Økt trafikk tvinger fram utbedringer av Ålesund-tunnelene. Bompenger er ikke løsningen på det problemet.

Utsikter til fortsatt økt trafikk vil tvinge fram betydelige utbedringer i Ålesund-tunnelene.

Med en trafikk som nærmer seg 12.000 biler i døgnet, er det helt nødvendig å starte arbeidet med å se på hvilke alternativer en står overfor.

Kapasiteten er sprengt og sikkerheten for alle som bruker disse to tunnelene hver dag kan en ikke tillate seg å gamble med.

Statens vegvesen har lagt fram en liste over hvilke tiltak som er mulig å se for seg på kort og lang sikt i konseptvalgutredningen de har levert Samferdselsdepartementet.

Her blir bruk av bompenger, i kombinasjon med et forsterket kollektivtilbud, holdt fram som et alternativ for å stoppe trafikkveksten gjennom tunnelene.

At Vegvesenet holder fram dette som et mulig alternativ er greit. Men at de i sin innstilling til departementet anbefaler dette som en løsning, er overraskende og litt uforståelig.

Vi tar for gitt at Statens vegvesen kjenner historien bak utbyggingen av disse tunnelene. At dette var det første store privatfinansierte samferdselsprosjektet her i landet. At en periode med svært høye renter og en påfølgende bankkrise satte hele prosjektet i store økonomiske problemer, med det som resultat at brukerne fikk svært høye bompenger gjennom en forlenget bompengeperiode før en fikk betalt ned prosjektet.

Med dette som bakteppe er det temmelig umusikalsk å nå komme med et forslag om nye høye bompenger for å begrense trafikken gjennom tunnelene.

I stedet for en opphetet debatt om bompenger bør fokuset rettes mot hva som er den framtidsretta løsningen for dette sambandet, og ikke minst hvordan en skal få det opp og fram i de statlige prioriteringene av nye vegprosjekt.

Vegvesenet peker på byggingen av et nytt parallelt tunnelløp som et alternativ. Problemet med det er at en da fortsatt vil ha tunneler som er for bratte i henhold til dagens sikkerhetskrav.

I tillegg finnes det to alternativ som innebærer bru over til Ellingsøy og en ny og flatere toløps undersjøisk tunnel mellom Ellingsøy og Valderøya.

Disse to alternativene er klart dyrere. Men de framstår etter vårt syn som mer framtidsretta løsninger for dette viktige vegsambandet.

Skal en bygge nytt er det lite trolig at det kan realiseres uten bompenger.

Men da betaler en tross alt for at en har fått et nytt og bedre samband.

Det er noe annet enn å betale en «straffeskatt» for å holde trafikken nede i et samband som uansett på et tidspunkt må gjennom store utbedringer.