Avfallshandtering:

«Fornuftig å sortere matavfall»

Energi Sortering av matavfall gir mer enn bare biogass. Biogjødsel er også ein ressurs som må takast med i samanlikninga med nytten av å forbrenne dette avfallet. Arkivbilde 

Leserinnlegg

  Frode Skålvik har i Sunnmørsposten 27. november samanlikna energiutbyttet av å energigjenvinne matavfall og å materialgjenvinne det same matavfallet. Hans konklusjon er at samla energisparing er låg, og han meiner difor at det ikkje er hensiktsmessig å materialgjenvinne matavfallet. Dette meiner han også dei som har tatt avgjerd om ny kjeldesortering burde kjenne til.

Når represententantskapet i ÅRIM i april i år vedtok å starte innsamling av matavfall, var dei kjent med at netto energivinst ved å materialgjenvinne matavfallet var låg samanlikna med energigjenvinning.

Men dei var også kjent med fleire fakta:

Når vi materialgjenvinn matavfallet, får vi i tillegg til energi i form av biogass også biogjødsel. Denne gjødsla inneheld mykje næring, NTNU rekna ut at matavfallet frå innbyggarane i Ålesundregionen inneheld næring nok til å produsere ein million brød kvart år. Biogjødsla erstattar bruk av kunstgjødsel og uttak av torv, noko som gir store klimagassreduksjonar.

Difor gjer kvar enkelt innbyggar ein viktig innsats for klima og miljø når vi sorterer avfallet.

Innføring av meir kjeldesortering i Ålesundregionen er eit lite steg i det som på verdsbasis blir kalla sirkulærøkonomien. I framtida skal vi utnytte ressursane betre, og difor kaste mindre mat. Men den maten som likevel blir kasta, skal utnyttast best mogleg.

ÅRIM vil ønskje Skålvik lukke til med kjeldesorteringa.