Ledelse, fagmiljøer, de tillitsvalgte – og styret har alle konkludert entydig med at det mest forsvarlige er å utsette innføring av Helseplattformen. Helse Midt bør ha svært gode grunner – og bedre enn de som ble framlagt på styremøtet 13. desember – for å overprøve denne beslutningen.

I våre roller som foretakstillitsvalgt for NSF og foretaksverneombud, har vi fulgt utviklingen og medvirket i risikovurderingen tilknyttet pasientsikkerhet ved innføring av Helseplattformen i vårt foretak. Vi har fått være med på en prosess der medarbeidere og ledere har mobilisert og jobbet intenst i løpet av relativt kort tid, for å løse oppdraget.

Det er lagt ned et grundig og omfattende arbeid, stødig ledet av administrerende direktør, foretaksledelsen og med kompetent bistand fra ressurspersoner i fagavdelingen i foretaket. En grundig prosess er gjennomført, der ulike faglige hensyn og risikoer for arbeidsmiljø, kapasitet og drift er kartlagt og vurdert etter beste evne. Vår konklusjon ble at det mest forsvarlige var å utsette innføringen av helseplattformen med to år.

Ved å overprøve denne vurderingen har Helse Midt nok en gang valgt å gripe inn i lokale prosesser i vårt helseforetak. Tidligere har Helse Midt blant annet grepet inn i lokalisering av sykehuset i Nordmøre og Romsdal, de har valgt en svært Trøndelagsvennlig vri på finansieringsmodellen, og de har forsert en rekke lokale prosesser som fra før gikk i akkurat det tempoet de tålte.

Utfallene er velkjente: forsinkelser, kostnadsoverskridelser, et dårligere pasienttilbud enn våre innbyggere fortjener – og interne konflikter mellom ulike fagmiljøer og fogderier.

Nå vet Helse Midt best igjen. Eller vet de det? Det ser i hvert fall ut som de ikke visste best når de valgte å innføre helseplattformen på St. Olav. Helse Midt burde ha lært at det er en forskjell på å ha rett og å få rett. Vi står nå overfor en svært krevende oppgave. Vi skal i hvert fall gjøre vårt beste for innbyggerne i Møre og Romsdal. Men skulle Helse Midt ta feil denne gangen også, står de da klare til å komme oss til unnsetning – slik de gjerne gjør hvis det er problemer på St. Olav?

Vi tror ikke det, men vi kan jo håpe. Det er tross alt en viktig forskjell mellom denne overstyringen og andre: i denne saken står hele Helse Møre og Romsdal samlet.