Jeg har i flere år jobbet med kunstfoto og digital kunst, og jeg ser på AI som nok et nyttig og verdifullt verktøy til å manifestere mine kreative visjoner. Det diskuteres i diverse forum hvorvidt AI genererte bilder «egentlig» er kunst. Jeg har gjort meg opp noen refleksjoner og tanker rundt temaet.

Estetisk utforskning av teknologi

For det første: AI-bilder kan anses som kunst fordi det involverer en kreativ og intellektuell prosess, eksperimentering og estetisk utforskning av teknologi som resulterer i et ferdig kunstverk. Man skaper noe som ikke var der tidligere. Selv om maskiner genererer verket, så er det en kunstner med sin visjon, fantasi, intuisjon og formuleringsevne som har valgt de estetiske parametrene som skal følges. Resultatet kan være unik og original kunst som utforsker nye og spennende måter å uttrykke seg på, og som kan berøre betrakterens følelser og oppfatninger på samme måte som andre kunstformer.

Mulighetene er mange, og jeg for min del har enn så lenge valgt å omfavne denne teknologien.

Selv om algoritmer brukes til å generere bilder, er det menneskelige elementet fortsatt til stede via programmering og design. Kunstneren tar også beslutninger om hvordan resultatene skal tolkes og presenteres. Dermed kan det betraktes som kunstnerens verktøy, som f.eks. maling og pensel eller kamera og film. Det er en utforskning av hvordan teknologi kan utfordre og berike, og dermed en også del av den stadig utviklende kulturelle arven. I tillegg kan det argumenteres for at AI-kunst er en levende og dynamisk form for kunst som utvikler seg på nye måter.

Ikke mindre relevant

God AI-kunst er preget av kompleksitet og dybde, som kan utfordre og engasjere publikum. Selv om det er en annen tilnærming til kunstproduksjon, betyr ikke det at den er mindre relevant eller kunstnerisk. Kunst handler om å uttrykke en idé på en måte som beveger, engasjerer og utfordrer betrakteren. AI-kunst gjør dette ved å kombinere teknologi og kreativitet, og dermed fortjener det å bli anerkjent som en legitim kunstform. Selv om AI-systemer opererer innenfor gitte rammer, kan kunstnere bruke disse verktøyene på innovative måter for å skape unike og originale kunstverk, som igjen kan utfordre våre konvensjonelle oppfatninger av hva kunst er. Et AI-verk er også i stand til å både gi økt bevissthet, reflektere og kommentere samfunnet vi lever i, samt utforske komplekse emner, som identitet, kultur, politikk og miljøspørsmål, og gi oss nye perspektiver på disse. På samme måte som med tradisjonell kunst, kan AI-kunstverk påvirke oss emosjonelt og estetisk, og gi oss en følelse av nysgjerrighet og undring, og også bidra til å inspirere til positiv handling.

Utfordrer kunstverdenen

AI kan være nyttig og verdifullt ved å skape en plattform for kulturelt mangfold og inkludering, ved å gi stemme til kunstnere fra kulturer og bakgrunner som ellers kanskje ikke ville blitt hørt, og for de som ikke har hatt tilgang til kunstutdanning eller verktøy til å uttrykke seg. På denne måten kan den bidra til å bryte ned barrierer og fremme sosial rettferdighet og likestilling og fremme forståelse og toleranse. AI kan bidra til å gjøre kunst mer tilgjengelig for alle, uavhengig av deres økonomiske status eller geografiske beliggenhet. Kunstnerne kan bruke teknologien som et verktøy for å utvide og forbedre sin kreative praksis. Videre kan AI-kunst også utfordre og endre tradisjonelle hierarkier og strukturer i kunstverdenen. Det er ikke lenger bare en liten elite som har muligheten til å bli anerkjent som kunstnere, da maskinene ikke bryr seg om sosial status eller bakgrunn.

Videre kan AI gi kunstnere muligheten til å utforske nye ideer og uttrykksformer på en måte som kan være mindre kostbare eller mindre tidkrevende enn tradisjonelle teknikker. På denne måten kan AI være med på å åpne opp for nye muligheter innenfor kunst og kreativitet. Det er også viktig å huske på at AI ikke erstatter menneskelig kreativitet, men kan være et supplement til den.

Etiske spørsmål

AI kan også bidra til å øke bevisstheten om etiske spørsmål knyttet til teknologi, som for eksempel personvern og kontroll over data. Ved å skape kunstverk som utforsker disse spørsmålene, kan det være med på å skape en større bevissthet om hvor viktig det er å håndtere teknologien på en ansvarlig måte.

AI kan gi oss nye perspektiver og utforske komplekse emner på en måte som kan føre til positiv endring i samfunnet. Slik kan vi også få økt bevissthet om hvordan teknologi påvirker våre estetiske preferanser og oppfatninger. På den andre siden kan det også skape etiske dilemmaer knyttet til eierskap og opphavsrett. Spørsmålet om etikk rundt AI er komplekst, og det er flere faktorer å vurdere. Dette kan kreve etiske retningslinjer og regulering for utvikling og bruk av AI i kunstfeltet.

Teknologiens innvirkning

Å produsere AI-kunst kan være nyttig for å utforske og øke vår forståelse av teknologiens innvirkning på kunst og samfunnet generelt, og kan fremme diskusjoner om etiske spørsmål som er relevante for kunst og teknologi.

Det kan også bidra til å øke vår bevissthet om AI-teknologiens begrensninger og muligheter. Man kan også se det AI som en unik dynamikk mellom skapere og verktøy. Man kan også ta i bruk AI for å sikre et verks integritet og autentisitet. F.eks. kan teknologien bidra til å beskytte kunstnerens eiendomsrettigheter ved å skape en digital signatur som kan verifisere kunstverkets ekthet og autentisitet.

Alt i alt er det viktig å vurdere etiske spørsmål rundt AI-kunst, men det er også slik at AI-teknologi kan bidra til en mer inkluderende og demokratisert kunstproduksjon. Mulighetene er mange, og jeg for min del har enn så lenge valgt å omfavne denne teknologien. Som med det meste annet: «It's how you use it».