I forrige uke la fylkeskommunen fram sin innstilling til innsparinger i den videregående skolen. For Gjermundnes vgs, som tar inn elever fra hele fylket, vil kuttene bli merkbare, og svekke skolens driftsforutsetninger og framtidsmuligheter. Det er grunn til å tro at denne svekkelsen på lengre sikt også vil føre med seg negative konsekvenser for både næringslivet og landbruket i Møre og Romsdal.

Blant kuttene for Gjermundnes foreslås Vg2 industriteknologi nedlagt, og Vg3 allmennfaglig påbygging flyttet til Rauma vgs. På papiret høres endringene kanskje udramatiske ut, da tilsvarende studieprogram finnes i nærområdet, men for skolens egen del vil reduksjonen i fag føre til at det blir mindre attraktivt for nye elever å søke seg til Gjermundnes.

Allmennfaglig påbygging er et Vg3-tilbud for elever som har gått yrkesfag på Vg1 og Vg2, og som vil oppnå generell studiekompetanse. Elevene som går påbygging ved Gjermundnes tar fellesfag sammen med elever som går studieforberedende naturbruk. Disse tar fordypning i realfag og naturforvaltning, noe som kvalifiserer dem til høyere utdanning blant annet innen landbruket.

Flyttes påbyggingselevene, vil også elevene som går studieforberedende naturbruk tvinges til å pendle mellom skoler. Om en slik pendlerordning (og timeplan) i det hele tatt er praktisk gjennomførbar, er usikkert. Den kan også gjøre det mindre attraktivt å søke seg til fylkets eneste studieprogram innen grønt naturbruk, da det er rimelig å tro at de fleste elever ønsker å gjennomføre samtlige trinn av sitt valgte studieløp ved den samme skolen.

Konsekvensene disse kuttene på sikt vil få for landbruket, en næring som i dag stiller store krav til vid kompetanse, burde være åpenbare. På Gjermundnes har vi hatt stor søking til voksenagronomkurs, etterutdanning for bønder som allerede er i næringen. Dette viser at vi har behov for en naturbruksutdanning i fylket, og at tilbudet på Gjermundnes er viktig.

I den politiske plattformen til flertallet i det nye fylkestinget nevnes Gjermundnes eksplisitt som et prioritert investeringsprosjekt, sammen med skolene i Ørsta og Fræna. I lys av disse prioriteringene, som blant annet omfatter utbedring av skolens fasiliteter, framstår kuttforslagene som et paradoks.

En tilførsel av nødvendige midler til investeringer i nytt fjøs, internat og verksted vil være en garanti for videre drift ved Gjermundnes vgs i overskuelig framtid. De foreslåtte kuttene gir derimot grunn til å bekymre seg for om denne framtiden i det hele tatt vil komme. I andre fylker ses landbruket på som en framtidsrettet næring, og blir tilgodesett med de ressursene som trengs. Vi forventer at politikerne følger opp sine vedtak og satser på Gjermundnes vgs!

På vegne av fagforeningene ved Gjermundnes vgs,Brit Karen Vike (tillitsvalgt, UDF)Tore Tomren (nestleder, UDF Vestnes)Jørn Inge Frostad (fellesfaglærer)Leif Einar Næss (tillitsvalgt, Naturviterne)

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!