Sunnmørsposten mener:

Smykker seg med bysatsing – resultatene uteblir

Fylkestinget: Siden 2013 har fylkets prestisjeprosjekt Byen som regional  motor pågått. Resultatene er syltynne. De stor pengene i fylket går til helt andre ting enn prosjekter i byene.  Foto: Staale Wattø

Leder

Siden 2013 har fylkets prestisjeprosjekt Byen som regional motor pågått. Resultatene er syltynne. De store pengene i fylket går til helt andre ting enn prosjekter i byene.

Innleide konsulenter presenterte mandag en evalueringsrapport for fylkesutvalget. Etter åtte år med såkalt bysatsing er knapt en eneste av målsettingene nådd.


Har ikke penger til nye veger - slik blir vegpengene brukt det neste tiåret

Det vil koste 4,5 milliard kroner å få fylkets 57 tunneler opp på et akseptabelt nivå. Det viser beregninger som ble lagt fram for samferdselsutvalget.


Ambisjonen var at prosjektet skulle øke bruken av kollektivtransport, gange og sykkel. Det har ikke skjedd i verken Ålesund, Molde eller Kristiansund. Et annet mål var å utvikle mer attraktive bysentra. Heller ikke det målet er nådd, slår evalueringsrapporten fast. Derimot har butikkene i bysentraene hatt til dels betydelig nedgang i omsettingen, og en spørreundersøkelse viser at det kun er i Molde at folk mener det er blitt mer attraktivt å bosette seg i bysentrum. Av de spurte fra Ålesund er det få som synes at det er blitt mer attraktivt å bo i sentrum.

Blant nabokommunene til de tre mørebyene blir heller ikke bysentraene sett på som avgjørende. «Det er lite som tyder på at bysentrene er blitt motor for den omkringliggende regionen», påpekes det i rapporten.


Ambisiøse målsettinger ryker en etter en:

Fylkespolitikerne bommer på målet

Fylket sine politiske målsettinger ryker en etter en. Vedtak fylkestinget har gjort om klima, vegvedlikehold, kollektivtransport og trafikkulykker er ikke mulige å nå, fastslår fylkeskommunedirektøren.


Prosjektet er preget av uklare og litt for ambisiøse mål, slås det fast i evalueringen. «Målene i prosjektet har i liten grad vært operasjonaliserbare. Til dels har de også vært tvetydige», fastslår konsulentene i rapporten.

Så langt har Ålesund fått til sammen rundt 40 millioner kroner, mens Molde har mottatt et sted rundt 37–38 millioner fra fylket gjennom de siste åtte årene. Prosjektene i Ålesund har i liten grad blitt gjennomført fordi dårlig kommuneøkonomi har hindret kommunen i å betale sin egenandel, mens i Molde har det meste av pengene fra fylket gått med i finansieringen av den nye sjøfronten.

Men noe har kommet ut av prosjektet. I rapporten pekes det på at en rekke ordfører og kommunedirektør har deltatt på studieturer i inn- og utland. Deltakerne beskriver studieturene som svært positive, slås det fast i rapporten.


Sprakk med over 50 millioner kroner:

Spjelkavik Arena blir ikke lagt vekk, men kan bli endret

Fylkeskommunen fastholder at det skal bygges en ny storhall i Spjelkavika. Sannsynligvis blir hallen mindre enn først planlagt.


Vi mener det er grunn til å stille spørsmål om det er grunnlag for å fortsette dette arbeidet i den formen det har nå. Byene er nøkkelen til å opprettholde folketallet i fylket og få ungdommene til å bli. Evalueringsrapporten fylkesutvalget fikk presentert bør få fylkestinget til å ta grep.

Byutvikling i Ålesund, sjøfront i Molde eller Campus i Kristiansund er ikke avhengig at en bruker masse administrativ arbeidskraft i fylkeskommunene til et prosjekt som dette.

Byen som regional motor framstår som noe fylkespolitikerne først og fremst smykker seg med i festtaler. Det kan vi klare oss godt uten.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder