«Forhåndsinnkreving av bompenger på ferga mellom Molde og Vestnes kommer altfor tidlig», skriver Sunnmørsposten på lederplass 9. mars.

Men det kommer vel an på tidspunktet for når forhåndsinnkrevingen skal starte?

I Møreaksen sitt tilfelle vil det mest sannsynlig være snakk om å starte opp forhåndsinnkreving fra 2021 (ifm nye fergeanbud). Det normale er tre år med forhåndsinnkreving, da har vi kommet til 2024.

Start 2018-2023

Møreaksen er vedtatt i Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP) som prioritert prosjekt på Fergefri E39, i likhet med Hordfast. Begge prosjekter kan oppnå anleggsstart i første seksårsperiode (2018-2023). Er det da for tidlig å starte forhåndsinnkreving i 2021?

Vi må kunne forvente at tidlig anleggsstart er mulig. I desember 2017 skrev blant annet fylkeskommunen i sin høringsuttalelse til Statens Vegvesen sitt Handlingsprogram 2018-2023:

Prosesser tar tid

Møreaksen AS har sendt en oppfordring til Statens Vegvesen om å starte prosessen med å søke om forhåndsinnkreving. Vi har ikke bedt om at det innføres forhåndsinnkreving nå med det samme. Dette er en prosess som skal gjennom mange ledd og som kan ta tid.

Det er derfor vi ønsker å komme i gang med prosessen. Så må det bli opp til politikerne å vurdere når det er fornuftig å starte innkrevingen. Vedtakene kan gjøres nå, selv om innkrevingen kommer senere.

Likebehandling

Det er også viktig med likebehandling av fergeavløsningsprosjekter. I 2013 ble det vedtatt forhåndsinnkreving av bompenger på Rogfast i Rogaland, og det ble lagt frem proposisjon til Stortinget i 2016 om utvidet periode.

På det tidspunktet hadde Rogfast samme status i NTP som det Møreaksen og Hordfast har per i dag.

Rundt Hordfast er det nå også satt i gang en prosess om å få vurdert forhåndsinnkreving. I og med at Møreaksen og Hordfast er likt behandlet i NTP må det derfor være en lik prosess og like premisser når det gjelder forhåndsinnkreving av bompenger.

Vet hvor veien skal gå

I sin lederartikkel skriver Sunnmørsposten at det er pussig å begrunne forhåndsinnkreving med grunnerverv, all den tid at traseen for store deler av vegprosjektet ennå ikke er endelig fastlagt.

Dette stemmer ikke. Møreaksen er selve fjordkryssingen som inngår i E39 Ålesund-Molde. For fjordkryssingen er det vedtatt reguleringsplan som nettopp definerer hvor veien kommer.

I enkelte sammenhenger brukes begrepene Møreaksen og E39 Ålesund-Molde om hverandre, og det kan kanskje skape noe forvirring.

I NTP står følgende: «E39 mellom Ålesund og Molde er på vel 70 km og med fjordkryssingen Møreaksen blir vegforbindelsen ferjefri».

E39 Ålesund-Molde er vedtatt i NTP, og med fjordkryssingen Møreaksen som første etappe i utbyggingen.

Møreaksen AS har oppfordret til at prosessen om forhåndsinnkreving settes i gang. Det er politikerne, og i siste omgang Stortinget, som avgjør. Men vi forventer at Rogfast, Møreaksen og Hordfast likebehandles. Og at dette i neste omgang også vil gjelde Hafast, Halsafjordsambandet osv.

Harald EspelandDaglig leder, Møreaksen AS

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

foto
Harald Espeland, daglig leder, Møreaksen AS.