Den 21.03.2024 hadde Sunnmørsposten et innlegg om Sula gondol. Bakgrunnen var at det hadde vært et møte mellom Statsforvalter/Sula kommune og Nordplan om innsigelsene som Statsforvalteren har til gondolplanene.

I reportasjen får leserne et inntrykk av at flertallet av politikerne på Sula ønsker gondol. Det er bare delvis sant. Både Høyre og FRP sier ja til gondol under gitte forutsetninger.

Når disse partiene skal ta en avgjørelse i denne saken, så må de ta innover seg at Høyesterett har sagt at byggingen av gondolen på Voss krenket den private eiendomsretten. Utbygger ble dømt til å betale erstatning til de berørte. Dette betyr at et ja til gondol på Sula, vil medføre det at det samme lovbruddet skjer på nytt. Politikerne må altså bevisst bryte med en dom avsagt i Høyesterett.

Her holder det ikke å si att Flakk Gruppen skal betale kompensasjon til de berørte. Lovbruddet er og blir like alvorlig.

Et annet viktig tema er eiendomsretten. Den som skal byggemelde noe i Sula kommune, skal i utgangspunktet eie grunnen det skal bygges på. Alternativt kan en ha en bindende avtale med grunneier om kjøp av grunn, dersom byggeprosjektet det søkes om blir godkjent.

Flakk Gruppen eier per dags dato ikke grunnen de ønsker bygge på. De har heller ingen bindende avtale med grunneierne. Flakk Gruppen sendte et skriv til rundt 30 grunneiere tidligere i år. Der skriver de at dersom de ikke kommer til enighet med alle grunneierne, så vil de vil be Sula kommune ekspropriere grunn i etterkant av en godkjent reguleringsplan.

Flakk Gruppen har også kommet med et tilbud til de som har eiendommer i et belte på 40 meter fra senterlinjen i gondoltraseen. Tilbudet tar ikke hensyn til hva kostnaden vil være for den enkelte ved å flytte, og så etablere seg på nytt i en tilsvarende bolig som en hadde. Så lenge det ikke er noen enighet mellom boligeiere og utbygger, så kan det fort bli ekspropriasjon her også.

Sula kommune har også et kommunestyrevedtak fra 20.10.2022. Vedtaket sier at det ikke holder å bruke taubaneloven alene, når en skal se på hvem som er berørt av gondolbanen. Kommunestyret ønsker en kartlegging av eiendommer i et større område. Det store spørsmålet blir da om dette vedtaket er fulgt opp? Tilbudet fra Flakk Gruppen ser i alle fall ikke ut til å gjenspeile at en slik vurdering er gjort.

Statsforvalteren er også krystallklar i sin tilbakemelding i gondolsaken. I konklusjonen fra Statsforvalteren står det mellom anna følgende: «Vi kan ikkje sjå at det er mogeleg å løyse desse konfliktpunkta dersom ein held fast på planane om ein gondol til Rundehornet.»

Sula kommune er ansvarlig for ekspropriasjon av grunn, dersom de sier ja til dette prosjektet. Kommunen må dermed ta all belastning vedrørende de rettssakene som måtte dukke opp i etterkant. Flakk Gruppen kan bare sitte rolig og se på det hele fra sine kontorer i Ålesund. De har ingen ansvar for det som måtte skje.

De fakta som ligger på bordet per dags dato burde med andre ord være mer enn nok til å ha avsluttet denne saken for lenge siden.