Fremtidsoptimisme er et viktig utgangspunkt for Høyres miljøpolitikk. Vi tror på mennesket og evnen til å finne løsninger på nye utfordringer.

Med teknologiutvikling og en åpen tilnærming til markedet kan det skapes lønnsomme og miljøvennlige produkter og tjenester som gjør hverdagen enklere og bedre for deg som innbygger.

Vi må derfor redefinere synet på hva som er ressurser, og hvordan de kan utnyttes mest mulig effektivt. Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn økonomi.

Når presset på naturressursene øker, er det avgjørende for miljøet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt enn i dag. Vi vil også styrke næringslivets grønne konkurransekraft.

Dette kan vi få til med design for forlenget levetid, økt ombruk, redusert matsvinn, reparasjon, oppgradering og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig ressurser går tapt. Det er egentlig ikke så komplisert.

Offentlig sektor må også gå foran ved å etterspørre bruk av sekundære råvarer i sine anskaffelser. En større grad av materialgjenvinning av avfall vil også kunne bidra til å redusere utslipp samtidig som det kan bidra til utvikling av nye næringsmuligheter og arbeidsplasser.

For å gi norsk industri incentiver til økt bruk av sekundære råvarer vil en stabil tilgang og «produksjon» av sekundære råvarer av høy kvalitet være viktig. Derfor må vi jobbe for å styrke markedet for sekundærmaterialer i samarbeid med industrien og avfallsbransjen.

Sirkulær økonomi er oppskriften på fremtidens økonomiske suksess.

Lene Westgaard-Halle Høyres klimapolitiske talsperson

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.