Gode velferdstjenester legger grunnlaget for gode liv for folk. Det skal sikre tjenester for de svakeste og mest utsatte i samfunnet vårt. Syke skal ha tilgang til gode helsetjenester. Barn som utsettes for omsorgssvikt skal møtes av voksne som ser og hører dem. Elever skal ha et godt skoletilbud i sitt nærområde. Familier skal kunne sende sine barn til gode barnehager med kvalifiserte barnehageansatte. Folk skal behandles likt og føle trygghet.

Private aktører har fått større muligheter til å drive velferdstjenester og ta ut profitt. Når private kan ta ut profitt, er det penger som forsvinner ut av velferden og tjenestetilbudet. Sosialistisk Venstreparti går mot profitt på drift av velferdstjenester. Vi mener at god velferd best sikres gjennom det offentlige tjenestetilbudet, der det ikke er fokus på å sikre profitt for eierne.

For å gi et best mulig tilbud til folk, er det en rekke vilkår som må oppfylles. Det må være god tilgjengelighet til tilbudene, også for de som bor utenfor de største byene. Det må være nok tilsatte innenfor velferdstjenesten. De tilsatte må være kvalifiserte til å yte tjenestene. De må ha gode arbeidsforhold, der de gis tillit og faglig frihet til at de klarer å utføre omsorgsoppgavene, uten overstyring og detaljstyring. Dette mener Sosialistisk Venstreparti gjøres best i regi av det offentlige.

Kommersielle aktører innenfor velferd yter ikke nødvendigvis dårligere tjenester, men det er likevel problemer med dem. De bidrar til et økt press på ressurser og et dyrere helhetlig tilbud. I Ålesund kommune ser vi dette i barnehagesektoren. Reglene for overføringer gir ofte private barnehager større driftstilskudd enn offentlige barnehager. En stor privat barnehage med 100 plasser får flere millioner kroner mer i driftstilskudd enn en tilsvarende offentlig barnehage. Dette er penger som går ut av velferdssystemet. Sosialistisk Venstreparti vil at mest mulig penger skal gå til tjenester, ikke utbytte til private.

For de ansatte fører profittjag ofte til svekking av lønns- og arbeidsvilkår. For det offentlige systemet kan det føre til svekket samhandling mellom ulike enheter. Enkelte grupper, for eksempel innen helse- og omsorgstjenester, kan oppleve at de får et dårligere tilbud fordi det er mer lønnsomt å fokusere på billige tjenester som gir mer penger i kassa. Dette svekker ressursene til det offentlige, som må ta mer av byrden ved å opprettholde de dyreste tjenestene.

Sosialistisk Venstreparti sier nei til økt privatisering og ønsker å styrke offentlige tilbud. Vi vil jobbe mot anbud og andre systemer tilpasset markedet og konkurranse i velferdssektoren. Vi tror at omsorg, helse, skole og lignende oppgaver best løses i fellesskap ved offentlige løsninger, ikke som varer på et marked. Markedstankegangen gir makten til de pengesterke. Det kan vi ikke risikere. Velferdssystemet er vårt felles ansvar. Vi sier ja til økt bemanning, mer tid og tillit i velferden. Ja til mest mulig ut av kronene du betaler i skatt til fellesskapet. Ja til offentlig velferd uten profitt.

Vidar HalvorsenLeder i Ålesund SV

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

foto
Vidar Halvorsen Leder i Ålesund SV Foto: Privat