I planene for ferjefri E39 er det lagt opp til 4-felts motorveg mellom Volda og Ålesund. Det er kostbart. Og neppe nødvendig i første omgang andre steder enn i og rundt Ålesund. Arealbruksplanene må ta utgangspunkt i en slik høy standard, men utbyggingen kan skje trinnvis og kostnadene fordeles.

Man må konsentrere seg om, kryssingen av Sulafjorden. Hafast mellom Hareid og Sula vil ha så store effekter at man nærmest taper penger for hver dag man utsetter byggingen.

Tre milliarder i pluss

Rapporten «Ferjefri E39 – næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing», utarbeidet av Handelshøyskolen BI sier at Hafast vil utløse rekordhøy vekst i verdiskapingen.

Effekten av å slå sammen regionene vil blant annet være at antall bedrifter øker og at det blir skapt 4.000-5.000 nye arbeidsplasser. BI-professor Torger Reve sier at Hafast bygger vei mellom to «øyer» og kobler disse sammen til noe som ligner på en by og en mer robust næringsklynge. Med Hafast på plass vil verdiskapingen per arbeidstaker i regionen øke med 130.000 kroner. Det er en økning ingen av de andre sambandene langs ferjefri E39 kan vise til. Samla utgjør det en årlig merverdi på nesten tre milliarder kroner.

Kortere pendletid

Pendletiden mellom ytre søre Sunnmøre og Ålesund er i dag for lang. Det stopper verdiskapingen og utviklingen av det samlede økonomiske området.

Søre Sunnmøre er allerede av de mest verdiskapende områdene i Norge og den regionen i landet med høyest eksportverdi per innbygger og per sysselsatt. For at dette spredtbygde og eksportintensive Sunnmøre skal kunne tiltrekke seg høyt utdannet arbeidskraft, må regionen samle seg i en større og døgnåpen region. En slik region vil vi få på Sunnmøre med Hafast.

Bedriftene på Sunnmøre blir mer og mer avhengige av medarbeidere med høy kompetanse, og konkurrerer om tiltrekke seg de beste spesialistene. Da må en også ha interessante arbeidsmuligheter for partneren innenfor rimelig pendleravstand.Vi må binde sammen bo- og arbeidsmarked for å gjøre Sunnmøre mer attraktivt både for dem som bor her allerede og de man ønsker skal bosette seg her.

Døgnåpent

Ved å binde sammen Søre Sunnmøre og Ålesund-området, vil en både binde sammen overlappende næringsklynger og åpne et større og mer differensiert arbeidsmarked blant annet med døgnåpen tilknytning til toneangivende FoU-miljø på campus NTNU Ålesund.

Når sterke kunnskapsallmenninger, høy kunnskapsdynamikk og god infrastruktur kobles med den næringsstruktur som Ålesundsområdet og Søre Sunnmøre har, kan det ventes meget store effekter. Når dette store bo- og arbeidsmarkedet også knyttes sammen med Molderegionen med Møreaksen, vil effekten bli enda større. Ferjefri E39 er det viktigste grunnlaget for økt verdiskaping og videreutvikling i næringslivet. (Kilde: Riksvegutredningen 2015 fra Statens vegvesen.)

Tidsgevinst

E39 med alle sine ferjer er i praksis stengt 80 % av tida for hver ferjestrekning. Dagens tilbud undertrykker trafikk og hemmer utvikling. En ferjefri E39 vil gi tidsgevinster som vil være unike i nasjonal sammenheng og ha stor betydning både for pendlere og for transporten.

Sunnmøre er av de mest verdiskapende områder i Norge, og er verdensledende innen flere typer næringer, men høye transportkostnader er en belastende faktor. Selv om virksomhetene i stor grad er rettet mot marin og maritim virksomhet, er utgiftssiden likevel sterkt avhengig av tjenester og leveranser som kommer over land. Næringslivet er direkte avhengig av vegtransport, og god infrastruktur på Sunnmøre og Vestlandet er derfor vesentlig for næringslivets konkurranseevne.

Teknologidriver

Byggingen av Hafast vil ha stor betydning for teknologisk utvikling i Norge. Dette vil være et høyteknologisk prosjekt i stor grad basert på kjent teknologi. Dette vil likevel utfordre næringslivets innovasjonskraft og konkurranseevne, og bedrifter vil bli utfordret til å posisjonere seg for å bli foretrukne leverandører. De vil dermed kunne få et teknisk forsprang som vil kunne bety mye innenfor den internasjonale veksten som forventes blant annet innenfor flytende konstruksjoner. Derfor er det viktig at byggingen av blant annet Hafast kommer mens dette potensialet kan utnyttes med de konjunkturer vi ser i dag.

Det haster med Hafast

Vi vil framheve både det store behovet Sunnmøre har for Hafast og det store potensialet som ligger i Hafast.

Hafast vil binde sammen et døgnåpent Sunnmøre og gi både flere tusen nye arbeidsplasser og en økt verdiskaping per ansatt som ingen andre samband på ferjefri E39 kan vise til.Hareid Fastlandsamband AS er meget fornøyd med den tverrpolitiske enigheten om å realisere ferjefri E39 innen 2033. Dette målet vil kreve at de ulike fjordkryssingene realiseres fortløpende etter hvert som de er «gryteklare». Det er et stort ønske fra Hareid Fastlandsamband AS at planleggingstiden ved større vegsamband blir vesentlig innkortet.

Styret i Hareid Fastlandsamband AS forutsetter at NTP 2018–2029 bidrar til at Hafast kan påbegynnes og realiseres så snart tekniske studier har fastlagt kryssingsmåte og nødvendig planlegging etter plan og bygningsloven er gjennomført.

I samråd med Statens vegvesen region midt har styret i Hareid Fastlandsamband AS som mål for Hafast at oppstart kan skje innen 2023. Dette vil forutsette at Hafast blir tilført nødvendige planleggingsmidler gjennom de årlige statsbudsjettene.

Det haster med Hafast.