Kraftige renteøkninger til tross. Arbeidsledigheten øker nesten ikke. I vårt fylke er ledigheten fortsatt svært lav.

Sett for landet under ett var arbeidsledigheten ved utgangen av november lavere enn hva den var før pandemien.

På landsbasis har tallet på ledige økt med rundt 10.000 personer det siste året. Rundt en tredel av disse er ukrainske flyktninger som søker jobb.

Den sektoren som sterkest merker økt rente og økte kostnader er bygg- og anleggsbransjen. Der ser vi nå en økning i arbeidsledigheten.

Men tar vi i betraktning at Norges Bank har hevet renten 13 ganger siden høsten 2021, er tallene for arbeidsmarkedet i sum både oppsiktsvekkende og gledelige.

Økte renter har som oppgave å kjøle ned økonomien og holde prisstigningen nede. I de økonomiske modellene vil dette i de aller fleste tilfeller også føre til at arbeidsledigheten øker betydelig.

Det ser ikke ut til å skje. Etter alt å dømme er rentetoppen nådd, med en viss usikkerhet rundt hva Norges Bank gjør på sitt rentemøte denne måneden, men alt tyder på at vi unngår å havne i en situasjon med stor arbeidsledighet.

Den registrerte ledigheten har rett nok steget svakt det siste året, men har holdt seg stabilt på svært lave 1,8 prosent siden august.

Dette er lavere enn Norges Banks prognoser, som tok høyde for en høyere ledighet mot slutten av året.

I Møre og Romsdal var 1,5 prosent av arbeidsstyrken helt ledige ved utgangen av denne måneden. Det vil si 2.125 personer helt uten arbeid. I tillegg var 1.019 personer delvis ledige og 607 person på ulike arbeidsmarkedstiltak.

I sum var 2,7 prosent av arbeidsstyrken i fylket helt eller delvis arbeidsledig, ifølge tall fra NAV.

Tallet på utlyste stillinger er en indikator på hvordan dette vil utvikle seg videre. Antall utlyste stillinger i fylket har vært noe lavere hittil i år enn de to foregående årene.

I november snudde dette og tallet på ledige jobber er nå høyere enn det var i tilsvarende måned i fjor.

Utfordringene til både kommuner og næringsliv i fylket er å klare å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft.

Stigende renter og høye priser har de siste par årene gjort kraftige innhogg i folks lommebøker. Langt flere enn før sliter nå med å få endene til å møtes.

Lyspunktet i dette er at ledigheten ser ut til å holde seg lav.

Fortsetter den der vil Norge kunne klare å komme seg gjennom denne krisen langt bedre enn svært mange andre land.