Kronikk

«Godt arbeidsmiljø - viktig for nyskaping, innovasjon og konkurransekraft»

Fiskeri, møbelproduksjon og maritim industri er næringer med lange tradisjoner i Møre og Romsdal.

Sysselsetting: Ulstein Group er eksempel på en arbeidsplass med lang tradisjon på Sunnmøre.  Foto: Knut Arne Aarset

Meninger

Dette er næringer der vi har vært og fortsatt er i verdensklasse. Evnen til nytenking og innovasjon har ført hit. Dette har også lagt grunnlaget for «Eksportfylket» Møre og Romsdal.

I november 2019 hadde Sunnmørsposten en interessant artikkel om et doktorgradsstudium av Kine Berild Norheim. Norheim har studert norske næringsklynger, og vært spesielt opptatt av hvordan den maritime klyngen på Sunnmøre jobber med utvikling og nyskaping.

Kine har funnet fire ting som må til for å lykkes

Kine Berild Norheim har studert hva som skal til for å tenke nytt. Hun er en av nesten 400 som har tatt doktorgraden ved NTNU siste året.


Studiene Norheim har gjort, viser blant annet at psykologisk trygghet og det å føle tilhørighet, skaper klima for innovasjon og utvikling i organisasjoner.

Tilhørighet

Psykologisk trygghet og det å oppleve tilhørighet er også viktige faktorer i et godt arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøet påvirker også nærvær, sykefravær og frafall i arbeidslivet. 35 prosent av sykefraværet i Norge kan ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) relateres til forhold på arbeidsplassen. Redusert arbeidsrelatert sykefravær vil gi store positive økonomiske og menneskelige gevinster.

Vi vet at høyt sykefravær har betydning for tjenestene som skal leveres, for samfunnet vi lever i, for bedriftene og kolleger som rammes, og sist – men ikke minst; konsekvensene for den det gjelder. Forskning viser at arbeidsmiljø handler om hvordan arbeidet er organisert, planlagt og utført på den enkelte arbeidsplass. Organisering og relasjoner på arbeidsplassen, det vi ofte kaller mellommenneskelige forhold eller emosjonelle forhold, påvirker leveranser, tjenester og ytelsesproduksjon.

Økt kunnskap om nærværsfaktorer og risikofaktorer i arbeidsmiljøet vil kunne styrke nærvær og sykefraværsarbeidet, og vektlegge det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i den enkelte bedrift. Arbeidsstokken og sysselsettingsgrad vil være Norges aller viktigste ressurs også for å sikre en bærekraftig velferdsstat i framtiden.

Ny IA-avtale

IA-avtalen for 2019–2022 har som formål å bidra til et lavere sykefravær. Samarbeidsavtalen har derfor tydelig retning om å jobbe med to forhold i norsk arbeidsliv:

1. Forebyggende arbeidsmiljø

2. Reduksjon av sykefravær

Frafall og utenforskap fra arbeidslivet starter ofte med en sykemelding. Det er grunn til å tro at vi med økt innsats på nærværsfaktorer, et godt forebyggende arbeidsmiljøarbeid og jobbskifte/jobbmobilitet kan redusere sykefravær i privat og offentlig næringsliv i Møre og Romsdal. Systematikk og forutsigbarhet i hvordan man følger opp sykmeldte på arbeidsplassen, er også en viktig faktor.

Helseutfordringer kan også medføre at dårlig økonomi fort blir en tilleggsbelastning for ansatte som ikke er tilbake i gammel eller ny jobb, før sykepengeperioden er utløpt etter 12 måneder. Økt bevissthet, mer kunnskapsdeling og samarbeid kan være suksesskriterier for at vi i større grad skal kunne mestre å håndtere sykdom i arbeidslivet på samfunns-, bedrifts- og individnivå.

Reduksjon

Skal vi lykkes med en høy sysselsetting og å opprettholde en bærekraftig velferdsstat, er samarbeid om forebyggende arbeidsmiljø og reduksjon i sykefravær viktig.

NAV Arbeidslivssenter har siden IA-avtalen ble innført i 2001 bistått partene på arbeidsplassen i dette arbeidet. NAV Arbeidslivssenter skal fortsatt bistå partene, men skal fremover prioritere bransjer og bedrifter med høyt og gjentakende sykefravær. I tillegg skal vi jobbe målrettet sammen med Arbeidstilsynet, bedriftshelsetjenestene (BHT) og forskningsinstitusjonene, der partene ønsker bistand til å jobbe med sykefravær og et godt arbeidsmiljø.

-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til meninger@smp.no

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!