Energi + klima = vindkraft

Vindkraft: Folk måtte flytte frå gardane og heimane sine på grunn av neddemming ved vasskraftutbygging. Heldigvis var her nok areal til å kunne bygge nye hus og heimar ikkje langt unna, skriv forfattaren av dette lesarinnlegget. Bildet er frå Mehuken vindpark i Vågsøy.  Foto: Tarjei Engset Ofstad

Leserinnlegg

Noreg treng 30–50 TWh ny, rein kraft for å redusere klimautsleppa med 50 prosent innan 2030. Vindkraft er per dags dato det rimelegaste alternativet for ny, rein kraftproduksjon. For å produsere 30 TWh med vindkraft trengst rundt 1.500 turbinar. Desse vil trenge opp mot 1.000 kvm – 0,3 prosent av Noregs areal. Eksisterande og planlagde utbyggingar til 2021 vil trenge litt over 0,1 prosent. Har vi ikkje plass til dette?


Politiet forlenger oppholdsforbud ved anleggsområdet på Frøya

Vindmøllemotstandere på Frøya får fremdeles ikke lov til å oppholde seg på anleggsområdet. Politiet forlenger oppholdsforbudet fram til 31. oktober.

Noreg har i dag årleg energibruk på ca. 320 TWh. Ca. 150 TWh er fornybar energi, hovudsakleg frå vasskrafta. Då er igjen 170 TWh frå fossil energibruk – hovudsakleg frå transport (bil, fly, båt), industri og olje-gassproduksjon som skal fasast ut. Korleis? Slutte å køyre bil, frakte gods på landevegen, ta fly?

Statnett har rekna ut at vi treng rundt 80 TWh for å fullelektrifisere Noreg (inkl. hydrogenproduksjonen). Skal alle bilar, trailerar, båtar, ferjer, skip, fly gå på elektrisitet, aukar dette elforbruket kraftig – kvar skal denne energiproduksjonen kome frå?

Kva med havvind? Potensialet er stort, men på kortare sikt ikkje kostnadsberande – då må kostnadane kraftig ned! Eller er vi villige til å betale saftige straumrekningar? Ingen ulemper med turbinar til havs? Kva med skipstrafikken, oljeindustrien (til havs), havfisket, lundefuglane som flyg langt til havs for å finne mat?


Leder lørdag 29. september:

Mer vindpenger til kommunene

Ruste opp vasskraftverka? Potensialet for opprusting er lite. Potensialet for utviding (altså nye elvar i røyr) og nye vasskraftverk er stort. På eit seminar om temaet i vinter konkluderte bransjen med eit realistisk potensial for opprusting på 1–3 TWh (kanskje opp mot 5 TWh tok ein med dei dyraste prosjekta). Men både vindkraft, utviding og nybygging av vasskraft krev nye naturinngrep! Opprusting og utviding kjem inn under «grøne sertifikat» – over 8 TWh ny vasskraft har fått slik støtte, men berre ca. 0,5 TWh av dette er opprusting (opprusting dyrt og potensialet lite).

Energieffektivisering, då? Teoretisk høyrest fint ut – men visstnok praktisk svært dyrt og krevjande å realisere. ZERO har jobba for eit konkret mål om 10 TWh energisparing i bygg, men ikkje fått gehør for rammevilkåra. NVE sine energiframskrivingar viser at dagens verkemiddel i liten grad vil redusere straumbruken i bygningsmassane.


Kronikk

Vindkraft – klimabløff og nasjonal tragedie

Media har viet mye spalteplass på vindturbiner og klima. Sunnmørsposten (Smp) lot oss få innsyn i «solskinnshistorien» om vindturbinene «Mehuken» i Måløy. Noen få og små vindturbiner der grunneierne får betalt av oss andre via strømregninga. Historien er dessverre lite relevant.

Kva med opprydding, som nokre er bekymra for? Alle eigarar av vindkraftverk er pålagde å rydde opp etter endt levetid. Dette står i anleggskonsesjonen. Eigar er ved endt levetid (20 år) pålagd å føre området tilbake til slik det var før. Eigar må før 12 driftsår legge fram ein økonomisk garanti for at det finst pengar til å gjennomføre tiltaka.

Industrialisering av vindkraft? Nei, fy og skam til «Spinning Jenny» og den industrielle revolusjonen! Kor godt hadde vi ikkje hatt det utan industrien som har øydelagt byar og bygder – kanskje til og med utanlandsk kapital/eigarar?

Vil komande generasjonar tilgje oss viss vindkraftutbygging? Kva med Rudolf Diesel (1858–1913) – har vi tilgjeve han for oppfinninga av denne styggedomen, dieselmotoren?

Kva om vi mislukkast med å stanse klimaendringane? Kva enorme konsekvensar vil det kunne få for natur, miljø, menneska? Vil artar døy ut, vårt biologiske mangfald reduserast, millionar av menneske bli drivne på flukt – ja, kan vi miste mogelegheita til å kunne brødfø oss sjølve? Er ein (fjell) tur, der ein alltid har gått, viktigare enn å kunne auke produksjonen av fornybar energi og dermed redusere CO₂-utsleppa?


Folk måtte flytte frå gardane og heimane sine på grunn av neddemming ved vasskraftutbygging. Heldigvis var her nok areal til å kunne bygge nye hus og heimar ikkje langt unna.

Her er sikkert nok areal til å kunne gå (fjell) turar ikkje langt unna om vindturbinar «bandlegg» små areal av landet vårt. Planlagt vindturbin-utbygging = mindre enn Ålesund, Skodje og Ørskog kommunar. Har verkeleg ikkje Noreg areal å avstå til denne fornybare energien?

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!