Staten har bedt om innspill fra kommunene om prioritering av veiprosjekt som en del av arbeidet med å rullere NTP. Ålesund kommune vedtok 23. juni sitt innspill til planen, og debatten går for fullt på sosial medier om hvem som er skyld i hvilke deler av innspillet.

Kommunen sitt innspill til planen virker lite tydelig, og våre behov vil derfor trolig bli tillagt mindre vekt i den videre behandlingen. Jeg minnes med gru forrige rullering av NTP hvor det viktigste prosjektet i Ålesund; Blindheimstunellen ble tatt ut av planen. Ålesund Høyre har derfor valgt å være svært tydelig på at dette nå er det viktigste veistrekket som må prioriteres når statlige midler skal fordeles til veiprosjekt i vårt område.

Medlemsmøte i Ålesund Høyre har nylig vedtatt følgende i partiprogrammet for kommende valgperiode:

«Regjeringen og Stortinget har startet arbeidet med å rullere Norsk Transport Plan (NTP). NTP er Stortingets samordna plan for utbygging av transportinfrastruktur for de kommende 10 til 12 år. Ålesund Høyre vil arbeide for at Blindheimstunnelen skal bygges først og deretter E136 Eksportvegen fra sentrum til Dombås ved rullering av NTP.

«Ålesund Høyre arbeider for at utvidelse av Blindheimstunellen til 4 felt blir prioritert på topp i Møre og Romsdal ved neste rullering av den nasjonale utbyggingsplanen for Veiprosjekt (NTP). En fjerning av forsinkelsene som oppstår på grunn av kø i denne flaskehalsen vil innebære en betydelig regionforstørring av Ålesundsområdet, da det vil redusere reisetiden med over 30 minutter for alle som må passere Blindheimstunellen sørfra om morgenen i rushtiden og tilsvarende i rushtiden om ettermiddagen.»

Møreaksen er ikke nevnt, og dermed ikke prioritert i programmet til Ålesund Høyre. Partiprogrammet forplikter alle representantene i Ålesund Høyre i kommende valgperiode, og klargjør hva som er Ålesund høyres standpunkt i debatten om ulike veiprosjekt i Møre og Romsdal.