Handel sikrer arbeidsplasser i hele Norge. Vi er en liten, åpen økonomi, som har alt å vinne på åpne handelskanaler og tette relasjoner med våre handelspartnere i verden. Norges velstand og vår regions utvikling er tuftet på handel med Europa og verden ellers. Bedrifter som Ekornes, Brunvoll, Hydro Aluminium eller Brødrene Sperre kan ikke bare vise til vekst for seg selv gjennom handel med andre land, men også til vekst og utvikling lokalt og regionalt. Handelen har gjort at de har kunnet utvikle seg og skape arbeidsplasser. Og arbeidsplasser skaper aktivitet, sikrer bosetning og betyr skatteinntekter til samfunnet.

Dette viser hvor stor betydning åpne handelskanaler har for bedriftene, for regionen og nasjonen. Det som nå skjer av usikkerhet rundt USAs bygging av tollmurer, og Storbritannias brexit, er derfor svært uheldig for eksportbedriftene våre. Ikke minst er det uheldig for de små og mellomstore bedriftene. Å ikke vite hva som kommer til å skje de neste månedene og årene når det gjelder toll og avgifter, kan redusere bedriftenes investeringer og vekst.

Derfor er vi i NHO så opptatt av at vi ikke må svekke vegen inn til vårt desidert viktigste marked: EU. EØS-avtalen er vår fremste garanti dersom vi ønsker forutsigbarhet og vekst for små og større bedrifter i Norge. EØS-avtalen sikrer handel og arbeidsplasser i regionen!

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Det kan derfor være greit å minne om hvor mye vår handel med verden betyr gjennom noen konkrete tall: I 2017 tilsvarte norsk eksport 35 prosent av BNP, mens importen tilsvarte omtrent 33 prosent. Vi er altså et åpent land handelsmessig, mer åpent enn snittet i OECD. Det er derfor avgjørende at våre bedrifter får mulighet til å eksportere de produkter de har størst økonomisk forutsetning for å produsere.

Dette er internasjonal handel, og den bør gå så smertefritt, byråkratifritt og kostnadsfritt som mulig. Da kan vi også spesialisere produksjonen vår og selge mer i et større marked. Det øker verdien av naturressursene våre.

I tillegg gir handel økt tilgang på teknologi og kunnskap fra andre land, og det gir økt konkurranse. Dette har bidratt til å øke produktivitetsveksten i norsk økonomi.

I dag opplever vi at det blir satt opp en del handelshindringer i form av høgere tollsatser. Det er svært negativt for eksportbedriftene, og for små, åpne økonomier. Ifølge nye beregninger fra OECD vil global verdiskaping per innbygger avta med 13 prosent på lang sikt, dersom tollsatsene heves til nivåene de hadde i 1990. For Norge, som handler mer enn gjennomsnittet i OECD, blir effektene enda større, 18 prosent ifølge OECD. Det tilsvarer mer enn hele verdiskapingen på sokkelen i dag.

Så la oss slå ring om de gode handelsavtalene vi har, blant annet gjennom EØS-avtalen, og jobbe videre for enda bedre avtaler både med EU og verden ellers. Det er en langt bedre strategi enn å kjempe imot inngåtte avtaler som sikrer vekst og utvikling i hele Norge.

Torill YtrebergRegiondirektør NHO Møre og Romsdal

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.