I alle fall når det kommer til antall boligomsetninger og gjennomsnittlig salgstid. Unntaket er korona-året 2021, hvor vi endte på hele 1660 omsetninger.

Litt under snittet

Rene boligprisstatistikker finnes det nok lesestoff om ellers, så det blir ikke en del av denne lokale regionanalysen av boligmarkedet. Grunnlaget for videre drøfting innbefatter ålesundsregionen (Ålesund, Sula, Giske, Haram, Sykkylven, Stranda og Fjord), selv om man kan hevde at tendensene i markedet gjenspeiler resten av fylket også. Det settes søkelys på de siste seks år for å nyansere bildet i forhold til «normalen» før og etter korona.

Et godt resultat for en boligselger er nødvendigvis ikke å sette ny prisrekord, men å komme seg videre i livet.

Totalmarkedet for 2023 endte på 1406 omsetninger, litt under snittet for de siste seks år på 1478. Ser vi på omsetningshastighet, ligger snitt siste seks år på 60 dager, mens 2023 endte på 46 dager. Historisk har vi hatt en høyere omsetningstid i vår region, men denne har gått markant ned fra 2021.

Et markant skifte

Ut ifra tilgjengelig eiendomsstatistikk kan man si at et normalmarked i vår region ligger på mellom 1400–1500 omsetninger i året. Vi ser imidlertid et markant skifte i antall salg i 2021, hvor vi etter hvert slapp ut av Koronarestriksjoner i september. Bakteppet for 2021 var unaturlig lav rente, mindre forbruk og reising, samt en fundamental endring i meglerbransjen som helhet, påmeldingsvisning. Samtidig kom det nye boligsalgsregler fra 01.01.2022. Markedets viten om at disse nye reglene trådte i kraft fra årsskiftet 21/22 gjorde nok at mange boligselgere, godt hjulpet av sine eiendomsmeglere, «hastet» inn i markedet, dels pga. at markedet var godt, og dels pga. at man ville selge før årsskiftet i den oppfatning av at det ville bli vanskeligere å selge med de nye reglene. Det ble det ikke.

Fra 2021 til 2022 ser vi en nedgang i antall omsetninger på hele 223 omsetninger, noe som dels kan forklares med at det ble en markant økning i produksjonstid i takstbransjen (Merk: produksjonstiden er lik i dag). Det tar åpenbart lengre tid å skrive en omfattende tilstandsrapport etter de nye reglene. Oppfatningen er at vi nå er tilbake til normalen. De nye boligsalgsreglene og tilstandsrapportene gjør jo sitt til at beslutningsgrunnlaget for å kjøpe en bolig er bedre og grundigere enn noen gang, og derav ser vi en generelt kortere beslutningstid på kjøpersiden.

Bør starte tidligere

Påmeldingsvisning har som en positiv konsekvens av koronaperioden blitt den nye bransjestandarden, og har nok også gjort sitt til at omsetningstiden har gått betydelig ned fra 2020. Der man før brukte mye tid på tomme visninger uten besøk, frigjør man i dag tid til både megler, og ikke minst selger. I en hektisk hverdag er det jo lite som er mer frustrerende enn å sette i stand et helt hus til en visning der ingen dukker opp.

Basert på ovennevnte tall, så vil det uansett være en klar anbefaling å starte en salgsprosess tidlig hvis man planlegger salg til våren. Det går fort 2–4 uker med salgsforberedelser, pluss en gjennomsnittlig salgstid på ca. 40 – 50 dager og deretter overtakelse etter 3 måneder, er man godt ut i mai måned før man vet ordet av det. Skal mange i tillegg selge samtidig, eksempelvis fra påske fram mot sommeren, sier det seg selv at det blir kø både hos takstmenn og fotografer.

Skjebner, ikke spekulanter

Overskriften til denne kronikken faller egentlig på sin egen påstand, ikke urimelighet, da boligmarkedet alltid er i endring. Samtidig er det viktig som bransjeaktør å understreke at markedet i hovedsak preges av skjebner (ikke spekulanter) med både triste og lykkelige fortegn. Det være seg førstegangskjøp, det å kjøpe sammen med en kjæreste for første gang, familieforøkelse med økt plassbehov, barna flytter ut og man vil ha noe mindre og enklere, samlivsbrudd, dødsfall, relokalisering pga. ny jobb eller studier, eller tvangssalg grunnet økonomiske problemer. Alle forannevnte scenarioer utløser ofte en akutt endring i boligbehovet blant folk, og midt i dette står vi som eiendomsmeglere, både på godt og vondt, uavhengig av markedssituasjonen.

Som eiendomsmegler kan man få flere indirekte roller i forhold til disse skjebnene. I første instans er man selvfølgelig en fagperson, men for noen blir man både en samtalepartner, en sosial kontakt, en sparringpartner og sist, men ikke minst en hoggestabbe om salget en sjelden gang ikke skulle gå helt som planlagt. Salg av eiendom går i stor grad ut på å håndtere menneskelige relasjoner, og da i hovedsak å bringe en selger og kjøper sammen under gitte forutsetninger.

Å komme seg videre

Det ligger mange gode samtaler og avklaringer bak et godt resultat. Disse menneskelige relasjonene forsvinner aldri, uavhengig av om boligmarkedet er godt eller dårlig. Derfor er det som bransjeaktør nesten litt frustrerende å lese saker som ofte fokuserer utelukkende på prisvekst eller nedgang. Et godt resultat for en boligselger er nødvendigvis ikke å sette ny prisrekord, men å komme seg videre i livet.

Boligmarkedet svinger, som alle andre markeder, men de menneskelige skjebnene og relasjonene vil alltid være der.