Samtidig ser vi i Norge, som i mange andre land, en sterk grad av urbanisering. Stadig flere, særlig unge, søker seg mot byene. Det er en selvforsterkende effekt som ikke er politisk styrt, men som handler om den enkeltes valg.

Det er gjort mange forsøk på å motvirke trenden, uten særlig suksess. Folk gjør sine egne valg, og en del av den tradisjonelle distriktspolitikken har heller bidratt til å gi store deler av landet et negativt stempel de ikke fortjener.

Det vi ser virker, er å slippe løs skaperkraften som bor i folk. Da må vi legge til rette med mindre reguleringer og hindringer, økt lokalt sjølstyre, gode ordninger for gründere og bedrifter som vil utvikle nye ideer og en effektiv infrastruktur tilpasset de lokale behovene. Dette er Høyres strategi. Skaperkraften og verdiskapingen finner vi i lokalsamfunn og regioner i hele landet.

I vårt fylke har vi en sterk gründerkultur og bred industriell kompetanse. Kombinasjonen av private bedrifter med lokal forankring og ansatte med stor grad av nærhet og eierskap til egen arbeidsplass, har bidratt til en sterk kultur for omstilling og innovasjon. Det har gitt oss verdensledende miljøer innenfor maritim og marin sektor.

Det er ikke en selvfølge at det skal være slik. Derfor gjennomfører regjeringen og Høyre en historisk stor satsing på næringsrettet forskning, kunnskap og innovasjon, nettopp for å bygge opp under de miljøene der vi har naturlige fortrinn og utvikle flere bein å stå på.

Samtidig reduserer vi kostnadene for norsk næringsliv ved å senke bedriftsbeskatningen og formuesskatten. Det styrker norsk konkurransekraft og gjør det mer attraktivt å investere i norske bedrifter. En trygg arbeidsplass er kanskje den viktigste enkeltfaktoren i våre liv, og derfor er en god næringspolitikk avgjørende for alle deler av landet.

Verden har endret seg mye de siste 50 årene. Det som tidligere ble oppfattet som et distrikt, har nå blitt en naturlig del av en større hverdagsregion. Derfor er det nødvendig å gjennomføre en kommunereform. De beste løsningene finner vi i fellesskap.

Senterpartiet kaller dette sentralisering, og ser ut til å tro at stagnasjon er svaret på fremtidens utfordringer. For Høyre og regjeringen handler dette om større fagmiljø, bedre velferdstjenester, mindre detaljstyring og økt lokal sjølstyre. Rett og slett mer makt og innflytelse til kommunene. Der de rødgrønne brukte nei-stempelet flittig, sier denne regjeringen ja til lokalt initiativ og lokalt demokrati.

Når jeg spør folk hva som er viktigst for å utvikle Møre og Romsdal, er svaret veldig ofte samferdsel. Det er ikke uten grunn. Vi som bor i et fylke der fjorder og fjell begrenser framkommeligheten, ser behovet for å knytte regionen tettere sammen. Ferjefrie fjordkryssinger og gode og trygge veier vil gi flere lettere tilgang til jobb, service- og kulturtilbud, flyplass og alt annet vi har behov for i det daglige. Færre vil oppleve å bo i det som i dag kalles distrikt, og Nordvestlandet kan bli en attraktiv region som bedre kan konkurrere med storbyområdene om de flinke hodene og hendene.

Fremtiden for Nordvestlandet avhenger av attraktivitet og lønnsomme arbeidsplasser. Med Høyre i regjering legges det til rette for verdiskaping og bosetting i hele landet.