Dersom politikeren går inn for budsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2022 står vårt fylke i fare for ikke å kunne tilby våre ungdommer den opplæringen de har krav på og som fylkespolitikeren har vært så stolte av.

Hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal er sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen som nå ser ut til å ramme de videregående skolene i vårt fylke de neste 10 – 15 årene.

Andre eksempler er Spjelkavik og Volda som begge mangler tilfredsstillende lokaler for kroppsøving, idrettsfag. Det betyr at undervisning i kroppsøving ikke kan bli gitt ved disse skolene, bare ved Spjelkavik er det her snakk om 800 elever som vil få mangelfull opplæring.  I tillegg er listen over utsatte investeringer i utdanning lang og disse skolene vil oppleve stans i renovering og nybygg; Fræna, Ålesund Sørsida, Borgund, Kristiansund Gjermundnes, Tingvoll, Fagerlia, Stranda og Atlanten I tillegg blir det utsatt å investere i utstyr til de to offentlige fagskolene i fylket.

Det blir opplyst at flere av skolen kan stå i fare for å bli stengt av Arbeidstilsynet allerede neste år.

Politikerne har vedtatt målsettinger for videregående opplæring i vårt fylke, disse målsettingen er på kollisjonskurs dersom politikerne vedtar den fremlagte økonomiplanen. Elevene kan ikke lenger forvente å få oppfylt sitt førsteønske av utdanningsprogram i så høy grad som i dag. Flere må flytte på hybel allerede fra første år i videregående skole, nå er det vedtatt at elever på VG1 skal få være hjemmeboende i størst mulig grad. Begge disse målsettingen har ført til at vi i vårt fylke har veldig høy grad av gjennomføring av videregående opplæring. Kvalitetsplanen 2018 viser at vårt fylke hevder seg helt i toppen på landsplan når det gjelder gjennomført og bestått i løpet av fem år, 76 % av alle elevene gjennomført og bestått. Disse måltallene kan nå stå i fare. Forsking viser at det å flytte på hybel for 15-16 åringer er en risikofaktor når det gjelder frafall i videregående skole. Elevene sine ønsker om videregående utdanning er svært viktig dersom de skal gjennomføre og bestå videregående opplæring.

Vi står også midt oppe i endringer av strukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram, tidligere og mer spesialisering stiller også krav til egnede lokaliteter og utstyr. Dette kan vi ikke se at det er økonomi til.

Næringslivet i vårt fylke er svært avhengig av å få utdannet flest mulig fagarbeidere i nær fremtid. En kvalitativ god videregående skole er det beste grunnlaget for at vårt fylke skal lykkes i å utvikle seg når vi i fremtiden skal fortsette som selvstendig region med alle de oppgavene det innebærer.

De videregående skolene tåler ikke flere kutt og kan ikke vente på sårt tiltrengte renoveringer og nybygg. Dersom politikerne nå går inn for de kutt som er fremlagt, så forventer vi at de har en konkret plan om hvor de vil plassere alle disse elevene!

Politikerne må nå ta ansvar for fremtiden til vårt fylke!

foto
Ole Bjørn Helberg.
foto
Gerd Botn Brattli.