Kronikk om ny renovasjonsstrategi:

«Hva skal vi gjøre med søpla?»

Sortering ÅRIMs forslag til endring i avfallshåndteringen i regionen har skapt både engasjement og debatt. Blant annet innebærer endringene at mer av avfallet skal kildesorteres, og at det innføres innsamling av matavfall. Illustrasjonsfoto. 

Av alle kommuner i Norge med over 20.000 innbyggere, er det kun fem som ikke har innsamling av matavfall. Ålesund er en av disse fem

Anne Kristin Bryne
Årim
  • ÅRIM er eid av de tolv kommunene Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørskog og Ålesund
  • ÅRIM har ansvar for innsamling og gjen-vinning av avfall i Ålesundregionen
  • Selskapet driver ni miljøstasjoner i regionen
  • Ny strategi for selskapet skal behandles av representantskapt 25. april
Kronikk

ÅRIM (Ålesundsregionens interkommunale miljøselskap) ble stiftet i 2009, og består av alle kommunene på Nordre Sunnmøre – pluss Vestnes. Når jeg ble medlem i bystyret i Ålesund i 2011, ble jeg valgt inn i representantskapet til ÅRIM. Jeg er så heldig at jeg ble gjenvalgt i 2015, og er midt i min andre periode.

Lite visste vel jeg på forhånd at dette skulle bli et felt jeg fattet stor interesse for, og enda mindre at jeg skulle skrive om det i avisa….

Men slik ble det – for dette er blitt et stadig mer spennende felt. Faktisk såpass spennende at tenåringen i huset en dag sa til meg:

«Pass deg, mamma – så du ikke blir en søppelpolitiker!»

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Strategiske valg

I disse årene har jeg lært mye – og her skjer jevnlig endringer. Vi har f eks fått på plass ny ordning med henting av plastavfall, og vi har fått på plass flere leveringspunkt for klær, metall og glass.


ÅRIM har nå hatt på høring en ny og fremtidsrettet strategi – fra 2017-2025. Denne omhandler strategiske valg for hvordan fremtidens renovasjon skal gjøres i vår region. Det er selvsagt viktig å se denne strategien i sammenheng med andre prosesser som pågår – og selvfølgelig er arbeidet med kommunereformen en av de viktigste her.

Må ha ambisjoner

I styringsgruppen for nye Ålesund kommune er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal gå igjennom og vurdere alle de interkommunale samarbeidene – også ÅRIM.


Vandreutstilling om plast i havet skal informere om stort miljøproblem:

– Rydd ei strand

En god kombinasjon av engasjement og kunnskap skal settes inn i kampen mot plastforsøplinga av havet.

Jeg er likevel av den oppfatning at vi skal være fremoverlente – ha ambisjoner på egne vegne og egentlig på hele regionens vegne – Ålesund må ta lederskap i samarbeid for å skape utvikling i regionen. Og jeg er ikke tvil om at raushet og inkludering må prege samarbeidet.

Dette har også bystyret konkretisert i den 4-årige handlingsdelen, hvor det er satt tydelige mål omkring avfallshåndtering: «Andel avfall til materialgjenvinning og energigjenvinning skal samlet sett være over 80 %. Materialgjenvinningen skal ha nådd 50 % i 2020.»

I forslag til Strategi fra ÅRIM står det at i 2015 sorterte hver innbygger i Ålesundsregionen i snitt 119 kilo avfall som gikk til materialgjenvinning og gjenbruk.

Om dagens nivå på avfall opprettholdes, må heile 191 kilo gå til gjenvinning og gjenbruk i 2020 – altså ei økning på 72 kilo for å nå målet om 50 % gjenvinning.

Dette er en stor mengde, og jeg lurer på om vi egentlig visste hva vi gjorde da dette ble vedtatt av et enstemmig bystyre. Uansett – for meg gir dette retning og vei – at vi ønsker å være gode på renovasjon og at vi ønsker å ha mål å strekke oss etter.

Matavfall

Også nasjonalt er dette i fokus. Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Regjeringen å utrede et nasjonalt pålegg om utsortering av matavfall.


Rådmannen ville vente:

ÅRIMs plan for matavfall var spiselig for bystyret

– Hvorfor skal vi hente inn matavfall når vi ikke har noe sted å gjøre av det?

Den 24. januar i år svarte direktoratet på dette oppdraget: «Vi foreslår at det innføres krav i avfallsforskriften om at alle kommuner må innføre kildesortering av matavfall og plastavfall i husholdningene, og at det pålegges næringsvirksomheter som genererer husholdningslignende avfall å kildesortere matavfall og plastavfall.»

Så det er nok bare et spørsmål om tid før kildesortering av matavfall blir en lovpålagt oppgave.

I en spørreundersøkelse utført i 2016 blant ÅRIM sine abonnementer viste det at 7 av 10 ÅRIM- kunder ønsker seg en egen dunk for glass- og metallemballasje.

Returpunkt blir da avviklet. Disse er i dag en kilde til forsøpling, og ÅRIM bruker betydelige beløp til å rydde disse pr år.

En av få

Romsdalsregionen har hatt innsamling av matavfall siden 1999 – i Nordfjord nesten like lenge – Søre Sunnmøre reinhaldsverk og Volda-Ørsta reinhaldsverk innfører også utsortering av matavfall i perioden 2017-2019.

Av alle kommuner i Norge med over 20.000 innbyggere, er det kun fem som ikke har innsamling av matavfall. Ålesund er en av disse fem.

Kostnad for å utruste hver abonnement med dunk for matavfall og for glass- og metallemballasje, er satt til kr 150,- pr år. For min del – som er en husholdning – vil dette koste meg 12,50 kr i måneden. En utgift jeg vil kunne leve med….

Jeg er ikke i tvil om at fremtidens renovasjon vil kreve endringer, og for å få til disse endringene – vil det kreve stor grad av handlekraft av organisasjonen Ålesund kommune. Det vil kreve handlingsvilje hos eierne – av bystyret - og det vil kreve ei holdningsendring hos kundene – altså innbyggerne i Ålesund.

Les flere kronikker på smp.no!

God informasjon

Man må være forberedt med god kommunikasjon – som er tydelig på mål, plan og hensikt. Og man må være tydelig på hva selskapet vil gjøre – hvorfor, hvordan, kostnader, miljøgevinst og fremdrift. Også dette har strategien til ÅRIM tatt inn over seg – den har et eget punkt som omhandler informasjon om ny kildesortering.

Det kjenner jeg er godt – her er vi rigget til å møte fremtiden, som det så fint heter.

Nettopp derfor synes jeg det var riktig at bystyret gikk inn for strategien til ÅRIM. Vi vet at vi da går fremoverlent – tar føring – viser at vi som politikere fatter mål og vi vet vi også må gjennomføre tiltak for å nå dem.

Til tross for kommunereformen, må Ålesund ta lederskap for å skape utvikling i regionen – også innen renovasjon.

Jeg har derfor god tro på fremtidens renovasjon og Strategien for 2017-2025, som skal endelig vedtas i representantskapet i april.

Anne Kristin Bryne
Nestleder/ 4. kandidat stortingsvalget, Ålesund Arbeiderparti

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.