Forsyningssikkerhet og tilgang på kritiske varer og komponenter er nøkkelord. Et sentralt spørsmål er hvor vi skal produsere varer, og hva som skal til for å hente en større del av produksjonen hjem til Norge.

Vil bli mer lønnsomt i Norge

Tilgang på billig arbeidskraft har vært en driver i utsetting av produksjon. Digitalisering og robotisering vil derimot gjøre det mer lønnsomt å produsere i Norge. Det forutsetter målbevisst satsing på forskning, kompetanseheving og teknologiutvikling.

Hjemhenting er viktig for grønn omstilling, arbeidsplasser og industriutvikling, og for å sikre den nasjonale forsyningssikkerheten.

Det haster også med å etablere en næringspolitikk som øker attraktiviteten til Norge som produksjonsland, og som styrker konkurranseevnen til de nasjonale leverandørene. Hjemhenting er viktig for grønn omstilling, arbeidsplasser og industriutvikling, og for å sikre den nasjonale forsyningssikkerheten.

Strategiske avveininger

I vår forskning har vi i mange år studert produksjonsbeslutninger, valg av lokasjon, teknologiutvikling og bærekraftig utvikling. Det nye geopolitiske og digitale landskapet skaper både muligheter og barrierer når det gjelder å bedre forsyningskjedens motstandskraft. Da må vi som sitter med kunnskapen, og politikerne som skal ta beslutninger, sammen løfte fram noen strategisk viktige avveininger.

Hvordan skal vi som samfunn håndtere konkurrerende strategier og mål med hensyn til risiko i forsyningskjeden? Mens bedriftene vil oppnå økonomisk gevinst for sine eiere, kan staten ha andre mål. Andre avveininger er mellom økonomiske, sosiale og miljømessige mål, mellom avfallsreduksjon, gjenbruk og resirkulering, automatisering og sysselsetting. Alt dette er konkurrerende krav som krever kontinuerlig oppfølging, snarere enn enkle engangsløsninger.

Like rammevilkår

Amerikanske myndigheter satser 4000 milliarder kroner på å bygge opp grønn industri i USA (Inflation Reduction Act). Hva gjør norske myndigheter?

Regjeringen ønsker å øke norsk eksport med 50 prosent innen 2030. Det krever forutsigbare, langsiktige og konkurransedyktige rammevilkår. Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for 600 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Da må offentlig innkjøp brukes aktivt for drive bærekraftig omstilling, utvikle teknologien og sørge for at vi har tilstrekkelig produksjonskapasitet hjemme til kontinuerlig utvikling. Vi kan ikke pålegge norsk bedrifter og eiere andre rammebetingelser enn våre konkurrenter i Europa.

Må støtte hjemhenting

Både EU og G7 har som mål å øke motstandskraften ved å redusere avhengigheter, øke beredskapen og fremme bærekraft og sirkularitet i forsyningskjeden.

Norge kan ikke ha lavere ambisjoner. Det haster med å etablere en næringspolitikk som støtter hjemhenting, øker Norges attraktivitet som produksjonsland og styrker konkurranseevnen hos de nasjonale leverandørene.