Planarbeidet har tatt utgangspunkt i fire knutepunkt for kollektivtrafikk; Ålesund sentrum, kompetansemiljøet på Nørve, sjukehusmiljøet på Åse og Moa. Knutepunktene skal bli gode og attraktive holdeplasser, slik at byen kan knyttes sammen og de ulike miljøene kan utfylle hverandre.

I Sunnmørsposten lørdag kunne vi lese om hvordan Campus Ålesund kan utvikles ved at de ulike institusjonene blir et stort fellesområde. Arbeidsdokumentet som kalles mulighetsstudie fase to, skisserer nærmiljøsenter, studentboliger, miljøgate på Borgundvegen og utvidet kollektivtilbud som gjør det enklere å komme seg både til sentrum og Moa. Ambisjonen er at Campus Ålesund skal ha fylkets laveste bilandel per ansatt og student, og at arealene skal utnyttes mest mulig innovativt, energieffektivt og miljøvennlig. Det er gode mål, som forutsetter at man prioriterer gående, syklende og kollektive transporttilbud framfor økt bilisme.

Mulighetsstudien skal denne uka presenteres for naboene, slik at de får anledning til å komme med sine tilbakemeldinger. Tidlig involvering og gode dialoger er viktig for å sikre løsninger som ivaretar ulike behov. Det er tidligere gjennomført idédugnader med god deltakelse fra både skoler, næringsliv, kommune og fylke. Når planen for campus er klar seinere i vår, skal den legges ut til offentlig høring, og dermed får alle anledning til å komme med innspill før den går videre til politiske behandling.

For å få realisert de grønne ambisjonene for kompetansesenteret på Nørve, er det en forutsetning at kollektivtilbudet blir langt bedre enn i dag, og at Bypakken kommer inn på Nasjonal Transportplan snarest mulig.