Skal Norge satse i blinde, eller skal vi i stedet innhente kunnskap om konsekvensene og sikre en fortsattbærekraftig forvaltning av våre fiskeressurser?

Ingen forskningsdata

Det finnes ingen relevante forskningsdata om hvilke følger utbygging av flytende og bunnfast vindkrafti Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet kan få for gytefeltene, vandringsmønstrene og utviklingen ifiskebestandene våre. Fiskeressursene har i lang tid gitt grunnlag for bosetting og sysselsetting langskysten vår, og vil fremdeles gjøre det så lenge havene forvaltes bærekraftig. Dette er grunnen til at fiskerinæringen har inntatt en føre var holdning når det er snakk om å etablere vindkraftanlegg i nærheten av viktige gytefelt og fiskebanker.

Regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at de skal sikre sentrale norske gyteområder og fiskefelt motødeleggende påvirkning fra annen næringsvirksomhet. For å kunne gjøre dette må det bevilges midler til forskning på konsekvensene av havind.

Havforskningsinstituttet (HI) ble i fjor bedt om å oppdatere sin kunnskap om slike konsekvenser, men Fiskebåt er kjent med at det innenfor årets budsjett ikke har vært rom til å prioritere dette arbeidet. HI søkte derfor Forskningsrådet, som er regjeringen og departementenes forskningspolitiske rådgiver, ommidler til å forske på etableringen av den nye havvindparken til Equinor på Hywind Tampen. Denne søknaden ble avslått. Forskningsrådet valgte å bevilge betydelige midler til et prosjekt som i stedet skalmuliggjøre en raskere utbygging av havvind.

Tiden renner ut

Norge står nå ovenfor en unik mulighet til å innhente data som kan gi oss svar på viktige spørsmål knyttet til vindkraftutbyggingens påvirkning på miljøet, bestandene og fiskeriene våre – noe regjeringen har uttrykt å være opptatt av. Dette vil også kunne ha stor betydning for fiskerinæringens og befolkningens vilje til å satse stort på havvind nasjonalt, men også internasjonalt, i årene som kommer.

Men tiden er i ferd med å renne ut, og det haster å få innvilget støtte til slik forskning. Årsaken er at utbyggingen på Hywind Tampen skal starte allerede neste år. Det vil være helt avgjørende å få kartlagtområdet i forkant av utbyggingen, for å kunne si noen om konsekvensene etterpå. Om ett år vil vi værefor sent ute.

Krever svar

Dette vitner om manglende sameksistens, og er et nytt eksempel på at norsk fiskerinæring blir tilsidesatttil fordel for olje- og energinæringen. Det fremstår som et bevisst valg fordi norske myndigheter fryktersvarene. Dette er ikke et godt nok grunnlag for å la være. Fiskebåt forventer at det legges frem kunnskapom konsekvensene før det tas beslutning om videre satsing på havvind.Fiskerinæringen er en viktig næring for Norge, og verden trenger sunn og klimavennlig mat. Dette må ikke glemmes i den store klimadebatten.

Audun Maråk, administrerende direktørHanna Bauge, juridisk rådgiver i Fiskebåt, arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for den havgående fiskeflåten

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

foto
Audun Maråk er administrerende direktør i organisasjonen Fiskebåt. Foto: fiskebåt - Havfiskeflåtens organisasjon
foto
Hanna Bauge er juridisk rådgiver i organisasjonen Fiskebåt. Foto: fiskebåt - Havfiskeflåtens organisasjon