Departementet:

– Fjord1-sal ikkje lovstridig

Vedtaket om sal av Fjord1-aksjane til Torghatten ASA er gyldig. Det har kommunal- og moderniseringsdepartentet avgjort.

Fjord1-ferja Romsdalsfjord på Vestnes ferjekai. ILLUSTRASJON  Foto: Knut Arne Aarset

Næringsliv

Vedtaket om sal av Fjord1-aksjane vart gjort med knappast muleg fleirtal, 16 mot 15. Eit mindretal på 13 meinte det var gjort sakshandsamingsfeil og kravde lovlegkontroll av vedtaket.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennomført lovlegkontroll og konkludert med at vedtaket om sal av aksjane i F1 Holding As er gyldig, skriv departementet i ei pressemelding.

Det må vere klare haldepunkt for at det skal ha skjedd noko ulovleg, så lenge fleirtalet meinte at saksbehandlinga var tilstrekkeleg, heiter det i svaret frå departementet.

Departementet svarer også at dei ikkje har hatt tilgang til all informasjon i saka.

«Sjølv om departementet har fått tilgang til ei stor mengde saksdokument, har departementet ikkje hatt tilgang til presentasjonen frå rådgjevarane eller kva som skjedde i den lukka delen av møtet utover det som er omtala skriftleg eller referert frå dei opne fylkestingsmøta 23. november og 18. desember», heiter det i avgjerda.

– Har ikkje forstått essensen

– I fylkesrådmannens forsvarsskriv har departementet fått tilgang til mykje meir informasjon enn det fylkestingsrepresentantane hadde tilgang til den 23. november, då saka vart avgjort, seier varaordførar Åshild Kjelsnes (Ap) i ein kommentar til smp.no.

– Det var mange nyvalde representantar som fekk saka over bordet, og det var veldig lite som var delt ut i forkant. Det aller meste vart delt ut i møtet. Og det er jo dette som er stridens kjerne.

Ikkje avgjort

Også konkurransetilsynet har fått saka til handsaming.

– Vi fekk saka 31. januar og har frist til 8. august, får smp.no opplyst hos Konkurransetilsynet.

Minoritetseigar Per Sævik har varsla rettssak om salet.

– I høve vår sak så har avgjerda i departementet ingen betydning, seier Per Sævik til smp.no.


Fylkestinget: Fjord1-saka var lovlig behandla

Flertallet i fylkestinget i Sogn og Fjordane mener vedtaket om aksjesalg er gyldig.



Fjord1-salet:

– Rekk ikkje lovlegkontroll

Lovlegkontrollen om salet av Fjord1-aksjar til Torghatten vert ikkje handsama på fylkestinget tysdag.



Vart Fjord1-saka lovleg handsama?

Det blir ekstraordinært fylkesting om Fjord1-saka

Sjølv om det strengt tatt er ein formalitet, vil fylkesrådmannen ha 11 dagar på å førebu saka om lovlegheitskontroll.



KRONIKK 28. november 2015:

Fjord1: På tide å opne opp

Måndag 23. november vart Noregs største ferjereiarlag, Fjord1 med hovudkontor i Florø,  omgjort til eit datterselskap i Torghatten-konsernet.

 

Fjord1-salet:

Krev å få sjå advokatrekningane

Ønskjer svar om mogeleg dobbelrolle.



– Sa nei til 150 millionar kroner meir for Fjord1

Per Sævik skal ifølgje Bergens Tidende ha bode minst 150 millioner kroner meir enn Torghatten Trafikkselskap for Fjord1. Likevel sa fylkesordførar Jenny Følling nei takk.



LEIAR fredag 27. november 2015:

Ferjesalet ute i farleg farvatn