DSBs kommuneundersøkelse viser at over halvparten (57 prosent) av norske kommuner oppgir at de har vært utsatt for alvorlige naturhendelser de siste to årene. Det er høye tall. Høye kan også samfunnets kostnader bli – som følge av stengte veier, bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon og skader på infrastruktur og privat eiendom. Dette er nemlig konsekvensene av hendelsene kommunene rapporterer om.

Forebygging lønner seg

Skader som følge av for eksempel flom eller skred har også en høy menneskelig kostnad for dem som blir berørt. Derfor lønner det seg å forebygge. Det aller viktigste tiltaket kommuner og fylkeskommuner kan gjøre er å ta hensyn til naturfarer i arealplanleggingen. Det gjøres ved å sikre eksisterende bebyggelse, hindre videre utbygging i utsatte områder og at det bygges på en tryggest mulig måte.

For å få til dette må de som jobber med arealplanlegging, snakke godt med de som jobber med beredskap og samfunnssikkerhet i kommunene. Kommuneundersøkelsen til DSB viser at det har vært en positiv utvikling i sammenhengen mellom beredskaps- og arealplanarbeidet i kommunene de siste årene. Det arbeidet må imidlertid styrkes ytterligere, og kommunene bør prioritere naturfareutfordringer når planstrategiene skal utarbeides etter høstens valg. Hos statsforvalternes beredskapsavdelinger – som har en nøkkelrolle i oppfølgingen av det lokale beredskapsarbeidet – kan kommunene få gode råd.

Klima i endring

FNs klimapanel (Sjette synteserapport, 2023) slår fast at klimaet er i endring, og at vi må tilpasse oss. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er også i endring. Den forferdelige krigen i Ukraina tvinger fram tiltak. I en rekke land – inkludert Norge – bevilges det penger for å ruste opp Forsvaret. Det mener jeg er en god investering i vår sikkerhet. Norges motstandsevne er avhengig av velfungerende sivilsamfunn hvor kritisk infrastruktur virker, veier er åpne og forsyningslinjene fungerer. Når vi har et klima i endring, er det derfor viktig for vår sikkerhet at vi også investerer i tiltak som reduserer risiko for alvorlige naturhendelser. Vi må alle være forberedt på at tilpasning til klima i endring har en kostnad. Et av de viktigste tiltakene trenger imidlertid ikke koste mye penger: nemlig å tenke nøye gjennom hvor det er lurt å bygge og bo! Her vil godt samarbeid i kommunene og sterke fagmiljøer hos statsforvalterne være avgjørende faktorer for å lykkes.