Forrige regjering der Sp hadde samferdselsministeren, la inn en ambisjon om å realisere en opprustet og ferjefri E39 i løpet av 20 år.

Vi er enig i at det ikke er realistisk, men vi kan komme et langt stykke på veg. Derfor vil regjeringspartiene Høyre og Frp sammen med samarbeidspartiene KrF og Venstre prioritere oppstart og gjennomføring av Rogfast, Hordfast og Møreaksen i kommende NTP-periode, samtidig som vi vil legge til rette for at planleggingen av Hafast fullføres slik at dette prosjektet kan prioriteres ved neste rullering.

Dette er prosjekter som vil binde sammen viktige verdiskapingsregioner mellom Bergen og Stavanger og mellom Kristiansund, Molde, Ålesund og Søre-Sunnmøre.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Større bo- og arbeidsmarkedsregioner vil gi grunnlag for fortsatt stor verdiskaping i disse regionene til nytte for hele nasjonen.

Sørheim og Navarsete uttalte i forbindelse med landsmøtet til Sp at de ønsker å skyve fjordkryssingsprosjektene langs E39 ut i tid. Det er en dårlig idé. Tvert imot er det viktig at politikerne langs kysten står samlet om satsingen på E39.

Usikkerhet om den politiske viljen til å gjennomføre ferjefri E39 vil kun bidra til at de store investeringsmidlene går til andre sentrale deler av landet. Det er ikke slik at vi i Møre og Romsdal kan veksle inn statlige investeringsmidler til for eksempel Møreaksen i økte overføringer til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Sørheim peker også på behovet for økt satsing på vedlikehold.

Det er vi helt enig i, og derfor har vi økt bevilgningene til vedlikehold og fornying både på veg og bane i hele stortingsperioden.

Det begynner vi å se resultatet av, og for første gang på flere tiår reduseres nå vedlikeholdsetterslepet på riksveg og jernbane.

I de åtte årene Sp satt i regjering økte forfallet år for år.

I forvaltningsreformen fra 2010, med Sp i spissen, ble en stor del av vegnettet overført til fylkeskommunene uten en plan for hvordan fylkeskommunene skulle håndtere vedlikeholdsetterslepet.

Dagens regjering har økt øremerkede midler til vedlikehold og fornying av fylkesvegene utover det som ligger til grunn i inneværende NTP, samtidig som fylkeskommunene har hatt en god inntektsutvikling de siste årene.

Det er fremdeles en stor jobb å gjøre, men den løser vi ikke ved å skyve på viktige utviklingsprosjekter på riksvegnettet.

Vi har i denne stortingsperioden vist at vi kan prioritere både nye investeringer og vedlikehold og vil fortsette med det.