Vi leser i Sunnmørsposten 25.4.22 at stortingspolitiker Bakke fra Ap tar til orde for at tredeling av barselpermisjonen er mer eller mindre fredet. Likestilling er viktigere enn det nyfødte liv, sier hun egentlig.

Er det lov å spørre seg om barselpermisjonen skal være til beste for barnet eller skal det være en likestillingssak?

Hun viser til tallmateriale der man utvidet ammetiden til seks måneder. Det er nesten så man lurer på om man lever på den samme kloden. Undersøkelser/forskning fra Danmark viser at det første året i et barns liv er nærkontakt med mor viktig for barnets videre liv.

Hvem vil ikke det beste for sitt nyfødte barn?

Vi leser rapporter fra Norge der nybakte mødre i større og større grad tar ut ulønnet permisjon nettopp for å ta seg av sitt nyfødte barn. Jo da, jeg har barn og er bestefar.

Når man leser innlegget til Bakke, får man et inntrykk av at det er foreldrene som er fokuset i fødselspermisjonen, ikke barnet.

Industri og Næringspartiet (INP) har i sitt program at det skal være opp til familien å dele permisjonen. I forkant av valget i 2021 vedtok vi dog en liten endring, for vi ønsket å sette barnet i fokus, ikke foreldrene slik Ap gjør i sin iver etter likestilling. For et nyfødt barn er det mat og søvn som opptar tiden. Derfor må faktisk både mor og far finne seg i å spille annenfiolin i dette bildet. Vi (INP) så oss derfor nødt til å fravike prinsippet om at familien er best egnet til å fordele permisjonen. INP er for likestilling og at menn og kvinner skal behandles likt, men i noen situasjoner må man erkjenne at det er forskjell på kjønnene. At far både er en omsorgsperson og skal ta sin del av ansvaret i oppveksten til barnet er hevet over enhver tvil.

Industri og Næringspartiet vil:

  • Utvide fødselspermisjonen til 18 måneder.

  • De 12 første månedene skal være forbeholdt mor, samtidig som vi erkjenner at hver familie er unike, og det må være åpning for å avvike dette.

  • De siste seks månedene er det opp til familien å disponere.

INP vil sette det nyfødte barnet i fokus i fødselspermisjonen, ikke likestilling.