Sunnmørsposten meiner:

Når det beste ikkje er godt nok

Kuttar: Fylket skal spare pengar. No kjem kutta i bussrutene, kutt som vil svekkje tilbodet og gjere kollektivtransporten til eit mindre attraktivt alternativ for dei reisande.  Foto: Staale Wattø

Leder

Skal vi få fleire til å reise kollektivt, burde tilbodet helst bli både betre og billegare. Når busstilbodet i fylket tvert om blir kutta, kan det gi eit alvorleg tilbakeslag for målet om nullvekst i biltrafikken.

Kuttet i rutetilbodet kjem som følgje av budsjettkutta som vart vedtekne i fylkestinget i Møre og Romsdal før jul. Mest støy var det då rundt den kraftige takstauken og rutekutt i ferjetilbodet. No kjem også kutta i busstilbodet.

I Ålesund, Sula og Giske skal rutetilbodet kuttast med nær seks prosent.


Fylket skal spare penger:

Må barbere busstilbudet i Ålesund

Fylket skal barbere kollektivbudsjettet, og en rekke bussavganger i Ålesund står i fare for å bli kutta ut.


Kutt rimar dårleg med fylkeskommunen sin ambisjon om at Ålesund skal vere ein regional motor. Skal ein motor trekke noko lass, så må den også ha drivstoff. Eit godt kollektivtilbod er viktig for at Ålesund og omland skal vere ein attraktiv bo- og arbeidsmarknad.

Rutekutt er også dårleg nytt for målet om å ta all framtidig trafikkvekst på kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er eitt av grunnlaga for bypakken i Ålesund, og talet på bilreiser skal ned.

Fylkeskommunen og kommunen står saman om dette, bypakken vart vedteken i bystyret og fylkestinget så seint som i fjor sommar. No barberer altså fylkeskommunen ved eitt av dei viktige virkemidla i pakken.


Nok er nok

Flere hundre i protestmarsj mot økte ferjepriser

Med lufthorn fra lastebiler, fakler og appeller markerte flere hundre i Storgata i Molde sin motstand mot planene om kraftige økninger i ferjeprisene


Rutekutta som er varsla vil først og fremst gå ut over ruter som allereie har dårleg belegg. Ruter i helgar og på kveldstid blir mest råka. Tilbodet blir i stor grad oppretthalde i dei mest trafikkerte områda og tidene av døgnet.

Likevel er dette ei utvikling i feil retning. Det hjelp ikkje at Ålesund allereie har det beste kollektivtilbodet i fylket når det heller ikkje i dag er godt nok, slik rådmann Astrid Eidsvik i Ålesund seier.


Statsminister Erna Solberg:

Ingen klar beskjed om bypakken


Kollektivtransporten må spele ei meir aktiv rolle i transport- og miljøpolitikken i byområda i Norge. Særleg viktig er det i byområde med vekst, slik som i Ålesund. Den utviklinga kan vi ikkje møte med å fortette biltrafikken.

I kombinasjon med restriksjonar på privatbilisme er auka kollektivsatsing eit av dei mest effektive klima- og miljøtiltaka for norske byområde. Men ein må seie både A og B.

Berre restriktive tiltak, slik som bompengar og færre parkeringsplassar på gateplan, framstår som langt meir urimeleg utan eit betre kollektivtilbod. Då kan ein altså ikkje svekke kollektivtilbodet.

Når ein kuttar i det som alt er for dårleg, kjem ein i alle fall ikkje ut i pluss.