Kronikk 23. desember:

«Fortsett i Gudbrandsdalen»

Regjeringens mantra om kontinuerlig og helhetlig utbygging må også gjelde Gudbrandsdalen. Det betyr at vi forventer at det raskt kommer midler til prosjektering og bygging av fase to i prosjektet Ringebu-Otta.

Utbedret Strekningen mellom Frya og Kvam under arbeid tidligere i sommer. Sist uke ble denne strekningen offisielt åpnet. Forfatterne av innlegget krever nå at arbeidet Ringebu-Otta prioriteres med tidlig oppstart i kommende Nasjonal transportplan.  Foto: NTB SCANPIX

Kronikk

Kravet er at de gjenværende strekninger må få prioritet slik at utbyggingen kan komme i gang i 2018. Når Stortinget behandler NTP til våren er det avgjørende at høy økonomisk ramme legges til grunn slik at de gjenværende strekningene, Ringebu-Frya og Sjoa-Otta, kan realiseres. Ny E6 mellom Frya og Kvam (33 km) ble åpnet med stor festivitas 17. desember. En fin julegave med gode og fremtidsrettede løsninger. Veien er viktig for næringslivet, som trenger mer effektiv transport for å redusere kostnadene. Den nye strekningen gir også nye muligheter for tettstedene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam, mens gamle E6 får funksjon som en god og tjenlig lokalvei. Totalt sett får vi vesentlig bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for alle grupper av trafikanter på en hittil ulykkesbelastet strekning.


Historisk dag da Ljøtunnelen ble åpnet

En historisk dag for Stranda kommune lørdag da nye Ljøtunnelen (3.690 meter) ble høytidelig åpnet. Dermed er også rassikkringen av hele strekningen mellom Røyr og Hellesylt fullført og fylkesveg 60 er trygg å ferdes på året rundt.

Strekningen blir en del av den viktige transportruten mellom Oslo og deler av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag, med en meget stor tungtrafikkandel. Ved behandlingen av saken om utbygging av E6 Ringebu–Otta var det en forutsetning at Frya–Sjoa skulle være en første utbyggingsetappe, og at Ringebu–Frya og Sjoa–Otta skulle bygges ut kontinuerlig. Dette er strekninger med høy ulykkesrisiko og lav framkommelighet.

E6 Sunnmøre - Oslo:

Stadig kortare til Oslo

Unngå 50-sona på Kvam og Vinstra. I år blir køyretida på E6 i Gudbrandsdalen innkorta med nesten eit kvarter.

Ny E6 Frya–Sjoa får som forutsatt fire bomstasjoner. På gamle E6 blir det to. Når etappe to, Ringebu–Frya og Sjoa–Otta var utbygd, skulle det komme to nye bomstasjoner på ny E6 og én på gamle E6. Det var en klar forutsetning at når disse kom, skulle de samlede bomavgifter fordeles på i alle bomstasjonene. Bomavgiften skulle altså bli redusert på strekningen Frya–Sjoa. «Elendigheten» skulle fordeles på alle bomstasjonene. Staten skulle dekke alle kostnader med strekningene Ringebu–Frya og Sjoa–Otta. Dersom vi ikke raskt får utbygd hele strekningen Ringebu–Otta, vil trafikantene på strekningen Frya–Sjoa måtte bære alle bomavgifter. Ved behandlingen av finansplanene for E6 Ringebu-Otta var det klart at disse skulle fordeles over hele strekningen. Dersom vi ikke får sammenhengende utbygging, får vi gjennom lang tid en helt urimelig avgiftsbelastning på strekningen Frya–Sjoa.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Regjeringen har vært opptatt av å bygge helhetlig og sammenhengende for å gjøre vegutbyggingen mere effektiv. Dette er en oppfatning vi absolutt deler. Likevel har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sendt planen for Ringebu sør (Elstad)–Ringebu nord (Gunstadmoen) tilbake til lokale myndigheter, på tross av at Statens vegvesen høsten 2015 ba om statlig plan. Dette åpner for nye ørkenvandringer, etter at planarbeidet Ringebu–Otta har pågått siden 2005.

Manglende planer er heldigvis ingen hindring for kontinuerlig utbygging. Det foreligger godkjente reguleringsplaner for strekningene Ringebu nord–Frya og Sjoa–Otta, til sammen 16 km. Vårt krav er at hele strekningen fra Ringebu-Otta prioriteres med tidlig oppstart i kommende NTP.

Per Ole Tenden og Svein Sunde
Gode Vegar AS

Rolf Olav Tenden
Norges lastebileigarforbund Sogn og Fjordane

Dagrunn Krakeli
Norges Lastebileier-Forbund, Møre og Romsdal

Åge Skinstad
NHO Innlandet

Guttorm Tysnes
Vegforum innlandet

Erling Sæther, Stein Fyksen og Olav Ellevseth
Organisasjonen Bedre Veier

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.