Kronikk

«Vi må våge å satse på byane våre»

Oslo og dei andre store byane i Norge har lenge vore som magnetar for tilflyttarar frå distrikta.

Kronikk

«Senterpartiet har alt å takke Erna for!»

Som gammel utenrikskorrespondent har jeg intervjuet mange interessante personer. Blant dem som har imponert meg aller mest er det finske Senterpartiets (Keskusta) politikere.

Kronikk

«Sammen for nye transportløsninger i distriktene»

Det går ikke alltid et tog. I de fleste norske distriktskommuner går det ingen. Her gjelder det å tenke nytt og spennende for å frakte innbyggerne dit de ønsker.

Kronikk

«Sjømateksporten er tilbake»

For tredje måned på rad økte eksportverdien av norsk sjømat. Verdien av sjømateksporten har heller aldri vært høyere i begynnelsen av juni enn i år.

Kronikk

«Med fare for uboteleg skade»

Kjønnsinkongruens betyr manglande samsvar mellom kroppen og kjønnet du opplever deg som.

Kronikk

«Kva er viktig for deg i møte med helsetenester?»

Er det nokon som har spurt deg om kva som er viktig for deg? Eller er dette eit spørsmål som du er vant til å spør andre? Spørsmålet og samtalen rundt dette temaet blir vurdert som så viktig at det har fått sin eigen dag. «Kva er viktig for deg?-dagen».

Kronikk

«Kutt vil føre til alvorlige konsekvenser for ungdommen vår!»

Kommunedirektøren i Ålesund foreslår å legge ned de siste eksisterende lavterskel ungdomstiltakene drevet av kommunen selv: Kvalen ungdomsklubb på Harøya, «Klubben» på Ørskog, ungdomsklubben på Skodje, Vibes i Spjelkavik, Hub’en, UKM og alle andre arrangementer i regi av Ung i Ålesund.

Kronikk

«Grønn omstilling og klima – er løsningen verre enn problemet?»

En av de siste rapportene til det Internasjonale Energibyrået (IEA) har skapt furore ved å fremholde at den grønne omstillingen krever full stopp i utbyggingen av nye olje- og gassfelt.

Kronikk

«ESG, ka for nokke?»

Noen tror fortsatt at det grønne skiftet skal gå over. Det var folk som trodde at internett skulle gå over også. Helt til de skjønte at de hadde mye å lære.

Kronikk

«Hode på et fat, takk!»

I årtier har vi nordmenn kunnet høste av store fiskebestander i norske kyst- og havområder.

Kronikk

«Kulturlandskapet – eit velferdsgode til oss alle»

Sjølv om formatet har endra seg gjennom generasjonar, er mykje som før. Kulturlandskapet forsett å levere velferdsgode til oss alle: Mat, næring, bustader og naturressursar.

Kronikk

«Distriktene er motor for omstilling og verdiskaping»

Norge trenger vitale regioner som bidrar til verdiskaping både regionalt og nasjonalt.

Synspunkt

«Sviktande innsikt om kulturkompensasjon»

Musea i Møre og Romsdal vert skulda for å sko seg på koronakrisa.

Kronikk av Einar Nilsen:

«Det er ikke over før det er over»

Det er grunn til optimisme, men historien om koronaen kan også ende som en apokalypsefilm fra Hollywood.

Kronikk av Kathrine Synnes Finnskog

«Mind our own business»

Regjeringens forslag om å opprette eksportkontoret Business Norway er godt tenkt.

Kronikk av Anita Sævik

«Religionsfagets legitimitet i framtidsskolen»

Religionsfaget er eit eksistensielt sanningssøkande fag som stiller grunnleggande spørsmål om verdsbilde, menneskesyn og etikk. Det kan ikkje reduserast til eit samfunnsfag.

Kronikk

«Lei av å være melkeku for staten»

Kommunale vannkrafteiere er offer for en skattepolitikk som overfører stadig større verdier fra eierkommuner til statskassen.

Kronikk av Sveinung Flem

«Fiskerinæringen har ikke hatt for vane å skryte av seg selv og stikke seg fram i enhver sammenheng. Men jeg tror tiden kaller på en endring.»

Like før sist nyttår publiserte Nofima og Menon Economics rapporten «Verdiskaping og ringvirkninger fra fiskeflåten i 2019». Slike rapporter har en tendens til å treffe menigheten mer enn allmennheten.

Synspunkt av Karin Augusta Nogva

«Kunstutsmykking er inga gratis affære!»

For meg som kunstnar er det svært viktig å vite at Ålesund Kommune har vedtatt retningslinjer for kunst i offentleg rom.

Synspunkt av Kjell Arne Slinning

«Debatten om byutvikling – en bremsekloss?»

I Sunnmørsposten lørdag 24. april har avisens kultur- og reportasjeredaktør Kristin Knudsen (KK) en helside med overskriften «Ingen ting kan bli som før».

Kronikk av Finn-Arne Egeness

«Veksten fortsetter i april»

Vårfølelsen fortsetter for sjømatnæring og for andre måned på rad øker verdien av den norske sjømateksporten.

Kronikk av Øyvind Myhra

«Fullføringsreformen: En svekkelse av statusen til fag- og svennebrev»

Det er nå høring på Stortingsmelding 21 Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden.

Kronikk av Marielle Furnes Mannseth

«Når nokre sveler blir til over 56 millionar kroner»

Svele-praten har vore sunnmøringane sitt hemmelege våpen gjennom dei siste ti-åra. No har «svele-metoden» gitt over 56 millionar kroner til framtidsretta løysingar for by og land.

Kronikk av Arne Sandnes

«Det er ikkje snakk om avvikling av cruise. Det er snakk om ei omlegging!»

I Nepal har dei «heilage fjell». Mt. Everest var så heilagt at klatring lenge var forbode. Etter at fjellet vart opna i 1953, har ekspedisjonane stått i kø for å bestige toppen. Resultatet er at verdas høgste fjell i dag ser ut som ein svinesti.

Kronikk av Gjermund Kvernmo Langset

«Vi kan ikkje fortsette på same måte og forvente eit anna resultat»

Henrik Dalelid Vedde løftar i sin kronikk 19. april mange gode spørsmål og refleksjonar kring attraktivitet og regionutvikling.

Kronikk av Ole Ø. Kvalheim

«Advarer om en fullskala krig»

«USA er i stigende grad bekymret over den siste eskaleringen av russisk aggresjon i Øst-Ukraina, inkludert russisk troppeforflytning ved grensen til Ukraina», sa talskvinne Jen Psaki i Det hvite hus nylig.

Kronikk av Grethe Skog

«Arbeid og sykefravær»

Et høyt sykefravær i verdens beste arbeidsliv er etisk sett svært problematisk, og et dilemma for velferdsstaten.

Kronikk av Iselin Nybø

«Godt arbeidsmiljø gir økt verdiskaping»

28. april er Verdens arbeidsmiljødag. Arbeidsmiljø handler først og fremst om selve arbeidet og hva som påvirker i arbeidssituasjonen.

Kronikk av Bjørn Nilsen, Jan S. Rønning og Anders Beitnes

«Romsdalsfjordtunnelen blir en av verdens sikreste»

De siste 100 årene er det ikke registrert jordskjelvskader i norske vegtunneler. Slik blir det nok de neste 100 årene også, på E39 mellom Ålesund og Molde og i resten av Norge.

Kronikk av Hanne Haavde Stenseth

«Retten til sykehjemsplass»

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal har over flere år registrert en utvikling med at en del kommuner reduserer antall sykehjemsplasser eller omgjør hele eller deler av sykehjemstilbudet til andre boformer.

Kronikk

«Bedre tider i sikte»

De økonomiske utsiktene har bedret seg de siste måneder. Dette skyldes omfattende smittevernstiltak, utrullingen av vaksiner og vedvarende økonomiske støttetiltak.

Kronikk

«Covid-19 har fått frem hvor avhengig og sårbare industrien i Møre og Romsdal er av utenlandsk arbeidskraft og kompetanse»

Møre og Romsdal er kjent for flott natur og et næringsliv som konkurrerer internasjonalt. Fylket har dobbelt så høye eksportinntekter per sysselsatt som gjennomsnittet i Norge.

Kronikk av Aleksander Skrede

« I landssammenheng er Møre godt rustet for fremtiden, automatisering og robotisering er ikke noe vi bør hindre eller unngå»

Den maritime klyngen på Møre er muligens et kjent begrep for mange. Klyngen er en samling av over 250 lokale bedrifter og institusjoner som gir tusenvis av arbeidsplasser rundt om i regionen.

Kronikk

«Solid mars for sjømaten»

Eksportverdien av norsk sjømat var rekordhøy i mars. Det forteller at næringen har tilpasset seg pandemien og at året i år med stor sannsynlighet blir et nytt rekordår.

Synspunkt

«Sankt Olavstradisjon i Valldal – kulturminne og merkevare»

Mange som har sett dokumentarfilmen «Tro kan flytte fjell» undrar seg over at underteikna framstår så tålmodig og uthaldande. Det er neppe slike eigenskapar eg er mest kjent for.

Kronikk:

«Vi ofrer ikke livet til redningsmannskaper for å berge verdier»

Denne uken gjennomførte norske sjøfolk og Kystverket berging av MS «Eemslift Hendrika», en operasjon i verdensklasse som balanserte hensynet til liv og helse med berging optimalt. Kritikken om for sen oppstart av sleping grunnstøter.

Kronikk

«Nitti år og heilt i hundre»

I april fyller Sunnmøre Museum nitti år. Den nye museumsmeldinga peikar på vitskapleg og heilskapleg museumsdrift for dei neste femti. Kva skal vi med museum i eit moderne samfunn?

Kronikk

«Beredskap i nordvest»

Norge er et av verdens tryggeste land. Samtidig har vi en natur og et klima som kan sette beredskapen på prøve.

Kronikk av Johann Roppen

«Arbeidslivsrelevans i høgare utdanning»

Studentane skal få betre kontakt med arbeidslivet. Dette er ein viktig bodskap frå regjeringas melding til stortinget om «Arbeidslivsrelevans i høgare utdanning» som nett har vorte lagt fram.

Synspunkt av Solveig Bendixen

Om å avkriminalisere bruk av narkotika

Svar til ordførar Lena Landsverk Sande. «Straff» er eit så generelt og mangesidig omgrep at det er vanskeleg å diskutere utan å presisere kva ein meiner.

Synspunkt

«Hans Nielsen Hauge – en forretningsmann før sin tid»

Hans Nielsen Hauge var en forretningsmann før sin tid, som gjennom sin kristne tro trodde på et bærekraftig næringsliv i et solidarisk samfunn. Vi trenger mer Hauge i næringslivet.

Synspunkt

«Indre stamveg»

Det skal byggast ein stamveg på vestsida av Langfjella frå Kristiansand til Trondheim, og ideen er god.

Kronikk av Kjell Inge Davik

«Nå skal vi bygge Møre og Romsdal sammen»

Med ny ferjefri E39 fra Volda mot Ålesund, Molde og Kristiansund tar Møre og Romsdal steget fra sjø til land mot en framtid med vekst og verdiskaping.

Synspunkt av Helge Søvik

«Måtte det bli meir enn lovnad»

Vi har høyrt det før. Mange gongar før. Igjen blir vi fortalt at det nærmar seg bygging av ny fylkesveg 60 gjennom Hornindal.

Synspunkt av Harald Espeland

«Møreaksen gir optimisme»

Møreaksen handler om å styrke regionen vår. De senere år har det vært en del piler som peker i feil retning for Møre og Romsdal. Blant annet befolkningsutviklingen.

Synspunkt av Paul Andreas Hofseth

«Den problematiske Tautra-tunnelen»

Den knapt 16 km lange undersjøiske tunnelen under øya Tautra – del av den planlagte Møreaksen som ny E39 – er mye omtalt, og det har sine årsaker.

Kronikk av Truls Liland

«Mer haugiansk kapitalisme: Inspirert av arven»

Hvordan kan et næringsliv i dag bli inspirert av arven etter Hans Nielsen Hauge, 250 år etter hans fødsel?

Kronikk

«Historien om en salme»

Jopa Anne Tobine Larsen Øglende kom til verden i Stavanger den 16. mars 1842. Annes far var snekker, fiolinbygger og småbruker.

Kronikk

«Vil du la 6-åringen lære om legning og identitet?»

Tidligare i mars var det ei mediesak om at fleire foreldre på Godøy i Giske, ikkje ville la borna sine sjå skodespelet «Tobias og den dagen det smalt».

Kronikk av Maria Hellevik

«Mi erfaring er at dei som no kjem til sjukeheim frå heimen er veldig dårlege»

Kommunedirektøren i Ålesund kommune har foreslått å legge ned 84 sjukeheimsplassar. Korleis skal Ålesund kommune då gje eit medisinsk forsvarleg tilbod til den eldre delen av befolkninga.

Kronikk av Kjersti Hoff

«Omkamp om løsdriftskravet er eneste løsning»

Hvis det ikke nå kommer en investeringspakke for mindre mjølkebruk, er det ikke mulig å gjennomføre krav om løsdrift for mjølkekyr innen 2034 uten en stor nedlegging av norske mjølkebruk.

Kronikk

«Skogfondet veks – medan skogane i fylket treng meir planting og pleie»

Skogeigarar i Møre og Romsdal har over 64 millionar kroner inneståande i fond. Samtidig har skogen i fylket eit stort behov for nyplanting og ungskogpleie.

Kronikk av Håvard Vollset Lien

«Avløpsrenseanlegg på Kvasneset – hvorfor er folk bekymret?»

Det utredes nå et mulig felles avløpsrenseanlegg for 70 000 personer for Ålesund og Sula kommuner, med plassering på Kvasnes i Sula kommune.

Kronikk

«Framtidas løysing for både menneske og miljø»

Både Borgundfjordtorsken og Statsforvaltaren vil ha reinare fjordar rundt Sula og Ålesund. Og det kan ikkje utsettast stort lenger. Spørsmålet er korleis vi skal gjere det?

Kronikk av Finn-Arne Egeness

«Nest beste februar noensinne»

Pandemien fortsetter å skape utfordringer, men en volumvekst på 16 prosent i februar viser at verden fortsatt vil ha norsk sjømat.

Kronikk

«Vestlandsrådet arbeider for interessene til næringslivet etter Brexit»

Brexit-avtalen mellom EU og Storbritannia var på plass rett før jul. EFTA/Noreg og Storbritannia forhandlar no om det permanente avtaleverket som skal regulere handelen mellom landa etter Brexit.

Kronikk av Audun Maråk og Kay Ove Hafsås

«Teknologiutviklinga bremsast av auka avgifter»

Regjeringa har i samband med ny klimaplan varsla ei markant auke i CO2 – avgifta fram mot 2030.

Synspunkt av Jørgen Stavseng

«På vegner av arkitekturen; Bonjour Tristesse»

Nokre tankar om planane i Eidsvika, og ståa for utbygging i det heile.

Kronikk:

«Hvem er regjeringens rusreform til for?»

Det viktigste for oss er å forebygge at dagens barn og unge blir rusavhengige. Derfor kan vi ikke være med på å øke tilgangen til narkotika ved å fjerne reaksjoner for de som velger å kjøpe, bruke eller oppbevare gitte mengder.

Kronikk av Sveinung Rotevatn

«Batteri i fiskefartøy skal få ned klimagassutsleppa»

Bruk eit kvarter på å søke om støtte, og få svar i løpet av få dagar. Så enkel er den nye støtteordninga til batteri i fartøy, ja den heiter til og med noko så enkelt som Batteri i fartøy.