Kronikk

«Covid-19 har fått frem hvor avhengig og sårbare industrien i Møre og Romsdal er av utenlandsk arbeidskraft og kompetanse»

Møre og Romsdal er kjent for flott natur og et næringsliv som konkurrerer internasjonalt. Fylket har dobbelt så høye eksportinntekter per sysselsatt som gjennomsnittet i Norge.

Kronikk av Aleksander Skrede

« I landssammenheng er Møre godt rustet for fremtiden, automatisering og robotisering er ikke noe vi bør hindre eller unngå»

Den maritime klyngen på Møre er muligens et kjent begrep for mange. Klyngen er en samling av over 250 lokale bedrifter og institusjoner som gir tusenvis av arbeidsplasser rundt om i regionen.

Kronikk

«Solid mars for sjømaten»

Eksportverdien av norsk sjømat var rekordhøy i mars. Det forteller at næringen har tilpasset seg pandemien og at året i år med stor sannsynlighet blir et nytt rekordår.

Synspunkt

«Sankt Olavstradisjon i Valldal – kulturminne og merkevare»

Mange som har sett dokumentarfilmen «Tro kan flytte fjell» undrar seg over at underteikna framstår så tålmodig og uthaldande. Det er neppe slike eigenskapar eg er mest kjent for.

Kronikk:

«Vi ofrer ikke livet til redningsmannskaper for å berge verdier»

Denne uken gjennomførte norske sjøfolk og Kystverket berging av MS «Eemslift Hendrika», en operasjon i verdensklasse som balanserte hensynet til liv og helse med berging optimalt. Kritikken om for sen oppstart av sleping grunnstøter.

Kronikk

«Nitti år og heilt i hundre»

I april fyller Sunnmøre Museum nitti år. Den nye museumsmeldinga peikar på vitskapleg og heilskapleg museumsdrift for dei neste femti. Kva skal vi med museum i eit moderne samfunn?

Kronikk

«Beredskap i nordvest»

Norge er et av verdens tryggeste land. Samtidig har vi en natur og et klima som kan sette beredskapen på prøve.

Kronikk av Johann Roppen

«Arbeidslivsrelevans i høgare utdanning»

Studentane skal få betre kontakt med arbeidslivet. Dette er ein viktig bodskap frå regjeringas melding til stortinget om «Arbeidslivsrelevans i høgare utdanning» som nett har vorte lagt fram.

Synspunkt av Solveig Bendixen

Om å avkriminalisere bruk av narkotika

Svar til ordførar Lena Landsverk Sande. «Straff» er eit så generelt og mangesidig omgrep at det er vanskeleg å diskutere utan å presisere kva ein meiner.

Synspunkt

«Hans Nielsen Hauge – en forretningsmann før sin tid»

Hans Nielsen Hauge var en forretningsmann før sin tid, som gjennom sin kristne tro trodde på et bærekraftig næringsliv i et solidarisk samfunn. Vi trenger mer Hauge i næringslivet.

Synspunkt

«Indre stamveg»

Det skal byggast ein stamveg på vestsida av Langfjella frå Kristiansand til Trondheim, og ideen er god.

Kronikk av Kjell Inge Davik

«Nå skal vi bygge Møre og Romsdal sammen»

Med ny ferjefri E39 fra Volda mot Ålesund, Molde og Kristiansund tar Møre og Romsdal steget fra sjø til land mot en framtid med vekst og verdiskaping.

Synspunkt av Helge Søvik

«Måtte det bli meir enn lovnad»

Vi har høyrt det før. Mange gongar før. Igjen blir vi fortalt at det nærmar seg bygging av ny fylkesveg 60 gjennom Hornindal.

Synspunkt av Harald Espeland

«Møreaksen gir optimisme»

Møreaksen handler om å styrke regionen vår. De senere år har det vært en del piler som peker i feil retning for Møre og Romsdal. Blant annet befolkningsutviklingen.

Synspunkt av Paul Andreas Hofseth

«Den problematiske Tautra-tunnelen»

Den knapt 16 km lange undersjøiske tunnelen under øya Tautra – del av den planlagte Møreaksen som ny E39 – er mye omtalt, og det har sine årsaker.

Kronikk av Truls Liland

«Mer haugiansk kapitalisme: Inspirert av arven»

Hvordan kan et næringsliv i dag bli inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge, 250 år etter hans fødsel?

Kronikk

«Historien om en salme»

Jopa Anne Tobine Larsen Øglende kom til verden i Stavanger den 16. mars 1842. Annes far var snekker, fiolinbygger og småbruker.

Kronikk

«Vil du la 6-åringen lære om legning og identitet?»

Tidligare i mars var det ei mediesak om at fleire foreldre på Godøy i Giske, ikkje ville la borna sine sjå skodespelet «Tobias og den dagen det smalt».

Kronikk av Maria Hellevik

«Mi erfaring er at dei som no kjem til sjukeheim frå heimen er veldig dårlege»

Kommunedirektøren i Ålesund kommune har foreslått å legge ned 84 sjukeheimsplassar. Korleis skal Ålesund kommune då gje eit medisinsk forsvarleg tilbod til den eldre delen av befolkninga.

Kronikk av Kjersti Hoff

«Omkamp om løsdriftskravet er eneste løsning»

Hvis det ikke nå kommer en investeringspakke for mindre mjølkebruk, er det ikke mulig å gjennomføre krav om løsdrift for mjølkekyr innen 2034 uten en stor nedlegging av norske mjølkebruk.

Kronikk

«Skogfondet veks – medan skogane i fylket treng meir planting og pleie»

Skogeigarar i Møre og Romsdal har over 64 millionar kroner inneståande i fond. Samtidig har skogen i fylket eit stort behov for nyplanting og ungskogpleie.

Kronikk av Håvard Vollset Lien

«Avløpsrenseanlegg på Kvasneset – hvorfor er folk bekymret?»

Det utredes nå et mulig felles avløpsrenseanlegg for 70 000 personer for Ålesund og Sula kommuner, med plassering på Kvasnes i Sula kommune.

Kronikk

«Framtidas løysing for både menneske og miljø»

Både Borgundfjordtorsken og Statsforvaltaren vil ha reinare fjordar rundt Sula og Ålesund. Og det kan ikkje utsettast stort lenger. Spørsmålet er korleis vi skal gjere det?

Kronikk av Finn-Arne Egeness

«Nest beste februar noensinne»

Pandemien fortsetter å skape utfordringer, men en volumvekst på 16 prosent i februar viser at verden fortsatt vil ha norsk sjømat.

Kronikk

«Vestlandsrådet arbeider for interessene til næringslivet etter Brexit»

Brexit-avtalen mellom EU og Storbritannia var på plass rett før jul. EFTA/Noreg og Storbritannia forhandlar no om det permanente avtaleverket som skal regulere handelen mellom landa etter Brexit.

Kronikk av Audun Maråk og Kay Ove Hafsås

«Teknologiutviklinga bremsast av auka avgifter»

Regjeringa har i samband med ny klimaplan varsla ei markant auke i CO2 – avgifta fram mot 2030.

Synspunkt av Jørgen Stavseng

«På vegner av arkitekturen; Bonjour Tristesse»

Nokre tankar om planane i Eidsvika, og ståa for utbygging i det heile.

Kronikk:

«Hvem er regjeringens rusreform til for?»

Det viktigste for oss er å forebygge at dagens barn og unge blir rusavhengige. Derfor kan vi ikke være med på å øke tilgangen til narkotika ved å fjerne reaksjoner for de som velger å kjøpe, bruke eller oppbevare gitte mengder.

Kronikk av Sveinung Rotevatn

«Batteri i fiskefartøy skal få ned klimagassutsleppa»

Bruk eit kvarter på å søke om støtte, og få svar i løpet av få dagar. Så enkel er den nye støtteordninga til batteri i fartøy, ja den heiter til og med noko så enkelt som Batteri i fartøy.

Kronikk av Knut Arild Hareide

«En ambisiøs og realistisk transportplan»

Det er under 30 dager til vi legger frem ny Nasjonal transportplan (NTP) – en plan som legger til rette for å endre og forbedre livene våre

Kronikk av Olav Hoff

«Om innvandring, integrering og utfordringar»

Det er mange meiningar om integrering og innvandring. Særleg er det mottak av flyktningar som set sinna i kok.

Kronikk av Hanna Relling Berg og Eirik Hoff Lysholm

«Vi må ta godt vare på tilliten»

Nær sju av ti nordmenn har høy eller svært høy tillit til redaktørstyrte mediers dekning av koronakrisen, sier en fersk undersøkelse. Dette er gledelige tall for den norske mediebransjen.

Kronikk av Audun Maråk

«Skal vi stole på politikerne?»

Fiskerinæringen går godt. Kyst- og havfiskeflåten leverer gode resultat, og landindustrien har investert og økt sin produksjonskapasitet de siste årene.

Kronikk:

«Feil type språklege og kulturelle ressursar?»

Alle barn, unge og vaksne som skal leve liva sine i Noreg, må meistre det norske språket. Det er politikarar og fagfolk samde om.

Kronikk

«Samhandlinger og relasjoner mot mobbing»

Kort fortalt finnes det ingen permanent løsning på mobbing. Uansett hvilke tiltak vi setter i verk, vil vi ikke kunne «utrydde» mobbing blant barn og unge.

Kronikk

«Rådebank viser hvordan mediene kan være med på å belyse selvmord på en måte som kan ha stor betydning»

Rådebank viser hvordan mediene kan være med på å belyse selvmord på en måte som kan ha stor betydning for den enkelte og for samfunnet», skriver Ingrid Nergården Jortveit.

Kronikk

«Kva har politireform og satsinga på politiet gitt oss?»

Politiet har vore gjennom ei stor utvikling dei siste åra. Ingen andre land i Vest-Europa har satsa like mykje på politiet som det Noreg har gjort. For Møre og Romsdal har budsjettet auka frå 440 millionar kroner til 610 millionar kroner.

Kronikk

«Innfør langtidsplaner i politiet»

Etablering av langtidsplaner i politiet er et klokt og framtidsrettet grep. Langtidsplaner gir bedre helhetlig styring i politiet med klare effektiviserings- og kvalitetsgevinster.

Kronikk

«Norsk fiskerinæring og arbeidsplassar på kysten vert sett i spel»

Fiskerinæringa er ein av dei viktigaste årsakene til at det bur folk langs norskekysten. Siste publiserte ringverknadsanalyse viser at kvar fiskar i Noreg i gjennomsnitt gir arbeid til 7,14 andre.

Kronikk

«Sunnmørsk arbeidsglede før og nå»

Hans Nielsen Hauge inspirerte sunnmøringene til etablering av ulike bedrifter i røff natur og karrige kår. Ordene: «Gudsfrykt med nøysomhet» har vært og er fortsatt viktige verdier for mange bedrifter på Sunnmøre (Løseth, 2016).

Kronikk

«Sterke synergier mellom hovedkontor for GIEK–Eksportfinans og vårt næringsnære kompetansemiljø i Ålesund»

I de siste ukene har det rast en lokaliseringsdebatt om den fremtidige plasseringen av GIEK-Eksportkreditt. En konsulentrapport konkluderte nylig med at kun Oslo har tilstrekkelig kompetanse.

Kronikk

«Bedre for fisken med Brexit enn EØS»

Storbritannia får med Brexit bedre markedsadgang til EU på fisk enn Norge har med EØS-avtalen.

Kronikk

«Etter korona trenger næringslivet flere folk»

Koronapandemien har ført til en stor økning i ledigheten i Møre og Romsdal. Men, når dette er over vil rekruttering av nye medarbeidere igjen bli en utfordring for næringslivet i fylket vårt.

Kronikk

«Norsk fiskerinæring og arbeidsplassar på kysten vert sett i spel»

Fiskerinæringa er ein av dei viktigaste årsakene til at det bur folk langs norskekysten. Siste publiserte ringverknadsanalyse viser at kvar fiskar i Noreg i gjennomsnitt gir arbeid til 7,14 andre.

Kronikk

Fordeler ved desentralisert GIEK- Eksportkreditt

– Jeg forskrekket over utsagnet om at tjenestene for det sammenslåtte GIEK og Eksportkreditt må sentraliseres til Oslo, siden det bare er der det skal finnes kompetanse til å utføre de nødvendige finansielle og omstillingsmessige tjenestene for næringen.

Kronikk

«Hva skal jeg velge etter 10. klasse?»

Dette lurer mange ungdommer på akkurat nå. Det er ikke mange uker igjen til valget skal tas. De kan velge mellom tre utdanningsprogram.

Kronikk:

Så fort vi får lov å komme ut av våre 90 hjemmekontor vil vi gjerne gjenoppta og styrke den personlige kontakten

De siste dagene har GIEK mottatt flere innspill i og utenfor avissidene som gjelder vårt samspill med og bidrag til maritim næring.

Kronikk

«Reiselivet på Vestlandet kommer tilbake – enda sterkere og mer bærekraftig»

Reiselivet er i krise og har mistet 20 milliarder i omsetning i 2020. Hvilket reiseliv vil vi ha når verden gradvis normaliseres og folk igjen begynner å reise?

Kronikk

«Året nesten ingen var forberedt på»

Pandemien var den «sorte svanen» som senket eksportportverdien av norsk sjømat i både euro og norske kroner for første gang siden krisen i verdensøkonomien i 2003. Sjømatnæringen klarer seg imidlertid bedre enn andre næringer under pandemien.

Kronikk

«Hans Nielsen Hauge – en viktig samfunnsbygger i Norge»

I 2021 er det 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født. Hans Nielsen Hauge fikk et radialt møte med sin Gud da han pløyde i jordet på gården sin, 25 år gammel.

Kronikk

«På tide å lytte»

Debatter rundt mobbing er ofte rettet mot mobbingens utvikling, mobbeofrene, forebygging, og hva man bør gjøre når mobbing skjer.

Kronikk

«Sammen bygger vi Møre og Romsdal!»

2020 har vært et krevende år for oss alle. Mange har opplevd å bli permittert eller miste jobben. Andre jobber ekstra i førstelinjen med å slå ned koronaviruset og hjelpe de som trenger det.

Kronikk:

«Helseplattformen - en mer sammenhengende helsetjeneste»

For første gang etableres en felles journalløsning for kommuner, spesialisthelsetjeneste, fastleger og private spesialister, og det skjer i Midt-Norge. Helseplattformen vil heve kvaliteten i hele helsetjenesten, og kommunene i regionen har nå mulighet til å koble seg på.

Kronikk:

«Hafast – ikkje eit spørsmål «om», men «når» og «korleis»?»

«Skal du bygge bedrift, må du bygge samfunn skal du bygge samfunn må du bygge samferdsel», sa bedriftsleiar Idar Ulstein då Eiksundsambandet vart opna i 2008.

Kronikk:

«Lokal tilstedeværelse er viktig for den maritime næringa og Nordea»

Når GIEK og Eksportkreditt slår seg sammen, bør de bygge et lokalt team på Nordvestlandet, mener foratterne av denne kronikken, Målfrid Linde og Louise Haahjem i Nordea.

Kronikk:

«Grundig prosess for renseanlegg på Kvasneset»

Avløpsrenseanlegget for Ålesund og Sula som no vert utgreidd på Kvasnes, skaper stort engasjement så vel i Sula som Ålesund. Og det er flott at innbyggarane engasjerer seg.

Kronikk

«Støtteapparatet må dit kor verdiane vert skapt!»

Framtida for norsk eksport ligg i det blå havet. Skal Norge oppfylle sine ambisjonar som eksportnasjon, må verkemiddelapparatet vere til stade langs kysten der norske verdiar vert skapt.

Kronikk:

«Seilingsnekten gjorde det usynlige synlig»

Mange ble forståelig nok irriterte da båten ikke gikk som planlagt den 16. desember. Men hvor bør vi rette irritasjonen?

Kronikk

«Er det verkeleg mogleg å gå frå stryk til toppkarakter etter klage på eksamen – og kor rettferdig er det at delar av eksamen er basert på ei trekkordning?»

Er det verkeleg mogleg å gå frå stryk til toppkarakter etter klage på eksamen – og kor rettferdig er det at delar av eksamen er basert på ei trekkordning?