Mannen i 50-årene ble både i Møre og Romsdal tingrett i fjor vår og senere i Frostating lagmannsrett dømt til sju års fengsel for gjentatte seksuelle overgrep mot en mindreårig datter gjennom flere år.

I en avgjørelse fra Høyesterett 10. mai blir lagmannsrettens dom opphevet fordi tiltalte ikke fikk stille spørsmål til fornærmede.

Det ble gjennomført tilrettelagt avhør av datteren på barnehuset og tatt videoopptak. Straffeprosesslovens regler går ut på at avhør av mindreårige vitner avspilles i retten og erstatter vitnets personlige forklaring i retten.

Tiltalte har imidlertid en grunnleggende rett til å få stille spørsmål til vitner, og loven har derfor regler om at siktede skal få tilgang til videoopptak av vitneforklaringer og ha rett til å kreve supplerende tilrettelagt avhør av vitnene.

– I denne saken ble disse reglene ikke fulgt, og tiltaltes rett til kontradiksjon etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), Grunnloven og straffeprosessloven ble ikke ivaretatt, skriver Høyesterett i sin oppsummering av saken.

Lagmannsretten må nå behandle saken på nytt.