Etter å ha arbeidet som prosjektleder for etableringen av felles renseanlegg på Kongshaugen siden januar i fjor, er jeg blitt overbevist om at prosjektet er svært godt utviklet i tråd med bestillingen:

Det skulle bygges et robust anlegg, med velprøvd renseløsning, som renser avløpsvannet effektivt og sikkert i generasjoner.

Status på prosjektet

Overordnet er status på prosjektet ved årsskiftet, at alle hovedtrekkene for både renseanlegget og overføringsanlegget er bestemt og utredet, og prosjekteringen vil være helt ferdigstilt i løpet av 2024.

610 meter med pumpeledning er allerede installert, med godt økonomisk og kvalitetsmessig resultat, og entreprenørmarkedet for øvrig er prøvd og viser positive konkurranseforhold, som kan gi gode og fornuftige priser.

Det er optimisme for gjennomføringen av prosjektet, både med hensyn til økonomi og bygging og det jobbes godt med å holde kostnader så langt nede som mulig. Det er en kjensgjerning at etablering av oppgraderte og bedre renseløsninger i Norge vil koste, det gjelder over hele landet, men vi har som mål å begrense det så godt som mulig og mener vi har lagt et godt grunnlag for det.

Det verserer en del oppfatninger av prosjektets kvaliteter som det ikke har vært noe godt forum for oss å besvare. Forsøker å sette opp noen fakta som vil forhåpentlig besvare flere av disse.

Renseeffekt

Anlegget vil oppnå renseeffekt langt bedre enn krav som gis, erfaringsmessig 80 – 90 % for organisk stoff, samt 25-45% fosfor og 20-35% nitrogen. Dette er like gode eller bedre renseeffekter enn sekundærrenseanlegg i resten av landet, som har godkjente utslippspunkt til elver og innsjøer, så vel som fjorder og hav.

Nytt EU-direktiv

Det nye renseanlegget vil tilfredsstille høringsforslaget til nytt EU-direktiv, og vil oppnå bedre renseeffekt enn kravene som gis der. Anlegget har også innebygd i seg en oppgradering utover forslag til EU-direktivet; fosforfjerning, som kan innarbeides i driften av renseanlegget om ønskelig. Eller om det skulle vise seg at EU strammer til skruen ytterligere før endelig EU-direktiv blir vedtatt.

Eksempelet viser at tilpasninger til et regelverk i endring vil være enklere på ett større anlegg enn i flere mindre.

Kostnader

Det vedtatte budsjettet for prosjektet, baserer seg på analyser og beregninger utført våren/sommeren 2022, det ivaretar prisstigningseffekter som følge av utbruddet av Ukraina-krigen.

Anlegg i berghaller

Dette er en beslutning tatt politisk i 2018. Det er en ekstrainvestering i forhold til å bygge anlegg i dagen, og vil gi en mindre avgiftsøkning pr. år, men det har flere fordeler at renseanlegget blir liggende godt inne i fjellet, usynlig for naboer og samfunnet rundt, det legger heller ikke beslag på store tomtearealer i kommunene. En annen fordel er at berget har en uendelig holdbarhet og behøver ikke fornyes/erstattes med nye bygg.

Berghaller er en løsning som blir brukt mange steder rundt om i landet, for å løse lokaliseringsproblematikken som oppstår rundt nye renseanlegg.

Lukt

Anlegget blir utstyrt med luktreduksjonsanlegg og det er beregnet at det vil gi luktverdier som ligger betydelig lavere enn grenseverdier gitt av Statsforvalter. Ingen hus vil bli berørt av lukt fra anlegget og området vil fortsatt ha full verdi som turområde etter anlegget er etablert. Det at anlegget ligger inne i fjellet er også en viktig sikring mot uønsket luktspredning.

Ellers tas jo også luktkilder bort i områder med gamle renseanlegg som avvikles, slik at luktforholdene alle disse stedene vil bli kraftig forbedret.

Utslippspunkt

Mange utslippspunkt fra gamle og dårligere renseanlegg i Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden og også Storfjorden blir tatt bort.

Storfjorden blir nytt utslippspunkt, og da kan det være betryggende å påpeke at nytt utslipp i 2029 til Storfjorden, blir tilsvarende eller noe lavere enn de avløpsutslippene som er til fjorden i dag, og som tas bort som følge av oppstart av nytt anlegg.

Utslippspunktet ligger også lengre fra land og betydelig dypere enn de nåværende utslippene mot fjorden, som kommer fra Flisnes renseanlegg og slamavskillerne i Løvika og på Sunde.

Mer informasjon

Håper overstående opplysning av fakta, kan være avklarende for mange. Til slutt vil jeg oppfordre alle til å lese søknaden om utslippstillatelse for Kongshaugen Reinseanlegg, som ligger allment tilgjengelig blant annet på blåfjordar.no, som gir god informasjon om renseanlegget med tilhørende overføringsanlegg.