I denne perioden har det skjedd et stort skifte i toppledelsen på Fylkeshuset i Molde. Et så stort skifte av ledere på få år som det sannsynligvis ikke finnes maken til.

Den øverste administrative ledelse er fornyet, og nye personer er allerede på plass, eller vil bli erstattet innen rimelig tid.

De ledere som er/blir skiftet ut av naturlig avgang, pensjonering eller andre årsaker er: Fylkeskommunedirektør, juridisk sjef., økonomisjef, fylkesplansjef, kontrollsjef, bygg og eiendomssjef, og samferdselsdirektør.

Samtidig har vi hatt to fylkesordførere, tre fylkesvaraordførere, og hele kontrollutvalget er også blitt skiftet ut, alt dette på få år.

Når nærmest hele den administrative toppledelsen er fornyet, passer det bra at en også får inn en ny politisk ledelse etter valget.

Det har vært 12 år med venstrevridd politikk for fylkeskommunen

Det har vært 12 år med venstrevridd politikk for fylkeskommunen. Derfor er det tid for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet med følge får avløsning. Det fortjener innbyggerne i Møre og Romsdal, for vi må tross alt leve i to år til med den verste og mest næringsfiendtlige regjering i manns minne.

Fremskrittspartiet er klar til å ta over.

Vi har vært tydelige i opposisjon, og alltid fremmet eget alternativt budsjett som ikke ville gått ut over de primære tjenestene til fylkeskommunen. Fremskrittspartiet setter videregående skoler, fylkesveger og fergedrift høyt.

Når det skal strammes inn på driften til fylkeskommunen, må man se på den samla aktiviteten. Det er alt for lett å kutte på skole og samferdsel, men når det gjelder byråkratiet og andre saker som det er kjekt å styre med, ser det ut for at det aldri mangler midler.

Det er bebudet reduksjon i investeringer innen bygg og anlegg, og dermed vil det naturligvis bli mindre bruk for administrative tjenester. Reduksjon gjennom naturlig avgang må gjøres for å holde den fylkeskommunale skuta flytende.

Folk flest kan være trygg på at Fremskrittspartiet vil drive en ansvarlig politikk, der tjenester direkte til folket skal være det viktigste. Fremskrittspartiet vil redusere offentlige inngrep, og heller spille på lag med folk flest, næringsliv og kommuner.