Norge har høyest antall sykepleiere per 1000 innbyggere i verden, og nest høyest antall leger per 1000 innbyggere. Antallet leger som utdannes i Norge er lav. Antall sykepleiere som utdannes i Norge er 76 per 100.000 innbyggere. Til sammenligning: Sveits utdanner 108 sykepleiere per 100.000 innbyggere. SV ønsker å ha styrket fokus på tiltak for å rekruttere og beholde helsepersonell: sikre et godt faglig miljø, faglig utvikling, bruk av teknologi, gode arbeidstidsordninger, en akseptabel arbeidsbelastning og lønn. Det må satses særskilt på tiltak for å beholde et godt helsetilbud i distriktene. For å møte framtidig behov for helsepersonell må vi øke utdanningskapasiteten enda mer. Vi trenger flere praksisplasser og mer kompetanse til å veilede studentene.

Høy utdanning har blitt viktigere enn riktig utdanning. Vi må se på en bedre oppgavedeling og riktig helsefaglig kompetanse på riktig sted. Vi må ikke belaste sykepleiere med arbeidsoppgaver som andre i praksis kan løse. Helsefagarbeidere sitter for eksempel med kompetanse de ikke får brukt. Det er en mulighet for arbeidsgivere som sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. I tillegg er det behov for mer støttepersonell som ikke behøver helsefaglig kompetanse, for eksempel portører, sekretærer, postverter og renholdere. Dette er grupper det spares inn på og oppgavene faller delvis på helsepersonell. Det er feil bruk av kompetanse. Arbeidet med en bedre ansvars- og oppgavedeling bør gjennomføres i tett samarbeid med partene i arbeidslivet. Sykehusleger bruker en stor del av tiden på administrasjon og mindre tid på pasientene enn før. Dette er en uheldig utvikling, og at å øke antallet helsesekretærer og annet administrativt personell vil være en mer fornuftig ressursbruk.

Tre av fire utlyste jobber for helsefagarbeidere er deltid. For hele helsesektoren er nesten halvparten av de utlyste stillingene deltid. SV ønsker at det ansattes flere helsefagarbeidere og assistenter i faste heltidsstillinger. Også i andre yrker i helsesektoren må vi satse på flere faste heltidsstillinger. Det vil gi bedre kontinuitet i behandlingene, økt trygghet for pasientene og styrket kompetanse, tryggere økonomi for de ansatte og likestilling. De som ønsker å arbeide i deltid må selvfølgelig ha mulighet til dette.

SV ønsker å øke grunnbemanningen i helsesektoren. Det er i dag nærmest umulig å følge opp pasienter på en god måte, med den bemanningen man har i kommunal sektor. Her må vi også regne med økt befolkning, demografi, overføring av pasienter fra sykehus mv.

Vi må altså investere mye mer i helse- og omsorgssektoren. Det er en investering som lønner seg på sikt.