Beslutningen om å opprette ni nye tjenestesteder ble fattet mot faglige råd, bl.a. fra Norges Politilederlag. Vi mener at det er bedre å bruke penger på patruljer, etterforskere og påtalejurister, enn kontorer med begrenset åpningstid. Vi kan likevel forsikre befolkningen om at ledere og medarbeidere i Møre og Romsdal vil gjøre sitt aller beste for å levere på forventningene som er skapt gjennom beslutningen.

Politiet er i revidert nasjonalbudsjett styrket med 555 millioner, men det er foreløpig uklart hvor omfattende føringer som følger med disse midlene. Det som er klart er at kompensasjon for lønns- og prisvekst ikke dekker reell lønns- og prisvekst. Flere av midlene er allerede øremerket, slik at det er uvisst hvor mye som tilfaller Møre og Romsdal Politidistrikt.

Vi mener at det er bedre å bruke penger på patruljer, etterforskere og påtalejurister, enn kontorer med begrenset åpningstid.

Dette var likevel en helt nødvendig økning, og det vil fortsatt være svært stramt ute i distriktene. NPL og Parat Politiet vurderer fortsatt at politiet vil måtte redusere antall stillinger og nedjustere aktiviteten i inneværende år.

NPL og Parat Politiet er opptatt av at politiets frie midler økes, slik at det gis økt handlingsrom til å prioritere ute i distriktene.

Samtidig med at vi oppretter et nytt tjenestested i Geiranger i Stranda kommune ser Møre og Romsdal politidistrikt seg nødt til å kutte ned på nødvendige investeringer, innføre strenge føringer for bruk av overtid og kutte ned på nødvendige kompetansetiltak. Samlet sett vil dette få konsekvenser for polititjenesten til innbyggerne i Møre og Romsdal.

Detaljert politisk styring

Selv om de faglige råd pekte en annen veg, var beslutningen om nye tjenestesteder et uttrykk for et ambisjonsnivå hva gjelder fysisk tilstedeværelse, – i bygg. Beslutningen er et nytt eksempel på politisk detaljstyring av politiet, som etter NPL sin mening ikke tar innover seg helheten i politiets samfunnsoppdrag.

Tillitsreformen og flere offentlige utredninger har pekt på at politisk detaljstyring gir mindre effekt for offentlige midler. Det var bl.a. et tydelig poeng i områdegjennomgangen i 2020[1], og ble gjentatt i sluttevalueringen av Politireformen i desember 2022[2]. Effektiv bruk av offentlige midler vil neppe få mindre fokus i årene som kommer. Både som følge av utflating i offentlige budsjetter, men ikke minst behovet for effektive tjenester i en situasjon med et mer sammensatt trusselbilde.

Et trusselbilde som gjør at kapasiteter, ikke minst på sentrale aktører i totalberedskapen, bør utvikles med tydelige ambisjoner og i lengre tidslinjer.

Behov for tydelig ambisjonsnivå og langsiktig politisk styring

Politiet er en sentral aktør i totalberedskapen, og har en rolle i tilnærmet alle kriser. I dag er det krevende å vite hvilken retning og ambisjonsnivå Stortinget har for politiet på sikt. Sist vi fikk noe i nærheten av en slik retning var gjennom Stortingsforliket om politireformen i 2015. Ifølge evalueringen av politireformen ga det effekt. Evalueringen peker også på behovet for mindre politisk detaljstyring og mer langsiktige planer.

NPL etterspør nå en langtidsplan for politiet basert på et politifaglig råd fra politidirektør til politikerne. Et råd som beskriver forventet utvikling i trusler og kriminalitetsbilde i fireårsperioder. Et råd som skisserer hva politiet kan innfri av politiske målsettinger med dagens rammer, men også med alternative ambisjonsnivåer som kan innfri målsettinger på en bedre måte.

Dette kan gjelde fysisk og digital tilstedeværelse og beredskap, innsats på prioriterte kriminalitetsområder, eller hvordan politiet skal holde tritt med den teknologiske utviklingen og digitalisering. Ambisjonsnivåer henger bl.a. sammen med bemanning, teknologi og kompetanseutvikling. En politisk debatt hvert fjerde år, basert på et politifaglig råd, mener vi legger gode føringer for hvilket politi vi skal ha.

Politidistriktets oppgave er å levere trygghet til de som bor og ferdes i hele Møre og Romsdal. Det gjør vi i dag, og det skal vi fortsette å gjøre i fremtiden. En langtidsplan som ivaretar helheten i vårt samfunnsoppdrag, istedenfor enkeltelementer, vil gi bedre politisk styring og vil øke forutsigbarheten og kvaliteten i tjenestene for innbyggere og samvirkeaktører i politidistriktet. Skal politiet være i forkant av kriminaliteten, trenger vi det!