Ap/Sp-regjeringen ser ut til å ha reversering som sitt fremste politiske prosjekt. Ett eksempel på det er domstolsreformen, der det ser ut til at antall sorenskrivere er viktigere enn rettssikkerhet, samarbeid og likeverdig behandling.

I Hurdalsplattformen har Sp fått gjennomslag for å reversere domstolsreformen. Ifølge justisministeren og Hurdals-plattformen skal den gamle strukturen gjeninnføres, med mindre domstolsleder, kommunene i rettskretsen og de ansatte gjennom sine tillitsvalgte er enige om å opprettholde dagens struktur. Snakk om omvendt bevisbyrde. Det er justisministeren og Sp som må argumentere for hvorfor det er lurt å gå tilbake til gammel organisering.

Justisministeren har etter lang betenkningstid kommet til at det er fornuftig å sende reverseringsforslaget på høring. Det skulle bare mangle. Problemet er at justisministeren og regjeringen allerede har konkludert og ikke kommer til å lytte til faglige innspill, og at høringen bare blir en skinnprosess.

Mange sentrale aktører har gitt støtte til domstolsreformen; Høyesterett, juristforbundet, dommerforeningen, domstolsadministrasjonen, førstelagmenn, sorenskrivere, flere statsadvokater og Økokrimsjefen. Og ikke minst, Barneombudet, som mener at en reversering av domstolsreformen vil svekke barns rettssikkerhet. Dette er fagfolk som regjeringen burde lytte til.

Regjeringen Solberg gjennomførte en domstolsreform som ivaretar behovet for økt samarbeid og spesialisering, bedre utnyttelse av kapasiteten og styrket rettssikkerhet for innbyggerne, samtidig som dagens domstoler (rettssteder) videreføres. I Møre og Romsdal betyr det at domstolene i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund fortsatt består, men organisert i en rettskrets med en felles ledelse.

Det Sp liker å kalle sentralisering, er i realiteten en desentralisert struktur der ressurser prioriteres til flere dommere og mindre administrasjon. Innenfor en felles rettskrets kan ressursene samordnes, og kapasiteten ved de fire domstolene utnyttes bedre. Det er positivt for de mindre domstolene og gir raskere behandlingstid.

Felles ledelse og samordning av ressursene, gjør det også mulig å spesialisere seg i større grad enn tidligere. Det styrker kompetansen innenfor rettskretsen og dermed rettssikkerheten.

De fleste av oss er heldigvis sjelden innom domstolen. De gangene vi har behov for det, kan vi få behandlet vår sak i den domstolen som er nærmest. Etter domstolsreformen skal de fire domstolene (rettskretsene) i Møre og Romsdal videreføres. Det ligger fast og kan ikke endres uten vedtak i Stortinget, og gir nødvendig trygghet for at det kan investeres i tilpasning av lokalene og nødvendig utstyr.

Domstolene trenger stabilitet. Om Sp får gjennomslag for sin reverseringstrang, vil det skape usikkerhet både for ansatte og innbyggerne. Nå må vi gi domstolene ro til å utvikle seg innenfor den valgte organiseringen. Det er ikke noe som går framover i revers!

Helge Orten (H)

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!