Møreaksen er et viktig vegprosjekt for å binde sammen Ålesund og Molde. På den måten kan en bygge en sterkere region på Nordvestlandet.

Men det er meningsløst å bruke flere titalls milliarder kroner til å bygge en fastlandsforbindelse mellom Molde og Vik, uten å ha en forpliktende plan for når strekningen Vik–Breivika skal stå ferdig.

Det er nettopp dette Statens vegvesen legger opp til i sitt forslag til ny Nasjonal transportplan.

Strekningen Molde til Vik er i deres forslag inne i planen, mens de to neste delstrekningen, Vik–Ørskogfjellet og Ørskogfjellet–Breivika er ute.

Denne måten å realisere dette viktige vegprosjektet på må Stortinget sørge for å endre.

Strekningen Molde–Vik kan alene ende med en prislapp på mer enn 25 milliarder kroner. Skal en så, etter først å ha brukt så mye penger, starte den politiske jobben med å få strekningen Vik–Ørskogfjellet og deretter Ørskogfjellet–Breivika inn i Nasjonal transportplan, risikerer en at det går flere tiår før en har på plass en ny, moderne veg mellom Ålesund og Molde.

Da står en i en situasjon der en har brukt 25 milliarder kroner, pådratt seg bompenger på over 200 kroner per passering og en har på toppen av alt dette økte reisetida mellom Ålesund og Molde.

Det vil bli situasjonen dersom en bygger strekningen Molde–Vik og legger opp til at trafikken på sørsida av Romsdalsfjorden skal gå langs de vegene en bruker i dag.

Resultatet vil bli det stikk motsatte av hva som er planen bak dette samferdselsprosjektet.

Vi mener det er helt åpenbart at byggingen av Møreaksen må skje ved at en ser strekningen Molde til Ørskogfjellet i en sammenheng, og at byggingen av hele denne strekningen baserer seg på ett vedtak i Stortinget, ikke to slik Statens vegvesen nå legger opp til.

Strekningen Ørskogfjellet til Breivika bør også starte så raskt som mulig, men her gjenstår det ennå mye prosjekterings- og reguleringsarbeid før det er byggeklart.

Vi har argumentert for at Møreaksen må realiseres. Det har vi gjort fordi vi mener denne traseen i størst grad oppfyller ønsket om å bygge regionene sammen.

I tillegg mener vi en omkamp om trasévalget vil sette hele ambisjonen om en ferjefri forbindelse mellom Ålesund og Molde i spill, og gi årevis med forsinkelser.

Men disse argumentene faller dersom en ender opp med et vedtak om å bygge ut strekningen Molde–Vik uten samtidig å bygge ny veg mellom Vik og Ørskogfjellet.

Klarer en ikke det, kan hele ideen om Møreaksen legges på is. Det vil i så fall bli et stort tap for vår region.