Det blir lagt inn 6 mrd. i statlige midler i andre halvdel av NTP, og 2 mrd. i bompenger.

Det blir samtidig åpnet for at uttaket kan starte allerede i første halvdel av NTP, noe som betyr mulig oppstart i 2022–2023.

Det er en klar prioritering av Møreaksen og ferjefri forbindelse mellom Molde og Ålesund.

Samtidig vil regjeringen prioritere Hafast som det neste fjordkryssingsprosjektet, og at det blir satt av planleggingsmidler for å gjennomføre nødvendige avklaringer fram til rullering av neste NTP.

Møre og Romsdal er en viktig verdiskapingsregion. Møreaksen vil bygge fylket sammen og legge grunnlaget for en større bo- og arbeidsmarkedsregion og dermed skape større attraktivitet for dem som ønsker å bo eller drive næringsvirksomhet i vår region.

Det er gjort beregninger fra mange fagmiljø som viser at det er betydelige merverdier knyttet Møreaksen og Hafast.

Næringslivet har i mange år jobbet aktivt for at vi skal få på plass ferjefri E39 gjennom Møre og Romsdal, rett og slett fordi de ser verdien av det.

Skal vi fortsette å være best på verdiskaping, må vi legge forholdene til rette for det nå!

Møreaksen er viktig for hele fylket, fra Nordmøre i nord til Sunnmøre i sør. Vi registrerer at det er en diskusjon om andre traseer og andre teknologiske løsninger. Møreaksen er basert på kjent bru- og tunnelteknologi som gir en forutsigbar kostnad, og som betyr at prosjektet kan realiseres. Regjeringen besluttet trase i 2014, etter grundige prosesser som starta under forrige regjering, og prioriterer nå prosjektet i NTP 2018–2029.

Vi merker oss at noen ønsker å skape usikkerhet om statlige bevilgninger i andre halvdel av NTP. Det er det ingen grunn til. Vi ønsker å skape økt forutsigbarhet om samferdselsinvesteringene i årene som kommer. Derfor har vi utvidet NTP perioden til 12 år. Når H, Frp, KrF og V setter av et betydelig beløp til Møreaksen, er det mer enn en oppstartsbevilgning. Det er en klar prioritering som forplikter og som disse partiene vil følge opp i neste rullering av NTP.

Noen mener at dette vil gå på bekostning av andre prosjekter i Møre og Romsdal. Det gjør det ikke. Vi legger nå opp til gjennomføring av E39 Betna-Stormyra og E136 Romsdalen tidlig i NTP-perioden. Viktige flaskehalser blir altså løst samtidig som vi evner å prioritere Møreaksen. Midler til de store fjordkryssingsprosjektene er ikke en intern kamp i Møre og Romsdal, men en kamp for å få store og viktige nasjonale investeringer til Møre og Romsdal.

En samla Mørebenk stilte seg bak regjeringens trasévalg for kryssing av Romsdalsfjorden i en felles pressemelding sendt til media 8. desember 2016. Det samme har et stort flertall i fylkestinget gjort. Sammen med KrF og V prioriterer vi Møreaksen i NTP 2018–2029. Vi forventer at de andre partiene vil gjøre det samme.