Kronikk:

Så fort vi får lov å komme ut av våre 90 hjemmekontor vil vi gjerne gjenoppta og styrke den personlige kontakten

De siste dagene har GIEK mottatt flere innspill i og utenfor avissidene som gjelder vårt samspill med og bidrag til maritim næring.

Kronikk

«Reiselivet på Vestlandet kommer tilbake – enda sterkere og mer bærekraftig»

Reiselivet er i krise og har mistet 20 milliarder i omsetning i 2020. Hvilket reiseliv vil vi ha når verden gradvis normaliseres og folk igjen begynner å reise?

Kronikk

«Året nesten ingen var forberedt på»

Pandemien var den «sorte svanen» som senket eksportportverdien av norsk sjømat i både euro og norske kroner for første gang siden krisen i verdensøkonomien i 2003. Sjømatnæringen klarer seg imidlertid bedre enn andre næringer under pandemien.

Kronikk

«Hans Nielsen Hauge – en viktig samfunnsbygger i Norge»

I 2021 er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Hans Nielsen Hauge fikk et radialt møte med sin Gud da han pløyde i jordet på gården sin, 25 år gammel.

Kronikk

«På tide å lytte»

Debatter rundt mobbing er ofte rettet mot mobbingens utvikling, mobbeofrene, forebygging, og hva man bør gjøre når mobbing skjer.

Kronikk

«Sammen bygger vi Møre og Romsdal!»

2020 har vært et krevende år for oss alle. Mange har opplevd å bli permittert eller miste jobben. Andre jobber ekstra i førstelinjen med å slå ned koronaviruset og hjelpe de som trenger det.

Kronikk:

«Helseplattformen - en mer sammenhengende helsetjeneste»

For første gang etableres en felles journalløsning for kommuner, spesialisthelsetjeneste, fastleger og private spesialister, og det skjer i Midt-Norge. Helseplattformen vil heve kvaliteten i hele helsetjenesten, og kommunene i regionen har nå mulighet til å koble seg på.

Tilrår at styret avbestiller kontrakten med Skanska

Adm. dir. i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, tilrår å avbestille resterande arbeid i akuttsjukehus-entreprisen med Skanska Norge AS. Bakgrunnen er at pristilbodet frå Skanska ligg over forventa pris.

Kronikk:

«Hafast – ikkje eit spørsmål «om», men «når» og «korleis»?»

«Skal du bygge bedrift, må du bygge samfunn skal du bygge samfunn må du bygge samferdsel», sa bedriftsleiar Idar Ulstein då Eiksundsambandet vart opna i 2008.

Kronikk:

«Lokal tilstedeværelse er viktig for den maritime næringa og Nordea»

Når GIEK og Eksportkreditt slår seg sammen, bør de bygge et lokalt team på Nordvestlandet, mener foratterne av denne kronikken, Målfrid Linde og Louise Haahjem i Nordea.

Kronikk:

«Grundig prosess for renseanlegg på Kvasneset»

Avløpsrenseanlegget for Ålesund og Sula som no vert utgreidd på Kvasnes, skaper stort engasjement så vel i Sula som Ålesund. Og det er flott at innbyggarane engasjerer seg.

Kronikk

«Støtteapparatet må dit kor verdiane vert skapt!»

Framtida for norsk eksport ligg i det blå havet. Skal Norge oppfylle sine ambisjonar som eksportnasjon, må verkemiddelapparatet vere til stade langs kysten der norske verdiar vert skapt.

Kronikk:

«Seilingsnekten gjorde det usynlige synlig»

Mange ble forståelig nok irriterte da båten ikke gikk som planlagt den 16. desember. Men hvor bør vi rette irritasjonen?

Kronikk

«Er det verkeleg mogleg å gå frå stryk til toppkarakter etter klage på eksamen – og kor rettferdig er det at delar av eksamen er basert på ei trekkordning?»

Er det verkeleg mogleg å gå frå stryk til toppkarakter etter klage på eksamen – og kor rettferdig er det at delar av eksamen er basert på ei trekkordning?

Kronikk

«Fred på jord»

I førjulstida ser vi fram til god julestemning og julehygge. Kanskje vi til og med kan si at vi søker julefred.

Kronikk

«Ti tiltak for at alle skal få et trygt og godt hjem»

Regjeringen har lansert en ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken. Målet er klart: Alle skal ha et trygt hjem, og ingen skal være bostedsløse.

Kronikk

«Norges økonomi avgjøres av et nålestikk»

Når og hvor raskt vaksinen kommer ut til det norske folk, vil bli den viktigste parameteren for norsk økonomi i året som kommer.

Kronikk

«Utvalde kulturlandskap – ein nasjonal verdi»

Utvalde kulturlandskap i Noreg formidlar historie og gir oss opplevingar. Dei bidreg også til verdiskaping.

Kronikk

«Ja, det handler om Norge!»

Og det handler om bærekraft i hele landet. På kort tid har regjeringa fått overlevert to omfattende utredninger om distriktspolitikken.

Kronikk

«Når krisene inntreffer, vinner de med mange (fiske)bein å stå på»

Eller sagt på en annen måte: Jo flere markeder som etterspør den norske sjømaten, jo bedre rustet er vi når krisene inntreffer.

Kronikk

«Annleisåret 2020»

2020 vil utan tvil skrive seg inn i historiebøkene som annleis. Førjulstida er ikkje noko unntak. I denne mørkaste tida i året har vi normalt ei rekke sosiale aktivitetar som lyser opp i mørketida.

Tilrår at styret avbestiller kontrakten med Skanska

Adm. dir. i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, tilrår å avbestille resterande arbeid i akuttsjukehus-entreprisen med Skanska Norge AS. Bakgrunnen er at pristilbodet frå Skanska ligg over forventa pris.

Kronikk

«Vi trenger felles prinsipper for bærekraft i havnæringene»

«Bærekraft» er et begrep det kan være vanskelig å få tak på. Det har ulik betydning for ulike mennesker i ulike sammenhenger.

Kronikk

Regnfull november

Lavere laksepriser enn i samme periode i fjor senket eksportverdien av norsk sjømat i november, men vaksinenyheter gir håp om en normalisering neste år.

Kronikk:

«Solidaritet med Palestina!»

FNs generalforsamling vedtok i 1977 å gjøre 29. november til internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk.

Kronikk:

«Reiselivet må ta vare på urørt natur»

Få næringer er like hardt rammet av korona-pandemien som reiselivsnæringen. I en krevende tid for bransjen har Innovasjon Norge fått oppdrag av regjeringen med å tegne ut en ny reiselivsstrategi.

Kronikk:

«God sameksistens blant havnæringene er et konkurransefortrinn for Norge»

Norge har en ambisjon om å øke næringsaktivitetene i havet. Eksisterende næringer endrer seg og nye kommer til. Det er viktig å unngå en utvikling hvor konfliktnivået øker.

Kronikk:

«Sjukehuset på Hjelset blir betydelig dyrere - overskridelsen nærmer seg en halv milliard, trolig større»

Leder for prosjektstyret i Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), Johan Arnt Vatnan, informerte i styremøte den 11. november 2020 om overskridelser langt utover det hittil kjente på 200 millioner.

Kronikk

«Vindkraft på kollisjonskurs»

Havbasert vindkraft har blitt aktualisert det siste året, ikke minst som følge av en gryende motstand mot å etablere vindkraftverk på land, men også på grunnlag av et tilsynelatende legitimt ønske om å skaffe verden mer grønn energi og utvikle norsk leverandørindustri.

Kronikk

«Norges eksportindustri blør»

Forhandlingane om statsbudsjettet for 2021 er inne i siste fase, og fylka på Vestlandet har ei sterk oppmoding til regjering og Storting: Sørg for at landet sin viktigaste verdiskapingsregion kan fortsette å skape verdiar og inntekter som kjem heile landet til gode.

Kronikk:

«Privatarkiva og vårt kollektive minne»

«NN trudde paa at kvinna var meir hemngjerrig av seg enn mannen og nævnte daa til exempel Jesabel og Bella Gunæs». Han fekk då svar frå ein annan mann som sa «at der naturligvis finst so longt nedsokne mennesker; men daa ikkje berre hjaa kvinna; men likemykje hjaa mannen».

Kronikk:

«Konspirasjonsteori eller den amerikanske trua på løynde makter»

I 1949 kom det ut ei bok, «False Prophets – Studies on Authoritarianism», av sosiologen Leo Löwenthal. Boka var resultat av gransking han i etterkrigsåra gjorde av amerikanske samansverjingsmytar. Rasjonal grunngjeving av mytane fann han ikkje.

Kronikk

«Seks anbefalinger i Koronapandemien»

Koronapandemien og tiltakene rundt den har store konsekvenser for grupper av funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende.

Kronikk

«Ålesund – den tospråklege kommunen»

Gamle Ålesund hadde fleire nynorskbrukarar enn bokmålstilhengjarane har hevda.

Kronikk:

«Handelsflåten – skipsfartseventyret som forsvant»

På slutten av 1800-tallet besto den norske handelsflåten i stor grad av aldrende treskuter kjøpt billig fra utlandet.

Kronikk:

«Ny læreplan i skulen»

«Den viktigaste grunnen til at den nye læreplanen må bli gjennomført, er at han har eit innhald som kan gjere skulen til ein betre plass å vere. Det gjeld særleg for mange av elevane som strevar»

Kronikk:

Vi vil aldri undervurdere fiskens velferd

Arbeidet vi gjør for fiskens velferd kan ikke reduseres til å handle om en uheldig kommentar i et TV-program. Til det er dette altfor viktig.

Kronikk:

Norskeide bedrifter er avhengige av å beholde egenkapital

Vi forstår at det er viktig for det politiske Norge å unngå at de rikeste betaler mindre skatt.

Kronikk:

«Fortjeneste fremfor fiskevelferd»

«Du kan fleipe litt å si en død fisk har det ikke vondt», sier Jan Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge til Andreas Wahl i NRKs Folkeopplysningen.

Kronikk:

«Fiskeprotein mot hjernesykdommer?»

Et protein som finnes i marint restråstoff kan spille en rolle i forebygging av nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons eller Alzheimers sykdom.

Kronikk:

«Reisetiden din kan være dobbelt så mye verdt som du tror»

Hvordan vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet av vegprosjekter? Basert på hva folk sier at de vil gjøre eller hva de faktisk gjør? Tilnærmingen kan gi helt ulike resultater!

Kronikk:

«Pandemien senker eksportverdien av sjømat»

Seks måneder etter at verden stengte ned for å redusere smitten av koronaviruset og unngå at helsevesenet kollapset, vet vi mer om hvordan den påvirker sjømateksporten.

Kronikk

«Reiselivet i Møre og Romsdal får en svært tøff høst»

Nordmenn reddet sommeren for flere reiselivsbedrifter i Møre og Romsdal. Men med fortsatt strenge restriksjoner og et rødt Europakart, går bransjen en dyster høst og vinter i møte.

Kronikk:

«Norsk økonomi – den økonomiske gjeninnhentingen er i gang»

Økonomiske nøkkeltall indikerer at produksjon og etterspørsel i Møre og Romsdal har steget de siste månedene. Samtidig har ledigheten falt.

Kronikk

Nullvisjon for selvmord

Kirkens SOS vil stå sammen med regjeringen og andre organisasjoner for at nullvisjonen om selvmord skal oppnås.

Kronikk:

«På bærtur med bærekraft?»

I Sunnmørsposten 3. september kritiserer Børre Andreassen Innovasjon Norge for å oppfordre næringslivet til å legge vekt på bærekraft i merkevarebygging.

Kronikk:

«Bærekraft er et utvasket, for ikke å si grønnvasket begrep»

I Sunnmørsposten forsøker Innovasjon Norge i samarbeid med NTNU og et lokalt reklamebyrå å fremme betydningen av lokal merkevarebygging basert på bærekraft.

Kronikk:

«Vi kan ikke ofre jordbruksproduksjonen i forhandlingene med Storbritannia»

Koronakrisen har fått mange til å forstå at vi bør øke norsk matproduksjon og redusere avhengigheten av import.

Lesarinnlegg:

«Nyttar eigentleg kjeldesortering?»

Nyleg har Folkeopplysningen og Debatten på NRK teke opp kjeldesortering og gjenvinning, særleg av plast.

Kronikk:

«Vi vil leve lenge vi, men gammel vil vi aldri bli»

Har DU gjort deg opp tankar omkring eigen alderdom? Ja, for vi lever lenger, og grensa for når ein blir gamal skyv vi framfor oss. I 2017 var forventa levealder 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. Tala er blant dei høgste i verda.

Kronikk:

«Kvalitet viktigare enn nokon gong»

For mange artar og mange produktgrupper står ein no i ein krevjande situasjon som følge av dei utfordrande marknadsforholda som koronapandemien og tiltaka kring pandemien skapar.

Kronikk:

«Slik skal vi omstille oss og bygge framtidas bygg»

Byggebransjen er Noregs største landbaserte næring. Ferske prognosar frå Menon Economics tydar på ein samla nedgang for bransjen på rundt 70 milliardar kroner for perioden 2020–2022 på grunn av koronaepidemien.

Kronikk:

Manglande visjonar for det regionale kulturlivet

Regjeringa «ønsker at fylkeskommunen skal få mer ansvar og større eierskap til utviklingen av kunst- og kulturtilbudet i den enkelte region».

Kronikk:

«Om ventetider til MR i koronaens tid»

På tidspunktet da Norge på alvor tok konsekvensene av den truende pandemien var Møre og Romsdal i en helt unik situasjon.

Kronikk:

«Ny smittebølge kan bremse oppturen»

Så langt ser det ut som vi får en «V-formet» utvikling av økonomien. Rett ned og så rett opp igjen. Men veien videre er usikker, og den nye smittebølgen bekymrer.