Kronikk:

«Ny læreplan i skulen»

«Den viktigaste grunnen til at den nye læreplanen må bli gjennomført, er at han har eit innhald som kan gjere skulen til ein betre plass å vere. Det gjeld særleg for mange av elevane som strevar»

Kronikk:

Vi vil aldri undervurdere fiskens velferd

Arbeidet vi gjør for fiskens velferd kan ikke reduseres til å handle om en uheldig kommentar i et TV-program. Til det er dette altfor viktig.

Kronikk:

Norskeide bedrifter er avhengige av å beholde egenkapital

Vi forstår at det er viktig for det politiske Norge å unngå at de rikeste betaler mindre skatt.

Kronikk:

«Fortjeneste fremfor fiskevelferd»

«Du kan fleipe litt å si en død fisk har det ikke vondt», sier Jan Arne Grøttum, direktør for havbruk i Sjømat Norge til Andreas Wahl i NRKs Folkeopplysningen.

Kronikk:

«Fiskeprotein mot hjernesykdommer?»

Et protein som finnes i marint restråstoff kan spille en rolle i forebygging av nevrodegenerative sykdommer som Parkinsons eller Alzheimers sykdom.

Kronikk:

«På tur med plasten»

Kva skjer eigentleg med plasten ÅRIM samlar inn, har fleire spurt den siste tida.

Kronikk:

«Reisetiden din kan være dobbelt så mye verdt som du tror»

Hvordan vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet av vegprosjekter? Basert på hva folk sier at de vil gjøre eller hva de faktisk gjør? Tilnærmingen kan gi helt ulike resultater!

Kronikk:

«Pandemien senker eksportverdien av sjømat»

Seks måneder etter at verden stengte ned for å redusere smitten av koronaviruset og unngå at helsevesenet kollapset, vet vi mer om hvordan den påvirker sjømateksporten.

Kronikk

«Reiselivet i Møre og Romsdal får en svært tøff høst»

Nordmenn reddet sommeren for flere reiselivsbedrifter i Møre og Romsdal. Men med fortsatt strenge restriksjoner og et rødt Europakart, går bransjen en dyster høst og vinter i møte.

Kronikk:

«Norsk økonomi – den økonomiske gjeninnhentingen er i gang»

Økonomiske nøkkeltall indikerer at produksjon og etterspørsel i Møre og Romsdal har steget de siste månedene. Samtidig har ledigheten falt.

Kronikk

Nullvisjon for selvmord

Kirkens SOS vil stå sammen med regjeringen og andre organisasjoner for at nullvisjonen om selvmord skal oppnås.

Kronikk:

«På bærtur med bærekraft?»

I Sunnmørsposten 3. september kritiserer Børre Andreassen Innovasjon Norge for å oppfordre næringslivet til å legge vekt på bærekraft i merkevarebygging.

Kronikk:

«Også professorar vil gjerne reise til og frå på dagen, så sant dei kan»

Det vart tidlegare sagt at«Ein volding overlever fint på ein student og ein gris». Men slik er det ikkje lenger.

Kronikk:

«Bærekraft er et utvasket, for ikke å si grønnvasket begrep»

I Sunnmørsposten forsøker Innovasjon Norge i samarbeid med NTNU og et lokalt reklamebyrå å fremme betydningen av lokal merkevarebygging basert på bærekraft.

Kronikk:

«Vi kan ikke ofre jordbruksproduksjonen i forhandlingene med Storbritannia»

Koronakrisen har fått mange til å forstå at vi bør øke norsk matproduksjon og redusere avhengigheten av import.

Lesarinnlegg:

«Nyttar eigentleg kjeldesortering?»

Nyleg har Folkeopplysningen og Debatten på NRK teke opp kjeldesortering og gjenvinning, særleg av plast.

Kronikk:

«Vi vil leve lenge vi, men gammel vil vi aldri bli»

Har DU gjort deg opp tankar omkring eigen alderdom? Ja, for vi lever lenger, og grensa for når ein blir gamal skyv vi framfor oss. I 2017 var forventa levealder 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn. Tala er blant dei høgste i verda.

Kronikk:

«Kvalitet viktigare enn nokon gong»

For mange artar og mange produktgrupper står ein no i ein krevjande situasjon som følge av dei utfordrande marknadsforholda som koronapandemien og tiltaka kring pandemien skapar.

Kronikk:

«Slik skal vi omstille oss og bygge framtidas bygg»

Byggebransjen er Noregs største landbaserte næring. Ferske prognosar frå Menon Economics tydar på ein samla nedgang for bransjen på rundt 70 milliardar kroner for perioden 2020–2022 på grunn av koronaepidemien.

Kronikk:

«Berget av Putin i 2020 – næringslivets robusthet må styrkes for fremtiden»

Koronapandemiens nedstengning av samfunnet synliggjorde en kritisk sårbarhet i det private næringslivet.

Kronikk:

Manglande visjonar for det regionale kulturlivet

Regjeringa «ønsker at fylkeskommunen skal få mer ansvar og større eierskap til utviklingen av kunst- og kulturtilbudet i den enkelte region».

Kronikk:

«Om ventetider til MR i koronaens tid»

På tidspunktet da Norge på alvor tok konsekvensene av den truende pandemien var Møre og Romsdal i en helt unik situasjon.

Kronikk:

«Ny smittebølge kan bremse oppturen»

Så langt ser det ut som vi får en «V-formet» utvikling av økonomien. Rett ned og så rett opp igjen. Men veien videre er usikker, og den nye smittebølgen bekymrer.

Kronikk:

«Vannkraftenergi, Norges klimasvar?»

Det høye energiforbruket i den velstående delen av verden er i ferd med å bli et stort klimaproblem for jordkloden, spesielt med de store mengdene av fossil energi som benyttes i dag.

Kronikk:

«Kong Leopold og Fristaten Kongo»

«Det er sigerherrane som skriv historia» heiter det, slik var det før, og slik er det no. Å ikkje skrive, teie og leggje daudt og viske ut alle spor, er ein «usynleg» måte å skrive historie på.

Kronikk:

«Slutten for demokratiet i Hong Kong?»

Om bakgrunnen for urolighetene i Hong Kong.

Kronikk:

«Er økologisk sorg ei form for kjærleikssorg?»

«Tapet av artsmangfald, landskap og klimaendringar vil ha og har allereie dramatiske konsekvensar for folkehelsa»

Kronikk:

«Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker»

Mens vindkraft løftes frem som Norges fremste løsning på ny fornybar energiproduksjon, ligger en langt mer miljøvennlig løsning i en skuff og støver ned.

Synspunkt:

«Kan ny teknologi revolusjonere byggingen av flytebruer?»

I Møre og Romsdal, landets største ferjefylke, har debatten gått høylytt om Ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim.

Kronikk

«Det er på høg tid at Ålesund kommune sjølv tek ansvar for desse flotte bygga»

Olav Wangensteen hadde eit positivt innspel i Sunnmørsposten 24. juni om kapellet ved gravplassen «bak fjellet» i Ålesund sentrum.

Kronikk

«Look to Germany – Hydrogen»

Under krigen sa president F. D. Roosvelt, «Look to Norway», i forbindelse med en overleveringssermoni av et skip til Norge.

Næring i omstilling og krise:

Den maritime klyngen – ut eller opp?

«Den maritime klyngen må tenke fundamentalt nytt ellers vil den erodere», skriver Jan Emblemsvåg i denne kronikken.

Kronikk:

Havvind kan gi motvind for fiskeria

«Vi kan ikkje setje oss i ein posisjon der vi tillèt at eventuelle havvindprosjekt kan skade våre fornybare fiskeressursar og artsmangfaldet»

Kronikk:

«Båtfolk tar vare på hverandre»

Er det noe båtfolk er kjent for, så er det å dele erfaringen og kunnskapen sin. Folk i båt er rause, det vil mange få merke i månedene som kommer.

Kronikk:

«Koronakrisa i kulturlivet: Slik tok kommunane og fylkeskommunen grep»

Denne våren har kulturlivet i fylket hatt harde kår. Som følge av koronakrisa vart ei rekke arrangement avlyst eller utsett etter pålegg eller råd frå helsemyndigheitene.

Kronikk:

«Den nye normalen»

2020 har så langt bydd på omstilling, overraskelser og for mange av oss en radikalt ny arbeidshverdag noen måneder. Nå forsøker mange å finne en «ny normal».

Kronikk:

«En strengere vindkraftpolitikk framover»

Vindkraft på land har fått mye oppmerksomhet det siste året og vekker sterke følelser hos mange.

Kronikk:

«Big-Cruise» utgått på dato i verdsarvfjordane !

Stortinget innførte i mai 2018 krav om 0-utslepp frå turistskip og ferjer i verdsarvfjordane seinast innan 2026. Verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap støtta dette kravet då det vart innført.

Kronikk:

«Arbeidet med ny modell for inntektsfordeling»

En arbeidsgruppe i Helse Midt-Norge arbeider nå med oppgave å oppdatere vår modell for hvordan vil skal fordele inntekter gjennom basisramme for våre helseforetak.

Kronikk:

«Magnussen-skandalen»

Hvis informasjonen i Sunnmørsposten holder stikk, må det få konsekvenser både for hvordan sykehusene styres, og hvem som skal styre dem. Da kan heller ikke Bent Høie gjemme seg lenger.

Kronikk:

«Vi foreslår verdikort på journalistikk»

Økonomiske skilnadar bør ikkje stå i vegen for innbyggjarane si moglegheit til å ta informerte val. Derfor bør politikarane legge til rette for ei ordning som gir alle tilgang til minst eitt redaktørstyrt, journalistisk medium frå sitt nærområde.

Kronikk

«Nytt mediehus i Volda. Opplysningstradisjonen frå Sivert Aarflot»

På høgskuleområdet i Volda reiser det seg for tida eit flott og tidhøveleg hus for mediefaga. Svært gode grunnar talar for at det bør kallast opp etter føregangsmannen og folkeopplysaren Sivert Aarflot.

Kronikk:

«Vi trenger nye oppdrag i bygg- og anleggsnæringen»

I koronatiden har bygg- og anleggsbransjen hatt ganske høy aktivitet til tross for at store deler av samfunnet har vært nedstengt. Men nå står aktivitetsnivået i fare for å endre seg.

Kronikk

«Utdanning for fremtidens bærekraftige energiløsninger»

Det er i dag internasjonale krav og vilje til å redusere de globale utslippene av klimagasser. Fossile drivstoff må erstattes av fornybare energikilder og energibærere.

Kronikk

«Litt mindre panikk og litt meir humanistisk tankegang, takk»

Det mykje omtala drapet på George Floyd har utløyst ei stor rørsle med sterk verketrong.

Kronikk: Hydrogen kan bli Norges nye energigjennombrudd

«Nå er det på høy tid å også tilby støtte for nullutslippsteknologi som virkelig monner både for norsk industri og for miljøet»

Med klimakrisen og det grønne skiftet fremst i pannen, har hydrogen gått fra en akademisk og forskningsdrevet visjon, til å oppnå solid anerkjennelse og oppmerksomhet over hele verden. 

Kronikk:

«Vindkraft på Haramsøya – et meningsløst inngrep»

Konfliktnivået rundt utbygging av vindkraft er økende i Norge og mange andre steder i verden. Det er flere grunner til det.

Kronikk:

«I samme hav»

Samlet står havnæringene for mesteparten av Norges verdiskapning.

Kronikk:

«Rene og rike hav krever effektiv og helhetlig forvaltning»

Nylig ble det offentliggjort kunnskap som skal redde verdens hav. God havforvaltning handler om å ivareta havets helse slik at vi kan høste bærekraftig og skape økonomisk vekst.

Kronikk:

«Pinse – en «vag» kirkelig høytid?»

Vi står foran pinsehøytiden – en kirkelig høytid som mange er usikre på hva innebærer. 

Kronikk:

«Sunnmøre må være beredt for fremtiden»

Trafikksituasjonen i regionen vår er ikke tilfredsstillende. Den tar ikke hensyn til folks bosettingsmønster, arbeidsmarked eller fremtidige utfordringer.

Kronikk:

«Nå kartlegger vi sjøbunnen»

Skal man ha vekst på kysten må man begynne fra bunnen. Nye marine grunnkart blir et viktig bidrag til en bærekraftig utvikling langs kysten vår.

Kronikk:

«Fullverdig FN-medlemskap for staten Palestina eller evig krig?»

I 1917 lova Storbritannia sionistane å arbeide for etablering av ein nasjonal heim for jødar i historiske Palestina, under føresetnad av at det ikkje gjekk utover folket som budde der, som var 80% muslimar.

Kronikk:

«Innovasjon og utvikling avgjørende for konkurransekraft, også i krisetid»

Det som traff oss i mars 2020 vil bli stående i historien som noe av det mest dramatiske for norsk næringsliv siden 2. verdenskrig.

Kronikk:

«Om løgn og virkelighet»

I en tankevekkende kronikk i Aftenposten forleden, tar stortingsrepresentant Marianne Martinsen for seg begrepet gaslighting, og kommer inn på hva dette begrepet egentlig betyr, og hvilke aktualitet dette i dag egentlig har fått, og hva dette i ytterste konsekvens kan føre til.

Kronikk:

«Sunnmøringer har en egen evne til å få ting til å skje av ingenting. Nå må vi alle gjøre det vi kan for at denne innsatsen ikke er forgjeves»

Ingen kunne forutse et verdensomspennende virusutbrudd, som har bredt seg som tykk havskodde i alle farvann og i alle havner. Koronakrisen kom som en kastevind - også på maritim sektor.

Kronikk:

«Den maritime næringen vil møte sterk internasjonal konkurranse i tiden fremover, noe som vil innebære lave resultatmarginer»

«A crisis is a terrible thing to waste» påpekte nobelprisvinner i økonomi Paul Romer i et foredrag overfor såkornkapitalister i 2004, da han fikk spørsmålet om hvordan mange andre lands satsing på utdanning ville påvirke konkurranseevnen til USA.

Kronikk om kunstig intelligens på ledd:

Kronikk om kunstig intelligens på ledd: «Det mennesket bruker en uke på å gjøre bruker datamaskinen mindre enn ett minutt på å utføre»

I over et år har Sunnmøre MR-klinikk, med støtte fra Innovasjon Norge og i samarbeid med NTNU i Ålesund og ortopedene på Ålesund Sykehus, bygget opp kompetanse innen medisinsk anvendelse av kunstig intelligens på ledd.