har nylig fått 50 millioner kroner til en nasjonal studie, NorEx, hvor de skal undersøke effekten av trening og se om det forlenger livet etter hjerteinfarkt.

Fra før har vi kunnskap om at livsstilsendringer som økt fysisk aktivitet, hjertevennlig kosthold, røykeslutt og individuelt tilpasset medisinering reduserer risikoen for videre sykdomsutvikling og nye hjerteinfarkt betraktelig.

Kunnskapen om forebygging bør komme alle pasientene til gode. Derfor er det viktig at denne studien som avdekker mangler ved pasientinformasjon og -medvirkning, blir fulgt opp i helseforetakene.

Else K. Bårdsgjerde, stipendiat NTNU

Marit Kvangarsnes, professor NTNU

Magne Nylenna, professor UiO

Torstein Hole, forsker Helse Møre og Romsdal

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Mange pasienter fra Møre og Romsdal blir transportert med helikopter til St. Olavs hospital for behandling for hjerteinfarkt. I akuttfasen opplever pasientene å være i trygge hender, men videre i pasientforløpet varierer oppfølgingen. Foto: Marit Kvangarsnes.