Ålesund kommune planlegger i disse dager et kollektivknutepunkt i Keiser Wilhelms gate og i Korsegata. Dagens rutebilstasjon skal fjernes. Det kommer fram fra tiltakshaver på nettsiden bypakke Ålesund: ”–Dagens plasskrevjande bussterminal i sentrum skal formast om til eit nytt kollektivknutepunkt i Keiser Wilhelms gate og Korsegata.» Allerede i 2015 var plass bestemt og prøveuka var først i 2017. En kan spørre seg hvordan en kunne bestemme dette uten å prøve dette i praksis. Uten å spørre innbyggerne engang.

Næringsfiendlig

For det første er ikke dagens bussterminal plasskrevende for sentrum, men for sørside-utbyggingen. Vi i Ålesund Industri- og Næringspartiet (INP) mener at gateterminalen/kollektivknutepunktet slik det er fremlagt, ikke tar hensyn til næringsdrivende. Planen er næringsfiendtlig og vil medføre at mange korttidsplasser forsvinner til ulempe for forretningsdrivende og brukere av byen.

Om en husker tilbake fra prøveuka av gateterminal i 2017, så ble frykten for at etablering av gateterminal i keiser Wilhelms gate vil gjøre det vanskelig å drive butikk i området, bekreftet. Korttidsplassene forsvant, og salget stupte. Ingen er imot et bedre kollektivtilbud, og forhold for gående og syklende, men det må ikke nødvendigvis gå på bekostning av beste bysentrum. Å gjøre Keiser Wilhelms gate vennligere for myke trafikanter og øke trivselen i det byrommet, blir ikke bedre av at busser overtar dette rommet.

En annen bekymring er belastningen i keiser Wilhelms gate sine verna jugendbygg, og om gata tåler så mye kollektivtrafikk. El-bussene er betydelig tyngre, vil slite dekket og lage svevestøv og gi vibrasjoner som kan gi sprekker. Støy for beboerne nedover keiser Wilhelms gate er en annen betenkelighet med 14 avganger i timen.

Ikke for sent å snu

Det er ikke for seint å snu og bruke sunn fornuft. Den allerede eksisterende busslomma på nordsida av dagens bussterminal kan bli ny gateterminal. Det fornuftige med plasseringen av gateterminalen der er at en vil benytte seg av allerede eksisterende infrastruktur, blant annet undergangen ved Rådhuset. Ved Rådhusplassen er der også en busslomme som kan utvides om nødvendig for ytre bydel.

Bussene vil da også kunne benytte seg av den nye broa over Brosundet og bussene vil kunne komme seg ut av sentrum på en mer effektiv måte enn å stampe nedover Keiser Wilhelms gate hvor gangfelt, kryss og øvrig trafikk vil hindre god trafikkavvikling. Med denne løsningen vil vi slippe å ha store skjemmende busser i Keiser Wilhelms gate og Korsegata, det vil kunne være et bedre og rimeligere alternativ å utrede.

– Behold dagens trase

Å stramme opp Keiser Wilhelms gate og Korsegata ved å utvide fortau for myke trafikanter, vil utvikle gatene til et godt byrom, men da hjelper det ikke med 14 avganger i timen nedover Keiser Wilhelms gate.

Ålesund INP mener dagens trase for buss bør bevares, hvor bussen får kjøre rett ut av byen via E136 og tar av til Rådstugata, Røysegata og ut til Borgundvegen. Ekspressbussen bør få holde sin normale rute. Bussen fra Moa bør komme til byen via Borgundvegen og inn til Parkgata og ned Løvenvoldgata. Da fordeler man trafikk-trykket fra buss, samtidig som nordsiden av byen beholder busstilbudet. Byutvikling bør gå hånd i hånd med innbyggerne og næringsliv. Her bør sunn fornuft brukes. Alle vet at Ålesund er en smal by hvor slike tiltak som konsulentfirmaet legger for dagen, vil kunne gi store ringvirkninger for bysentrum. Da er det farlig å låse seg fast i en plassering, noe som dessverre allerede synes å være gjort.

Ålesund Industri- og Næringspartiet (INP)

Andrew TaylorRoald StavranJan Søvik

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!