Innen 2030 skal antallet busspassasjerer i Ålesund tredobles. Det skal skje gjennom et samarbeid med fylket, og med penger fra staten.

Ålesund har, som en av fem regionbyer, forpliktet seg til å nå dette målet.

I dag er kollektivandelen i Ålesund i overkant av fem prosent. Den skal økes til 15 prosent i løpet av de neste seks årene. Det er en formidabel økning.

Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik) er de fem regionbyene som har forpliktet seg til dette.

Ambisjonen er at en med relativt enkle tiltak skal redusere andelen biltrafikk og øke bruken av kollektiv, sykkel og gange.

Av de fem byene som er inne i avtalen, er det Ålesund og Bodø som er kommet lengst i form av at det er etablert bomringer rundt byene.

For det må brukes bompenger for å nå disse målene. Men i tillegg har staten forpliktet seg til direkte økonomiske tilskudd.

Å få folk til å bytte ut bilen med bussen eller sykkelen er ikke enkelt. Heller ikke alltid populært.

At det nå bygges ny innfartsveg til Ålesund vil gjøre det enklere å bruke bil til og fra sentrum. Det vil ikke gjøre det enklere å nå målet om 15 prosent kollektivandel.

Skal en få flere til å bruke bussen, vil det også kunne komme en debatt om prisen på parkering i sentrum.

Skal en lykkes med å nå disse ambisiøse klimamålene er det i tillegg heller ikke tvil om at alle de fem regionbyene trenger betydelig mer støtte fra staten.

Transportøkonomisk institutt har i en rapport slått fast at om vi skal nå de klimamålene vi har satt oss, holder det ikke å redusere biltrafikken og utslippene kun i de fire største byene.

Også i de fem regionbyene må utslippene betydelig ned.

Avtalen har så langt ikke gitt Ålesund noen særlig uttelling. I revidert budsjett fikk en 15 millioner kroner til å fremme miljøvennlig byutvikling. Det monner lite.

Håpet er at en i den nye nasjonale transportplanen (NTP) skal få minst 30 millioner kroner årlig over en 10 års periode. Det vil kunne hjelpe litt, men langt fra løse alle problem.

Under Arendalsuka har det vært møter mellom de fem regionbyene og Samferdselsdepartementet. Håpet var løfter om mer penger inn i denne avtelen.

Slike løfter kom det ikke.

Det nye kommunestyret som velges om tre uker vil måtte ta noen tøffe debatter for å begrense biltrafikken inn og ut av byen.

Men da må en også forvente at også staten stiller opp med penger.

Staten bruker i dag store beløp til å styrke kollektivtrafikken i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Nå er tiden kommet for at også de fem regionbyene som har inngått byvekstavtale med staten får sin del av disse pengene.