Tallet på unge uføre stiger fortsatt. Ifølge NAV er det i dag over 13.000 uføre i alderen 20 til 29 år. Det tallet er omtrent dobbelt så høyt som det var for ti år siden. Den viktigste årsaken til uføretrygding i denne gruppen er psykiske lidelser.

Helsedirektøren valgte i sin årstale i går å legge særlig vekt på dette temaet. Det er det god grunn til. For det er ikke bare økningen i antallet unge uføre som gir grunn til bekymring. Uførestatistikken er et symptom på noe mer.

Som helsedirektøren påpeker finner vi igjen bekymringsfulle tendenser for denne gruppen når det gjelder sjølrapporterte psykiske lidelser, stress og livsstilsplager og utenforskap både i skole og arbeidsliv. Fortsatt faller en av fem ut av videregående utdanning.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

I en tid og et samfunn der vi har mer ressurser til å forebygge enn noen gang, er denne utviklingen et stort paradoks. Offentlige helsetjenester har aldri vært bedre, og vi har generelt bedre helsetilstand i befolkningen enn noen gang.

Her er ikke tilbudet til de unge noe unntak. Vi har heller aldri tidligere satset så mye på utdanning. Barn og unge følges av pedagoger fra tidlige barnehageår og ut videregående skole. De har også et organisert fritidstilbud som er langt mer mangfoldig og tilgjengelig enn foreldrenes.

Som gruppe har ungdom aldri hatt det bedre. De er aktive og veltilpassa. De har god psykisk og fysisk helse, har det godt materielt og rapporterer om god livskvalitet. De trives på skolen og har all verdens muligheter. Men midt blant disse finnes det altså en voksende gruppe som faller utenfor.

Unge som rammes av utenforskapet, er de som må betale prisen for det både økonomisk og i form av svekket helse, tapte muligheter og nedsatt sjølfølelse. I tillegg betyr det kostnader i helsevesenet og i form av økte trygdeytelser.

Vi kan sjølsagt ikke akseptere at utviklingen får fortsette. Som helsedirektøren påpeker ligger ikke løsningen i reparasjon i helsesektoren, men i tidlig innsats i forebygging.

Vi må satse mer på å forebygge og inkludere de som faller utenfor i skole og arbeidsliv. Vi har ressursene som skal til. Vi må bare være villige til å bruke dem.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!