Jeg kan berolige Frank Sve. Nasjonale Transportplan 2018-2029 (NTP) er et godt dokument med en betydelig satsing på Møre og Romsdal. Den er utformet i nært samarbeid mellom Høyre, Frp, Krf og Venstre, og ble lagt fram av samferdselsministeren og vedtatt av Stortinget i 2017. Det er altså en plan som hele regjeringen og samtlige regjeringspartier står bak.

I alle mine seks år på Stortinget har jeg sittet i transport- og kommikasjonskomiteen, de siste to årene som leder. Det har vært en svært interessant periode der vi har gjennomført store reformer i samferdselssektoren, samtidig som vi har økt bevilgningene over samferdselsbudsjettet med 75 prosent. Det har vi fått til fordi samferdsel er et satsingsområde for regjeringen, og fordi vi har hatt et godt samarbeid mellom de fire partiene som utgjør flertallet.

For Møre og Romsdal betyr det at flere viktige prosjekter skal startes opp nå i første 6-års periode. Det er allerede gitt startbevilgning til E39 Betna-Stormyra. I tillegg er E39 Lønset-Hjelset, E136 Romsdalen, krabbefelt på Ørskogfjellet og E136 Lerstadvegen prioritert i første periode. Det er ikke noe uenighet om at disse prosjektene har førsteprioritet, og for min egen del jobber jeg kontinuerlig med å få disse prosjektene inn på de årlige statsbudsjettene.

I Nasjonal Transportplan er det også lagt til rette for at det kan etableres bypakker i Molde og Ålesund, basert på de prosjektene som er prioritert i NTP. Viktige prosjekter er prioritert i andre periode, både E39 Vegsund-Breivika, E39 Bolsønes-Årø og E39 Voldatunnelen, i tillegg til E39 mellom Ålesund og Molde, der Møreaksen er prioritert med 6 mrd i statlige midler. Det er samtidig åpnet for at Møreaksen kan startes opp med bompenger i 2022/2023 under gitte forutsetninger. Det er også slått fast at Hafast er det neste store fjordkryssingsprosjektet på E39 i Møre og Romsdal.

Det skal altså gjennomføres mange viktige samferdselsprosjekter de neste årene, som vil bidra til å utvikle Møre og Romsdal til en enda mer attraktiv region å bo og drive næringsvirksomhet i. Samtidig er dette investeringer for mange milliarder kroner som vil skape betydelige ringvirkninger i anleggsfasen. Mitt mål er at alle disse prosjektene skal gjennomføres. Det vil jeg fortsette å jobbe for hver dag!

----------------------

Les flere innlegg på smp.no!

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!