Leserinnlegg:

«Møreaksen – best og billigst»

Regjeringen og Stortinget har vedtatt Møreaksen. Det viser seg å være et meget klokt vedtak.

Illustrasjon: Møreaksen over Romsdalsfjorden. Illustrasjonen viser hengebrua sett mot Julbøen.  Foto: Rambøll

Nå er tiden inne for å bygge Møreaksen

Leserinnlegg

6. desember la Vegdirektoratet og Statens vegvesen fram en utredning av Romsdalsaksen som alternativ til Møreaksen.

Kort oppsummert konkluderer rapporten med at Møreaksen er best og billigst.

Har sett på nye løsninger for fjordkryssing: Denne løsningen anbefaler Statens vegvesen

Ny utredning konkluderer med at Møreaksen er beste løsningen for kryssing av Romsdalsfjorden.


Møreaksen billigst
Møreaksen er billigst å bygge uansett hvordan man snur og vender på det.

Møreaksen billigst nr. 1:

- Ørskogfjellet-Molde via Møreaksen med 4-felts vei på fjordkryssing og 2/3-felts vei på land: Kr 18 milliarder

- Ørskogfjellet-Molde via Romsdalsaksen med 2/3-felts vei både på fjordkryssing og på land: Kr 21 milliarder

Møreaksen billigst nr. 2:

- Ørskogfjellet-Molde via Møreaksen med 4-felts vei på hele strekningen: kr 21 milliarder

- Ørskogfjellet-Molde via Romsdalsaksen med 4-felts vei på hele strekningen: kr 35 milliarder

Møreaksen billigst nr. 3:

- Hele Ålesund-Molde via Møreaksen med 4-felts fjordkryssing og 2/3-felts vei på land: kr 23 milliarder

-Hele Ålesund-Molde via Romsdalsaksen med 2/3-felts vei på hele strekningen: kr 29 milliarder

Møreaksen billigst nr. 4:

- Hele Ålesund-Molde via Møreaksen med 4-felts vei hele strekningen: kr 33 milliarder

- Hele Ålesund-Molde via Romsdalsaksen med 4-felts vei hele strekningen: kr 47 milliarder

Møreaksen best

- Møreaksen har betydelig høyere trafikantnytte enn Romsdalsaksen

- Møreaksen har betydelig bedre netto nytte pr. budsjettkrone enn Romsdalsaksen

- Møreaksen oppfyller alle effektmålene for styrking av bo- og arbeidsmarked, det gjør ikke Romsdalsaksen.

Enkelte har hevdet at trafikken på E39 Fannestranda i Molde ville ha blitt lavere dersom Romsdalsaksen ble valgt i stedet for Møreaksen. Det stemmer ikke. Trafikkberegningene viser nå at trafikken på E39 Fannestranda vil være like høy med Romsdalsaksen som med Møreaksen.

Veøya
I utredningen er det lagt til grunn en løsning hvor Romsdalsaksen kan gå på fyllinger sør for Veøya. Riksantikvaren har kommet med en uttalelse om denne løsningen, hvor det blant annet står:

«Vi vurderer eit planframlegg som inneber at nye E39 blir lagt over Veøya som utilbørleg skjemmande og svært konfliktfylt med tanke på Veøy gamle kyrkjestad. Mellomalderkyrkjestaden er svært godt bevart og ligg i eit av Møre og Romsdal sine mest verdifulle kulturmiljø. Eit veganlegg av denne typen over Veøya, som i dag ligg midt i fjorden utan vegforbindelse, vil vesentleg forringe opplevinga av kyrkjestaden i det fjordlandskapet han ligg i (…) vi anbefaler tiltakshaver å sjå på andre løysingar som ikkje inneber at ny E39 leggast over Veøya.»

Ferje vs. Møreaksen
Vegdirektoratet har utredet om høyfrekvent ferjetilbud kan gi samme effekt som Møreaksen. Det vil det ikke. Konklusjonen er at Møreaksen gir 2-2,5 ganger høyere effekt enn ferje – uansett hvor ofte ferja går og selv om det hadde vært gratis å ta ferje.

Det er bra med utredninger som viser at Regjeringen og Stortinget har gjort et riktig vedtak. Nå er tiden inne for å bygge Møreaksen.

Stamvegen Ålesund - Molde

Flere ferjer løser lite

Det er visst bare permanent, døgnåpen fjordkryssing som gir særlig trafikkvekst og samfunnsnytte.Kronikk:

Fortsatt ferje, vesentleg betre «effekt» enn Møreaksen

I absolutt alle rapportar og vurderingar som eg har sett, absolutt alt som Møreaksen AS også har lest, kjem fortsatt ferje over Romsdalsfjorden ut med den definitivt beste «effekten», og, sannsynlegvis er Romsdalsaksen også godt med i « finalen»!


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!