Nylig la Energi Norge, som organiserer store deler av fornybarnæringen i Norge, frem et nytt og oppdatert Fornybarometer. Der har analyseslskapet Thema sett på fornybarandelen innenfor alle sektorer i Norge.

Konklusjonen er at det går for sakte. Det er lite sannsynlig at målet i Regjeringsplattformen om å kutte 55 % av norske, innenlands utslipp innen 2030 nås.

Vi kan komme veldig langt, men da må vi trå til.

Elektrifisering

Elektrifisering er det viktigste grepet for å kutte utslipp. Vi trenger en satsning på energieffektivisering i bygg, og vi trenger ny kraftproduksjon.

Vindkraft på land er den mest økonomisk fornuftige løsningen for å øke norsk kraftproduksjon, og den løsningen som kan bidra med de største mengdene tidsnok.

er i dag ligger prosjekter på rundt 25 TWh til behandling hos NVE. Som Kjetil Lund skriver i Aftenposten 14. september, er det å styrke kraftbalansen, blant annet gjennom økt produksjon, det viktigste vi kan gjøre for å få ned strømprisene.

Mer til vertskommunene

Dersom det skal lykkes i å gjenreise den lokale aksepten for vindkraft, er det nødvendig at en større andel av skatteinntektene fra vindkraftverkene blir liggende igjen i lokalsamfunnet.

Fra i år er det blitt innført en ny produksjonsavgift på ett øre per kWh som går til vertskommunene. Dette kommer i tillegg til eiendomsskatt som disse kommunene får fra kraftprodusentene.

I tillegg mener vi i Energi Norge at staten må yte sitt ved å la deler av selskapsskatten fra utbygger tilfalle kommunene gjennom en naturressursskatt.

Trenger mer støtte

Energi Norge har alltid vært opptatt av at den store omstillingen vi må igjennom må være rettferdig. Industrien må få langt bedre muligheter til å få støtte til utslippskutt, også om de tar i bruk kjent teknologi, som el-kjeler, dersom dette ikke lar seg gjennomføre uten støtte.

Næringstransporten må få bedre muligheter til støtte. Vi har lenge etterspurt et CO2-fond for næringstransport. Elavgiften til bedrifter og husholdninger må reduseres ned til minimumsnivået, og strømstøtteordningen bør gjøres om til et månedlig kontanttilskudd til husholdningene.

Da kan man samtidig gjøre strømsparing enda mer attraktivt.

Må koste

Disse grepene vil blant annet bidra til å øke aksepten for at det koster mer å slippe ut CO2. For CO2-avgiften må opp om utslippene skal reduseres tilstrekkelig. Det må skje ved hjelp av en opptrappingsplan som skaper forutsigbarhet.

Elbilfordelene har vært veldig viktige for omstilling, og er et eksempel til etterfølgelse. Etter hvert som kjøpskostnadene blir på nivå med og lavere enn for fossilbiler, bør fordelene fases ut. Pengene kan komme bedre til nytte for å kutte utslipp på andre områder.