Men Grebstad tar feil når han skriver at vårt forslag om makspris der staten dekker alt over 50 øre, vil føre til at det blir ulønnsomt å bygge ut mer kraft.

FrP har ikke foreslått en makspris som setter et pristak for kraftprodusentene. Enkelt forklart er vårt forslag en tilsvarende ordning som regjeringen har innført for husholdninger, men der 100 prosent av prisen over 50 øre per kilowattime blir dekket av staten. Med vårt forslag ville kraftprodusentene fått betalt markedspris for strømmen, og det ville fremdeles vært lønnsomt å satse på økt kraftproduksjon.

Det er regjeringen som har ansvaret for at vi får kontroll på kraftsituasjonen og igjen får rimelige strømpriser i Norge. Det mest åpenbare tiltaket som sporenstreks må gjennomføres, er å skrote elektrifiseringen av sokkelen. Det er utelukkende et rådyrt symbolsk klimatiltak for å pynte på det norske klimaregnskapet. Det vil ikke få ned de globale utslippene, men ramme både bedrifter og folk flest ved økte strømpriser og mindre tilgjengelig kraft til ny industrisatsing.

Vi bør også satse betydelig mer på vannkraft. FrP mener tiden er moden for å vurdere skånsom utbygging av noen av de vernede vassdragene. I tillegg må vi oppgradere eksisterende kraftverk der det er mulig. Til slutt må vi ta kontroll på kraften ved å ikke tillate strømeksport når fyllingsgraden i vannmagasinene er lav, som FrP foreslo i fjor vinter. Det er mange tiltak regjeringen kunne iverksatt for å sikre befolkningen lavere strømpriser, men også i møte med kraftkrisen har de vært helt handlingslammet mens de har brukt nærmere ett år på å følge situasjonen nøye.