Leder

«Bedre straff heller enn strengere»

Leder

Kriminell ungdom må møtes med tiltak som styrer dem bort fra ny kriminalitet. Samfunnet må få mer effektive tiltak mot ungdom som begår de mest alvorlige lovbruddene. Å kaste flere av dem i fengsel er imidlertid en dårlig plan.

For fem år siden ble ungdomsstraff innført som et alternativ til fengsel for lovbrytere mellom 15 og 18 år. Stadig flere mener imidlertid at denne ordningen ikke fungerer etter hensikten. Nylig slo en evaluering Nordlandsforskning har gjennomført fast at ordningen har et for dårlig innhold.

Hele tre av ti som er dømt til ungdomsstraff, blir dømt igjen før det er gått ett år. Tallet er langt høyere enn det burde være. Det betyr likevel ikke at ordningen har spilt fallitt.

Dette er ikke første gang det rettes kritisk søkelys mot ungdomsstraffen. Erfaringen viser nemlig at straffen har liten effekt på en del ungdommer som er dømt for de mest alvorlige forbrytelsene. Problemet med unge kriminelle gjengangere og kriminelle ungdomsgjenger i storbyene har derfor ført til at flere ønsker å senke terskelen for å sende disse i fengsel igjen.

Det er en forhastet slutning. Sjølsagt må vi straffe lovbrudd, enten det er snakk om ungdom eller voksne lovovertredere. Vi må også sørge for at lovbrudd får en tydelig konsekvens, både av hensyn til offeret, lovbryteren og som en forebyggende effekt. Men både for samfunnet og den enkelte lovbryter er det avgjørende at vi hindrer gjentakelse.

Om vi velger å sende flere ungdommer i fengsel, er det ikke mye som tyder på at vi vil få redusert ungdomskriminalitet av den grunn, sjøl om det bidrar til å få den kriminelle bort fra «gata» for en periode. Vi har lite nytte av det dersom det er den eneste effekten. Enda verre er det dersom det bare fører til at den kriminelle kommer ut i samfunnet igjen som en enda mer «hardkokt» kriminell.

Uansett hvilken straff en ungdom dømmes til, vil effekten av straffen være avhengig av hvilken oppfølging som legges inn i straffegjennomføringen.

Før vi slår fast at ungdomsstraff har en altfor dårlig effekt, må vi sørge for at innholdet i ordningen og oppfølgingen av de kriminelle blir bedre. Da må vi legge nok ressurser inn i ordningen. Ungdom som begår de mest alvorlige lovbruddene trenger også den tetteste oppfølgingen.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!